Hà Nội nhận 1 triệu liều vắc xin Sinopharm, bắt đầu tiêm từ hôm nay

Nh? v?y t?i nay, Hà N?i ?ã ???c phân b? t?ng s? 4,3 tri?u li?u v?c xin Covid-19. ??a ph??ng ?ang ti?p t?c ?? ngh? B? Y t? c?p thêm v?c xin ?? ??t ?? bao ph? tiêm ch?ng.

 

Theo lãnh ??o S? Y t? Hà N?i, TP v?a ???c B? Y t? phân b? cho 1 tri?u li?u v?c xin Sinopharm. T? hôm nay 9/9, Hà N?i s? b?t ??u tri?n khai tiêm s? v?c xin này. Nh? v?y t?i nay, Hà N?i ?ã ???c c?p t?ng s? 4,3 tri?u li?u v?c xin Covid-19 (ch?a tính kho?ng 1 tri?u li?u ?ã phân b? cho các vi?n, ??n v? Trung ??ng trên ??a bàn).

Ngày 8/9, ngành Y t? Hà N?i tri?n khai tiêm h?n 215.000 m?i v?c xin Covid-19, nâng t?ng m?i tiêm ?ã th?c hi?n lên h?n 2,8 tri?u. Trong ?ó, có trên 2,5 tri?u ng??i ?ã tiêm m?i 1 và h?n 300.000 ng??i tiêm ?? 2 m?i.

N?u tính thêm s? li?u t? các vi?n, b?nh vi?n, ??n v? Trung ??ng trên ??a bàn, ??n nay Hà N?i có kho?ng 3,78 tri?u li?u v?c xin ???c tiêm. T? l? ng??i dân t? 18 tu?i tr? lên ?ã tiêm v?c xin ??t kho?ng 57%.

Hà N?i nh?n 1 tri?u li?u v?c xin Sinopharm, b?t ??u tiêm t? hôm nay
Khám sàng l?c tr??c tiêm ch?ng cho ng??i dân t?i m?t ?i?m tiêm ? Hà N?i - ?nh: Ph?m H?i

T? ??u ??t d?ch th? t? (ngày 27/4) ??n nay, Hà N?i ghi nh?n 3.663 b?nh nhân Covid-19 v?i 1.578 ca phát hi?n ngoài c?ng ??ng. Thành ph? ?ang d?n m?i ngu?n l?c, tranh th? t?ng phút, t?ng gi?, b?ng m?i bi?n pháp ?? t?n d?ng t?i ?a th?i gian “vàng” giãn cách xã h?i, trong ?ó t?p trung vào 2 “m?i nh?n” là xét nghi?m và tiêm ch?ng.

T?i K? ho?ch xét nghi?m di?n r?ng và tiêm v?c xin Covid-19 do UBND TP Hà N?i ban hành chi?u 8/9, có 11 t?nh, thành ph? s? tham gia h? tr? Th? ?ô ??t này, g?m: B?c Giang, B?c Ninh, H?ng Yên, Hà Nam, V?nh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên, H?i D??ng, Phú Th?, Qu?ng Ninh, H?i Phòng.

Nguyên t?c tiêm ch?ng là tiêm m?i 1 b?ng lo?i v?c xin nào thì tiêm m?i 2 b?ng lo?i v?c xin ?ó. V?i ng??i ???c tiêm m?i 1 b?ng v?c xin c?a AstraZeneca, có th? tiêm m?i 2 b?ng v?c xin c?a Pfizer n?u ??ng ý, kho?ng cách t? 8 - 12 tu?n sau tiêm m?i 1.

Giám ??c S? Y t? Hà N?i Tr?n Th? Nh? Hà cho bi?t, thành ph? ?ang ti?p t?c ?? ngh? B? Y t? c?p v?c xin ?? ??t ?? bao ph? tiêm ch?ng. Công su?t tiêm c?a Hà N?i là 200.000 m?i/ngày, nh?ng v?n ph? thu?c vào l??ng v?c xin ???c phân b?.

Bà Hà c?ng thông tin, thành ph? ?ã rà soát các ??i t??ng ?u tiên, cân ??i các lo?i v?c xin, tránh tình tr?ng tiêm m?i 1 xong l?i không còn v?c xin ?? tiêm m?i 2 cho ng??i dân. ??n c?, v?i v?c xin Pfizer hay Moderna, khi ???c B? Y t? phân b?, S? Y t? s? gi? l?i s? l??ng v?c xin t??ng ?ng ?? tiêm m?i 2.

 

?? t?ng t?c ?? tiêm ch?ng, Hà N?i s? t? ch?c tiêm vào bu?i t?i cho ng??i dân, m? thêm ?i?m tiêm t?i nhà v?n hóa, tr??ng h?c. Tr??c khi tiêm, t?t c? tr??ng h?p ph?i test nhanh Covid-19, ??m b?o v?n ?? phòng ch?ng d?ch.

Thành ph? ??t ra m?c tiêu hoàn thành tiêm ch?ng m?i 1 v?c xin Covid-19 cho 100% ng??i dân t? 18 tu?i tr? lên trên ??a bàn tr??c ngày 15/9 theo Ngh? quy?t s? 21/NQ-CP và các ch? ??o c?a Th? t??ng Chính ph?, trên c? s? s? v?c xin ???c phân, giao t? B? Y t?.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

Tri?u D??ng

Bình luận

Những tin mới hơn