Hà Nội công bố 6 ca Covid-19 mới, có 1 ca cộng đồng ở quận Đống Đa

Sáng nay, S? Y t? Hà N?i công b? 6 tr??ng h?p m?c Covid-19 m?i, g?m 1 ca phát hi?n t?i c?ng ??ng và 5 ng??i ? khu cách ly.

 

6 b?nh nhân Covid-19 m?i trú t?i các qu?n/huy?n: Thanh Xuân (2), S?n Tây (2), ??ng ?a (1), Nam T? Liêm (1).

Phân b? theo chùm ca b?nh: 1 c?a các tr??ng h?p ho s?t c?ng ??ng (3), sàng l?c ho s?t c?ng ??ng (1), liên quan TP.HCM (2).

1 ng??i ???c phát hi?n d??ng tính qua sàng l?c ho s?t c?ng ??ng:

B?nh nhân tên V.V.C, nam, sinh n?m 1936, ? 81 Trung T?, Th? Quan, ??ng ?a. Ông C xu?t hi?n s?t, m?t m?i t? ngày 31/8. ??n ngày 4/9, b?nh nhân ?i khám t?i B?nh vi?n Lão Khoa Trung ??ng và làm test nhanh, k?t qu? d??ng tính SARS-CoV-2. M?u b?nh ph?m sau ?ó g?i sang B?nh vi?n Thanh Nhàn xét nghi?m kh?ng ??nh, cho k?t qu? t??ng t?.

3 ca b?nh là F1 c?a các tr??ng h?p ho s?t c?ng ??ng

Trong nhóm này, có 2 ng??i ? ? d?ch Thanh Xuân Trung (qu?n Thanh Xuân), cùng ??a ch? P207, F6, T?p th? Thu?c lá Th?ng Long. Các b?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a t? ngày 23/8, tr??c ?ó ?ã xét nghi?m 3 l?n âm tính.

Ngày 31/8, do ???c xác ??nh là F1 c?a ca Covid-19 ?.V.T, h? chuy?n cách ly sang B?nh vi?n ??ng ?a. Ngày 4/9, hai b?nh nhân xu?t hi?n tri?u ch?ng, xét nghi?m cho k?t qu? d??ng tính SARS-CoV-2.

T?i sáng nay, ? d?ch Thanh Xuân Trung ?ã ghi nh?n t?ng s? 444 ca Covid-19.  T? ngày 1/9, nh?ng ng??i dân còn l?i s?ng trong khu v?c ? d?ch ?ã ???c ??a ?i cách ly giãn dân t?p trung t?i ký túc xá ??i h?c FPT.

Tr??ng h?p th? ba trong chùm này là N.T.H, nam, sinh n?m 1986, ? G2, Vinhomes Green Bay, M? Trì, Nam T? Liêm. B?nh nhân là F1 (ch?ng) c?a F0 H.T.H, t? ngày 27/8 ?ã chuy?n cách ly t?p trung. Ngày 4/9, anh H ti?p t?c ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính.

Chùm liên quan TP.HCM có thêm 2 ca b?nh:

 

Các b?nh nhân g?m N.T.T.V (n?, sinh n?m 1994, ??a ch?: Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP.HCM) và V.T.H.T (n?, sinh n?m 1997, ??a ch?: ?a Kao, Qu?n 1, TP.HCM), hi?n cách ly t?p trung t?i tr??ng ??i h?c Lao ??ng Th??ng binh Xã h?i c? s? S?n Tây.

Ngày 28/8, h? ?i t? TP.HCM ra Hà N?i b?ng ô tô, ???c chuy?n cách ly t?p trung t?i S?n Tây ngay sau khi qua ch?t ki?m d?ch (?ã xét nghi?m l?n 1 âm tính). Ngày 4/9, hai ng??i này có tri?u ch?ng, ???c l?y m?u xét nghi?m l?n 2, phát hi?n d??ng tính SARS-CoV-2.

Nh? v?y trong ??t d?ch th? t? (t? ngày 27/4 ??n nay), Hà N?i ?ã phát hi?n t?ng c?ng 3.480 b?nh nhân Covid-19, g?m 1.562 ca ghi nh?n ngoài c?ng ??ng và 1.918 ng??i t?i khu cách ly, khu v?c phong t?a.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn