Gia Lai: Bắt quả tang “lâm tặc” đang cưa hạ cây rừng

Chi?u 4-5, C? quan C?nh sát ?i?u tra Công an huy?n Kbang (t?nh Gia Lai) cho bi?t ?ang t?m gi? hình s? ??i t??ng Nguy?n V?n Long (SN 1974, trú t?i t? 13, th? tr?n Kbang) ?? ?i?u tra v? hành vi vi ph?m quy ??nh v? khai thác, b?o v? r?ng và lâm s?n.

Gia Lai: B?t qu? tang “lâm t?c” ?ang c?a h? cây r?ng

??i t??ng Nguy?n V?n Long t?i c? quan Công an. ?nh: V?n Ng?c

Tr??c ?ó, qua công tác n?m tình hình, ngày 3-5, Công an huy?n Kbang ?ã ti?n hành m?t ph?c và b?t qu? tang ??i t??ng Long ?ang có hành vi dùng c?a x?ng khai thác trái phép 1 cây g? ké có kh?i l??ng h?n 4,5 m3.

?ây là cây g? n?m trong khu r?ng phòng h? t?i lô 4, kho?nh 3, ti?u khu 131 thu?c lâm ph?n do Công ty TNHH m?t thành viên Lâm nghi?p Ka Nak qu?n lý, ??a gi?i hành chính thu?c xã ?ak Smar, huy?n Kbang.

Quá trình xác minh, l?c l??ng Công an phát hi?n ??i t??ng Long ?ã b? H?t Ki?m lâm huy?n Kbang x? ph?t hành chính vào ngày 26-10-2020 v? hành vi khai thác r?ng trái pháp lu?t nh?ng ??n nay v?n ch?a ch?p hành n?p ph?t.

Hi?n Công an huy?n Kbang ?ã thu gi? nhi?u tang v?t liên quan ??n hành vi phá r?ng c?a Long ?? có c?n c? x? lý theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Bình luận

Những tin mới hơn