Hà Nội thêm 7 ca Covid-19, cả ngày có 53 bệnh nhân

T?i 5/9, S? Y t? Hà N?i công b? 7 ca Covid-19 m?i trong khu cách ly và khu v?c phong t?a, nâng t?ng s? ng??i m?c trong ngày lên 53 tr??ng h?p.

 

7 b?nh nhân m?i trú t?i các qu?n/huy?n: Thanh Xuân (5), Hoài ??c (2). 4 ng??i trong s? này ghi nh?n t?i khu cách ly, 3 ca ? khu v?c phong t?a. Nhóm này ??u thu?c chùm F1 c?a các tr??ng h?p ho s?t c?ng ??ng.

Qu?n Thanh Xuân thêm 5 b?nh nhân. Trong ?ó, có 4 ng??i t?i ? d?ch Thanh Xuân Trung (3 ng??i ?ã ?i cách ly t?p trung, 1 ng??i còn ? khu v?c phong t?a). ??a ch? c? th? c?a các b?nh nhân nh? sau:

Ngõ 328 Nguy?n Trãi: 1 ca

Ngõ 330 Nguy?n Trãi: 2 ca

Ngõ 332 Nguy?n Trãi: 1 ca.

Nh? v?y, t?i h?t ngày 5/9, ? d?ch Thanh Xuân Trung ghi nh?n t?ng s? 463 b?nh nhân Covid-19. Khu v?c ? d?ch này ?ã phong t?a t? ngày 23/8. Chính quy?n qu?n Thanh Xuân kh?n tr??ng v?n ??ng, di d?i ng??i dân vùng d?ch (ch? y?u t?i ngõ 328 và 330 Nguy?n Trãi) sang khu cách ly t?p trung t? t?i 1/9.

Tr??ng h?p còn l?i ? qu?n Thanh Xuân có ??a ch?: 41 Kh??ng ?ình. Ng??i này là F1 c?a ca Covid-19 N.H.T, ?ã cách ly t?p trung t? ngày 29/8.

Huy?n Hoài ??c phát hi?n 2 ca b?nh ? ??a ch? xóm Ngò, thôn An H?, xã An Th??ng. ?ây là hai cháu bé 4 và 5 tu?i, s?ng trong khu v?c phong t?a, ?ã xét nghi?m nhi?u l?n âm tính tr??c ?ó. Ngày 3/9, các b?nh nhân ti?p t?c ???c l?y m?u ??nh k? t?i khu phong t?a, k?t qu? nghi ng? d??ng tính SARS-CoV-2. Ngày 4/9, m?u xét nghi?m kh?ng ??nh cho k?t qu? t??ng t?.

 

Nh? v?y c? ngày 5/9, Hà N?i công b? 53 ca Covid-19, trong ?ó có 2 ca phát hi?n t?i c?ng ??ng, 51 ng??i ?ã cách ly.

Hi?n Hà N?i có t?ng c?ng 3.527 tr??ng h?p d??ng tính SARS-CoV-2 trong ??t d?ch th? t?, g?m 1.563 ca ghi nh?n ngoài c?ng ??ng và 1.964 ng??i t?i khu cách ly t?p trung ho?c khu v?c phong t?a.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i Hà N?i m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn