Hải Dương ghi nhận 2 ca nghi nhiễm Covid-19

CDC H?i D??ng ghi nh?n 2 tr??ng h?p t?i TP H?i D??ng và T? K? nghi ng? d??ng tính v?i SARS-CoV-2.

 

T?i nay (4/5), Báo cáo nhanh c?a Ban ch? ??o phòng ch?ng d?ch Covid-19 t?nh H?i D??ng cho bi?t, CDC H?i D??ng ghi nh?n 2 tr??ng h?p nghi nhi?m Covid-19 t?i huy?n T? K? và TP H?i D??ng.

Tr??ng h?p nghi nhi?m th? nh?t là ?? V?n H., sinh n?m 1995, trú t?i khu An Nhân ?ông, th? tr?n T? K?, huy?n T? K?. Anh H. ?i chuy?n bay VN160 có b?nh nhân m?c Covid-19.

Sau khi xu?ng sân bay, kho?ng 13h ngày 29/4, anh H. ?i xe taxi hãng Xuân Qu?nh t? Hà N?i v? H?i Tân, TP H?i D??ng. ?i cùng xe có 5 ng??i khác.

Kho?ng 15h cùng ngày, anh này b?t xe bus 09 t? H?i Tân v? nhà t?i khu An Nhân ?ông, Th? tr?n T? K?, ti?p xúc v?i gia ?ình.

7h30 sáng 30/4, anh H. ?i ?n cùng 7 ng??i b?n t?i quán l?u Trung Kiên ? khu An Nhân ?ông (g?n siêu th? CTECH Plaza), sau ?ó ?i u?ng n??c mía t?i quán v?a hè c?ng tr??ng THPT T? K? sau ?ó v? nhà.

Ngày 2/5, anh H. bi?t ???c thông tin 2 chuyên gia Trung Qu?c m?c Covid-19 ?i cùng chuy?n bay VN160 nên ?ã ch? ??ng khai báo y t? t?i Tr?m Y t? th? tr?n T? K?. Sau ?ó, anh ???c ??a ?i cách ly t?p trung t?i Khoa Truy?n Nhi?m, Trung tâm Y t? huy?n T? K?.

Ngày 3/5, Trung tâm Y t? huy?n T? K? l?y m?u l?n 1 g?i Trung tâm Ki?m soát b?nh t?t t?nh làm xét nghi?m. Ngày 4/5, k?t qu? nghi ng? d??ng tính v?i SARS-CoV-2.

Trung tâm Ki?m soát b?nh t?t t?nh H?i D??ng ?ã l?y l?i m?u g?i Vi?n v? sinh d?ch t? Trung ??ng làm xét nghi?m kh?ng ??nh ??ng th?i chuy?n tr??ng h?p trên lên B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i t?nh H?i D??ng cách ly, ?i?u tr?.

 

Th?c hi?n ?i?u tra truy v?t các tr??ng h?p ti?p xúc g?n, hi?n t?i truy v?t ???c 18 tr??ng h?p ti?p xúc g?n, 11/18 ng??i ?ã có k?t qu? âm tính l?n 1 ngày 4/5. Chi?u 4/5, Trung tâm Ki?m soát b?nh t?t t?nh ?ã t? ch?c giám sát các khu v?c cách ly t?p trung c?a huy?n T? K?.

H?i D??ng ghi nh?n 2 ca nghi nhi?m Covid-19
H?i D??ng thi?t l?p các ch?t ki?m soát t?i các ??a ph??ng có ca nghi nhi?m

Tr??ng h?p th? hai là anh Nguy?n H?u T. sinh n?m 1987, trú t?i xã Ngh?a Th?nh, huy?n Ngh?a H?ng, t?nh Nam ??nh. Anh T. là Vi?t ki?u ???c cách ly t?i khách s?n Purple Lotus.

Anh T. nh?p c?nh Vi?t Nam vào ?êm 29/4 trên chuy?n bay VJ5103 t? Nh?t B?n h? cánh t?i sân bay N?i Bài.

?oàn khách có 46 khách chia làm 2 xe 47 ch? di chuy?n t? Sân bay N?i Bài v? cách ly y t? t?i phòng 309, khách s?n Purple Lotus, TP H?i D??ng lúc 4h ngày 30/4 (trong quá trình di chuy?n có m?c ?? b?o h?). Ngày 4/5, k?t qu? xét nghi?m nghi ng? v?i SARS-CoV-2.

Ngay khi có k?t qu? nghi ng?, Trung tâm Ki?m soát b?nh t?t t?nh ?ã l?y l?i m?u xét nghi?m g?i Vi?n v? sinh d?ch t? Trung ??ng làm xét nghi?m kh?ng ??nh ??ng th?i chuy?n tr??ng h?p trên lên B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i t?nh H?i D??ng cách ly, ?i?u tr?.

Nguy?n Thu H?ng

Bình luận

Những tin mới hơn