Gia Lai: Tỉnh không đồng ý với báo cáo của sở về độ an toàn công trình thủy lợi Pleikeo

UBND t?nh Gia Lai không ??ng ý v?i báo cáo c?a S? NN&PTNT v? ki?m tra, xác ??nh vi?c ??m b?o an toàn, ch?t l??ng công trình th?y l?i Pleikeo nên yêu c?u ??n v? này làm rõ nhi?u n?i dung.

Ngày 5/5, UBND t?nh Gia Lai ?ã có v?n b?n yêu c?u S? NN&PTNT làm rõ các công vi?c ?ã th?c hi?n c?ng nh? c? s? ?ánh giá ?? xác ??nh vi?c ??m b?o an toàn, ch?t l??ng c?a công trình th?y l?i Pleikeo.

Gia Lai: T?nh không ??ng ý v?i báo cáo c?a s? v? ?? an toàn công trình th?y l?i Pleikeo

?o?n kênh dài kho?ng 50m c?a công trình th?y l?i b? ?? s?p hoàn toàn.

C? th?, UBND t?nh Gia Lai ?ánh giá các n?i dung báo cáo c?a S? NN&PTNT, UBND huy?n Ch? Sê v? k?t qu? ki?m tra xác ??nh ??m b?o an toàn, ch?t l??ng công trình th?y l?i Pleikeo không ??t yêu c?u

N?i dung báo cáo k?t qu? ki?m ?i?m c?a S? NN&PTNT ch?a nêu rõ các khuy?t ?i?m trách nhi?m c?a t?p th?, cá nhân có liên quan trong vi?c không ??m b?o ch?t l??ng k?t qu? ki?m tra, báo cáo; ch?m tr? x? lý d?t ?i?m, hoàn thành các nhi?m v? UBND t?nh giao.

Do ?ó, UBND t?nh Gia Lai yêu c?u Giám ??c S? NN&PTNT ch? ??o làm rõ các n?i dung công vi?c ?ã th?c hi?n c?ng nh? c? s? ?ánh giá ?? xác ??nh vi?c ??m b?o an toàn, ch?t l??ng công trình, nh?t là ??p ??u m?i; t? ch?c th?c hi?n nghiêm túc vi?c ki?m ?i?m trách nhi?m các t?p th?, cá nhân có liên quan.

Gia Lai: T?nh không ??ng ý v?i báo cáo c?a s? v? ?? an toàn công trình th?y l?i Pleikeo - ?nh minh ho? 2

Bê tông t?i các v? trí c?ng tiêu n??c b? n?t, h? h?ng.

Ch? ??o này c?a UBND Gia Lai là trên c? s? nghiên c?u, ?ánh giá chi ti?t, th?n tr?ng báo cáo c?a S? NN&PTNT t?nh Gia Lai v? k?t qu? ki?m tra, xác ??nh vi?c ??m b?o an toàn, ch?t l??ng c?a công trình th?y l?i Pleikeo vào gi?a tháng 4/2021.

S? NN&PTNN kh?ng ??nh, vi?c x? lý, kh?c ph?c các h? h?ng, t?n t?i c?a công trình th?y l?i Pleikeo ?ã ???c ch? ??u t? tri?n khai kh?c ph?c hoàn thi?n, ??m b?o ch?t l??ng; k?t c?u t?ng th? c?m ??u m?i công trình, tuy?n kênh và các công trình trên kênh ??m b?o an toàn, ch?t l??ng.

Trên c? s? ?ó, S? NN&PTNT ?? ngh? UBND huy?n Ch? Sê (??n v? ch? ??u t? công trình) kh?n tr??ng hoàn ch?nh h? s? ch?t l??ng công trình xây d?ng ?? ph?c v? công tác nghi?m thu, ??a công trình vào khai thác s? d?ng.

Gia Lai: T?nh không ??ng ý v?i báo cáo c?a s? v? ?? an toàn công trình th?y l?i Pleikeo - ?nh minh ho? 3

Taluy ??t ??p bên thành kênh b? s?t l?, h? hàm ?ch.

Tuy nhiên, UBND t?nh Gia Lai ?ánh giá báo cáo c?a S? NN&PTNT là không ??t yêu c?u.

Nh? Báo CAND ?ã ph?n ánh, công trình th?y l?i Pleikeo có t?ng m?c ??u t? h?n 119 t? ??ng do UBND huy?n Ch? Sê làm ch? ??u t?. Vi?c hoàn thành công trình có ý ngh?a ??c bi?t quan tr?ng ?? c?p n??c t??i cho 400 ha lúa và 100 ha hoa màu cho h?n 800 h? dân xã Ayun, huy?n Ch? Sê.

Khi công trình ?ã c? b?n hoàn thành, ch? nghi?m thu, bàn giao thì tháng 8/2020, công trình này ?ã xu?t hi?n hàng lo?t h? h?ng nh?: Các tuy?n kênh khi v?n hành có nguy c? b? ??t ?á vùi l?p, n??c ngo?i lai ?? vào kênh

M?t s? v? trí c?c b? có hi?n t??ng r?n n?t chân chim ph?n bê tông t??ng kênh và t?m ?an ??y n?p kênh; m?t s? c?ng, ph?n gia c? b?ng bê tông mái ngoài kênh trên c?ng tiêu còn b? s?t lún, h? h?ng, h? hàm ?ch, ?o?n kênh dài kho?ng 50m b? ?? s?p hoàn toàn…

Gia Lai: T?nh không ??ng ý v?i báo cáo c?a s? v? ?? an toàn công trình th?y l?i Pleikeo - ?nh minh ho? 4

Gia Lai: T?nh không ??ng ý v?i báo cáo c?a s? v? ?? an toàn công trình th?y l?i Pleikeo - ?nh minh ho? 5

Nhi?u thanh gi?ng b? h? h?ng, m?t liên k?t.

C?ng t?i công trình th?y l?i này, thông qua công tác ki?m toán, Ki?m toán Nhà n??c khu v?c XII ?ã phát hi?n công trình này thi công sai kh?i l??ng nên ki?n ngh? gi?m giá tr? h?p ??ng h?n 1,5 t? ??ng c?a công trình.

Bình luận

Những tin mới hơn