Gia Lai xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự làm 1 người chết trong dịp lễ

Theo thông tin t? Công an t?nh Gia Lai, t? ngày 29-4 ??n 3-5, trên ??a bàn t?nh x?y ra 2 v? ph?m pháp hình s? làm ch?t 1 ng??i. So v?i cùng k? n?m 2020, ph?m pháp hình s? không t?ng, không gi?m v? s? v? nh?ng t?ng 1 ng??i ch?t. 

Gia Lai x?y ra 2 v? ph?m pháp hình s? làm 1 ng??i ch?t trong d?p l?

Hi?n tr??ng v? tai n?n giao thông khi?n 2 ng??i ch?t, 2 ng??i b? th??ng ? huy?n Phú Thi?n t?i 1-5. ?nh: V?n Ng?c

C?ng trong th?i gian ngh? l?, toàn t?nh phát hi?n 2 v?/2 ??i t??ng có hành vi tàng tr? trái phép ch?t ma túy (t?ng 1 v? so v?i cùng k? n?m 2020). Bên c?nh ?ó, l?c l??ng Công an ?ã phát hi?n, x? lý 1 v? v?i 2 ??i t??ng t?i TP. Pleiku có hành vi s? d?ng trái phép ch?t ma túy; gi?m 1 v? và gi?m 13 ??i t??ng so v?i cùng k? n?m ngoái.

Ngoài ra, trong kho?ng th?i gian này, toàn t?nh x?y ra 1 v? ?u?i n??c khi?n 1 cháu bé 6 tu?i t? vong t?i huy?n Phú Thi?n; 1 v? t? t? khi?n 1 nam thanh niên t? vong ? huy?n Ch? Prông

1 v? tai n?n khác khi?n 1 ng??i t? vong t?i huy?n ?ak P?. Ngoài ra ?ã x?y ra 3 v? tai n?n giao thông làm ch?t 5 ng??i, b? th??ng 3 ng??i (gi?m 1 v?, t?ng 1 ng??i ch?t và gi?m 2 ng??i b? th??ng so v?i cùng k? n?m 2020).

Bình luận

Những tin mới hơn