Hà Nội ghi nhận 32 ca Covid-19 mới, có 20 ca ở quận Thanh Xuân

Tr?a 9/9, S? Y t? Hà N?i công b? thêm 32 tr??ng h?p m?c Covid-19, ??u ? khu cách ly ho?c khu v?c phong t?a.

 

32 b?nh nhân Covid-19 phân b? t?i các qu?n/huy?n: Thanh Xuân (20), ??ng ?a (3), Thanh Trì (4), Hoàng Mai (2), Hai Bà Tr?ng (3). H? ??u thu?c chùm ca b?nh F1 c?a các tr??ng h?p ho s?t c?ng ??ng.

Qu?n Thanh Xuân có 20 tr??ng h?p:

Trong ?ó, ? d?ch Thanh Xuân Trung ghi nh?n 16 ca m?i. Nhóm này ?ã cách ly t?p trung tr??c ?ó. ??a ch? th??ng trú c?a các b?nh nhân g?m: ngõ 330 Nguy?n Trãi, ngõ 328 Nguy?n Trãi, ngõ 332 Nguy?n Trãi và s? 47 V? Tr?ng Ph?ng.

Nh? v?y, t? khi ghi nh?n các ca m?c ??u tiên (ngày 23/8) t?i nay, S? Y t? Hà N?i ?ã công b? t?ng s? 532 ca Covid-19 t?i Thanh Xuân Trung. Khu v?c ? d?ch ???c phong t?a ngay chi?u 23/8. T? 1/9, toàn b? ng??i dân còn ? l?i trong ? d?ch ?ã ???c ??a ?i cách ly giãn dân t?p trung.

Ph??ng Thanh Xuân Nam, qu?n Thanh Xuân phát hi?n 3 b?nh nhân, g?m 2 ca chuy?n cách ly t?p trung hôm 3/9 (trú t?i các ??a ch?: 112 H8 và P214 H9) và 1 ng??i s?ng trong khu v?c phong t?a t? ngày 1/9 (??a ch?: 17/477 Nguy?n Trãi).

Ph??ng Nhân Chính có 1 ca b?nh, ??a ch?: P202, s? 12/8/275 Quan Nhân. ?ây là cháu bé 10 tu?i, F1 (con) c?a ca Covid-19 N.T.L.H. B?nh nhi cách ly t?i nhà, ???c l?y m?u xét nghi?m ngày 8/9, k?t qu? d??ng tính.

Qu?n ??ng ?a có 3 b?nh nhân m?i:

Nhóm này ? các ??a ch?: 5/67/88 Tr?n Quý Cáp (2 ca) và 1/67/88 Tr?n Quý Cáp (1 ca). H? s?ng trong khu v?c phong t?a t? 18/8, ?ã có 5 l?n xét nghi?m âm tính. Ngày 7 -8/9, các b?nh nhân xu?t hi?n tri?u ch?ng, ti?p t?c ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính SARS-CoV-2.

Qu?n Hai Bà Tr?ng thêm 3 tr??ng h?p:

Trong ?ó, ph??ng B?ch ??ng có 2 ca, ? ??a ch? 301 E1 Tây K?t. H? là F1 c?a b?nh nhân N.T.N, chuy?n cách ly t?p trung t? ngày 4/9. Ca b?nh còn l?i ? ph??ng Minh Khai, ??a ch?: 22/8 Hòa Bình 2. Ng??i này là F1 c?a F0 ?.T.H, chuy?n cách ly t?p trung t? 25/8.

Qu?n Hoàng Mai ghi nh?n 2 ca:

Các b?nh nhân ??u ? lô F, t? 10, ph??ng Hoàng Li?t. Nh?ng ng??i này là F1 c?a ca Covid-19 P.T.P, ti?p xúc l?n cu?i ngày 7/9. Ngày 8/9, h? xu?t hi?n s?t, m?t m?i, ???c l?y m?u xét nghi?m, k?t qu? d??ng tính SARS-CoV-2.

 

Huy?n Thanh Trì thêm 4 b?nh nhân:

Trong nhóm này, có 3 ng??i ? C5X55, xã Ng? Hi?p. H? là F1 c?a F0 B.T.H, cách ly t?p trung t? 27/8 và xét nghi?m 4 l?n âm tính. Các ngày 7-8/9, nh?ng ng??i này ti?p t?c ???c l?y m?u xét nghi?m, phát hi?n d??ng tính SARS-CoV-2.

Tr??ng h?p còn l?i trú t?i TDP s? 2, xã Thanh Li?t. B?nh nhân s?ng trong khu v?c phong t?a t? 3/9, ?ã xét nghi?m 2 l?n âm tính. Ngày 7/9, ng??i này xu?t hi?n tri?u ch?ng, xét nghi?m d??ng tính.

Nh? v?y t? sáng t?i tr?a nay, Hà N?i công b? 35 ca Covid-19, ??u cách ly t? tr??c. Hi?n toàn thành ph? có t?ng c?ng 3.695 tr??ng h?p d??ng tính SARS-CoV-2 trong ??t d?ch th? t?, g?m 1.578 ca ghi nh?n ngoài c?ng ??ng và 2.117 ng??i t?i khu cách ly. 

.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn