Hà Nội thêm 28 ca Covid-19, có 3 ca cộng đồng

Tr?a 11/9, S? Y t? Hà N?i công b? 28 ca Covid-19 m?i, g?m 3 tr??ng h?p phát hi?n t?i c?ng ??ng, 23 ng??i trong khu cách ly và 2 ca ? khu v?c phong t?a.

 

28 b?nh nhân Covid-19 trú t?i các qu?n/huy?n: Thanh Xuân (7), Thanh Trì (7), Ch??ng M? (5), Th??ng Tín (3), ?an Ph??ng (2), Hai Bà Tr?ng (2), Hoàng Mai (2).

Phân b? theo chùm ca b?nh: F1 c?a các tr??ng h?p ho s?t c?ng ??ng (23), v? t? TP.HCM (2), xét nghi?m sàng l?c khu v?c nguy c? (3).

3 ca c?ng ??ng ???c phát hi?n t? sàng l?c t? khu v?c nguy c?:

Các b?nh nhân g?m N.T.T.M (n?, sinh n?m 1971), N.T.H (nam, sinh n?m 1999) và N.T.H (n?, sinh n?m 2006), là ng??i cùng gia ?ình ? thôn B?ch Liên, xã Liên Ph??ng, huy?n Th??ng Tín. Ngày 10/9, h? ???c l?y m?u xét nghi?m sàng l?c, ??n ngày 11/9 có k?t qu? d??ng tính SARS-CoV-2.

25 tr??ng h?p ?ã cách ly t? tr??c (? khu cách ly, khu v?c phong t?a ho?c cách ly t?i nhà):

Qu?n Thanh Xuân có 7 ca. Trong ?ó, 5 ng??i thu?c ? d?ch Thanh Xuân Trung (các ??a ch?: ngõ 326 Nguy?n Trãi, ngõ 328 Nguy?n Trãi và ngõ 332 Nguy?n Trãi). T?i nay, ? d?ch này ?ã ghi nh?n t?ng s? 542 ca Covid-19.

Ph??ng Thanh Xuân Nam thêm 1 ca, ??a ch? 31/475 Nguy?n Trãi. Ng??i này s?ng trong khu v?c phong t?a, ???c ??a ?i giãn dân t?p trung t? ngày 3/9. Tr??ng h?p còn l?i ? qu?n Thanh Xuân thu?c ??a bàn ph??ng Nhân Chính, ??a ch?: 512 tòa 7B, 29/7/213 Giáp Nh?t, ?ã cách ly t?i nhà.

Qu?n Hai Bà Tr?ng ghi nh?n 2 tr??ng h?p, ??a ch?: 6/2/2/2/56 Gi?ng M?t, ph??ng Tr??ng ??nh. H? là F1 c?a ca Covid-19 N.T.V, ???c cách ly t?p trung t? tr??c.

Qu?n Hoàng Mai thêm 2 b?nh nhân ? 7J/175, ngõ 467, t? 5, ph??ng L?nh Nam. Hai ng??i này là F1 (v? và con) c?a F0 L.?.P, ?ã cách ly t?p trung.

Huy?n Thanh Trì phát hi?n 7 ca b?nh. Trong ?ó, xã Liên Ninh có 3 tr??ng h?p, ? thôn N?i Am (2) và E01, c?m xây l?p s? 7 (1), ??u cách ly t?p trung t? tr??c.

Xã Thanh Li?t, huy?n Thanh Trì ghi nh?n 4 ca, g?m 2 ng??i ? ??a ch?: P105 A6, t?p th? t? 2 (s?ng trong khu v?c phong t?a, ngày 9/9 ???c l?y m?u ??nh k?, cho k?t qu? d??ng tính) và 2 ca trú t?i ??a ch?: P108 A8, t?p th? t? 2 (?ã ???c cách ly t?p trung).

 

Huy?n ?an Ph??ng thêm 2 b?nh nhân là ng??i t? TP.HCM v? Hà N?i hôm 6/9, chuy?n cách ly t?p trung ngay sau ?ó. Nhóm này trú t?i c?m 10 và c?m 7, xã Th? An.

Huy?n Ch??ng M? có 5 tr??ng h?p, ??u ? thôn Tân M?, xã Th?y H??ng. H? là F1 c?a các ca b?nh N.T.L, N.T.H và N.V.D, ?ã cách ly t?i nhà.

Nh? v?y t? sáng t?i tr?a nay, Hà N?i công b? 30 ca Covid-19, trong ?ó có 3 ca phát hi?n t?i c?ng ??ng, 27 ng??i ?ã cách ly.

Hi?n Hà N?i có t?ng c?ng 3.755 tr??ng h?p d??ng tính SARS-CoV-2 trong ??t d?ch th? t?, g?m 1.591 ca ghi nh?n ngoài c?ng ??ng và 2.164 ng??i t?i khu cách ly t?p trung, khu v?c phong t?a. 

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn