Hai loại thuốc điều trị Covid-19 được đưa vào phác đồ

Remdesivir và Molnupiravir là 2 lo?i thu?c ???c B? Y t? ??a vào phác ?? ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19. Trong ?ó, Remdesivir dùng cho các ca n?ng và Molnupiravir cho các b?nh nhân nh?, v?a ?i?u tr? t?i nhà. 

 

C?n phát tri?n nhanh thu?c tr? b?nh

Trong b?i c?nh ??i d?ch Covid-19 ?ã xu?t hi?n g?n 2 n?m và hi?n v?n di?n bi?n ph?c t?p, khó l??ng v?i nh?ng bi?n th? m?i phát sinh, các chuyên gia qu?c t? ??u ??ng thu?n trong nh?n ??nh r?ng, ?? chung s?ng bình th??ng v?i Covid-19 c?n ??m b?o 3 y?u t?: xét nghi?m nhanh, chính xác; ??m b?o t? l? c?n thi?t ng??i dân ???c tiêm vaccine, nh?ng c?ng c?n phát tri?n nhanh thu?c tr? b?nh.

Theo các chuyên gia d?ch t? h?c kh?p th? gi?i cho r?ng, SARS-CoV-2 và các bi?n ch?ng c?a lo?i virus này s? không bi?n m?t hoàn toàn mà t?n t?i gi?ng nh? cúm mùa. Vì th?, vi?c phát tri?n các lo?i thu?c u?ng ch?a Covid-19 t?i nhà, gi?m thi?u kh? n?ng nh?p vi?n cho ng??i b?nh là r?t c?n thi?t.

Theo Giáo s? Dale Fisher, chuyên gia v? b?nh truy?n nhi?m thu?c ??i h?c Qu?c gia Singapore (NUS): "Thu?c ?i?u tr? Covid-19 vô cùng quan tr?ng vì vaccine khó có th? cho hi?u qu? phòng b?nh 100%. M?t s? ng??i s? t? ch?i tiêm vaccine, trong khi ng??i ?ã tiêm vaccine v?n có kh? n?ng tái nhi?m. Vì v?y, chúng tôi hy v?ng s? tìm ra nhi?u s? l?a ch?n t?t h?n, h?u hi?u h?n ?? ?i?u tr? cho h?".

Các chuyên gia y t? c?ng cho bi?t, k? t? khi ??i d?ch Covid-19 bùng phát, r?t nhi?u ti?n b? trong nghiên c?u thu?c ??c tr? ???c ghi nh?n. Theo ?ó, t? n?m 2020, Trung Qu?c là n??c ??u tiên c?p phép s? d?ng Favipiravir ?? ?i?u tr? Covid-19, sau ?ó các n??c nh? Nga, Nh?t B?n, ?n ??, Italy… c?ng có quy?t ??nh t??ng t?.

Tháng 7 v?a qua, t? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) c?ng ?a? ??a ra khuy?n ngh? s? d?ng thu?c tr? viêm kh?p Actemra cu?a ha?ng d???c phâ?m Roche (Thu?y Si?) và thuô?c Kevzara cu?a hãng d??c Sanofi (Pha?p) cho b?nh nhân Covid-19 th? n?ng.

M?i ?ây, ngày 20/7, Nh?t B?n ?ã tr? thành qu?c gia ??u tiên trên th? gi?i phê chu?n thu?c kháng th? Ronapreve ?? ?i?u tr? cho các b?nh nhân m?c Covid-19 ? m?c ?? nh? t?i trung bình.

Hai lo?i thu?c ?i?u tr? Covid-19 ???c ??a vào phác ??
Thu?c Remdesivir Remdesivir ???c ??a vào phác ?? ?i?u tr? các ca Covid-19 n?ng 

Hai lo?i thu?c ?i?u tr? Covid-19 ???c B? Y t? ??a vào phác ?? ?i?u tr?

T?i M? - n?i có n?n y t? phát tri?n hàng ??u th? gi?i, C?c qu?n lý Th?c ph?m và D??c ph?m c?a n??c này c?ng ?ã thông qua s? d?ng thu?c Remdesivir ?? ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19 t? 12 tu?i tr? lên và n?ng t?i thi?u 40 kg.

Liên minh châu Âu c?ng c?p phép l?u hành m?t cách có ?i?u ki?n Remdesivir ?? ?i?u tr? cho b?nh nhân Covid-19 c?n tr? th?. V?i kh? n?ng rút ng?n th?i gian h?i ph?c và gi?m m?nh t? l? t? vong ? b?nh nhân di?n ti?n n?ng, Remdesivir ?ã ???c 50 qu?c gia nh? M?, EU, Úc, Nh?t B?n, Singapore, ?n ??... ??a vào phác ?? ?i?u tr? t? tháng 5/2020. Tuy nhiên Remdesivir là m?t trong nh?ng lo?i thu?c ?i?u tr? khó ti?p c?n hàng ??u th? gi?i.  

Thu?c Remdesivir có hai d?ng là n??c và ?ông khô. D??i d?ng n??c, Remdesivir ?òi h?i b?o qu?n trong kho l?nh 2- 8 ?? C v?i ?i?u ki?n k? thu?t kh?t khe, h? th?ng trang thi?t b? c?u kì, t?n kém. ?? kh?c ph?c tình tr?ng này, Remdesivir c?ng ?ã ???c bào ch? d??i d?ng ?ông khô.

 

Remdesivir ? d?ng này d? dàng b?o qu?n trong nhi?t ?? kho?ng 25 ?? C giúp v?n chuy?n d? dàng h?n gi?a các khu v?c, qu?c gia, châu l?c. T?i các n??c ?ang phát tri?n, s? ca b?nh t?ng nhanh, di?n bi?n ph?c t?p, (trong ?ó có Vi?t Nam), ?i?u này l?i càng ý ngh?a h?n bao gi? h?t, giúp ??n v? ?i?u tr? b?nh nhân d? dàng b?o qu?n, nh?t là t?i các b?nh vi?n dã chi?n, trang thi?t b?, v?t t? y t? còn g?p nhi?u khó khan, thi?u th?n.

T?i M?, thu?c Remdesivir ???c bán v?i giá 520 USD/l?, ho?c 3.120 USD/li?u trình ?i?u tr?. Các b?nh vi?n s? dùng thu?c này ?i?u tr? cho b?nh nhân có b?o hi?m t? nhân (theo B? Y t? và D?ch v? Nhân sinh M? (HHS) và Gilead Science - nhà s?n xu?t thu?c). Ngoài ra, giá s? ???c ??t ? m?c 390 USD/l?, ho?c 2.340 USD/li?u trình ?i?u tr? v?i b?nh nhân ???c b?o hi?m do chính ph? tài tr?. Hi?n, M? ?ã chi kho?ng 1,2 t? USD ?? mua 1,7 tri?u li?u trình thu?c Molnupiravir ?i?u tr? cho các b?nh nhân Covid-19.

T?i Vi?t Nam, hôm 5/8, nh?ng lô thu?c Remdesivir ?i?u tr? Covid-19 ??u tiên ?ã c?p c?ng hàng không Tân S?n Nh?t. H?i ??ng Chuyên môn c?a B? Y t? sau ?ó c?ng ?ã th?ng nh?t quy?t ??nh b? sung Remdesivir vào phác ?? ?i?u tr? cho b?nh nhân Covid-19 t?i Vi?t Nam và s? d?ng Remdesivir ?? ?i?u tr? cho m?t s? b?nh nhân Covid-19 t?i m?t s? c? s? y t?. K?t qu? b??c ??u cho th?y thu?c Redemsivir giúp b?nh nhân gi?m l??ng virus nhanh.

Theo BS Ph?m V?n Phúc, Phó tr??ng Khoa H?i s?c tích c?c, B?nh vi?n B?nh Nhi?t ??i Trung ??ng, vi?c B? Y t? quy?t ??nh ??a thu?c Remdesivir vào ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19 s? giúp các bác s? có s? l?a ch?n li?u pháp ?i?u tr? thu?c kháng virus hi?u qu? cho nh?ng b?nh nhân Covid-19 n?ng. Bác s? Phúc l?u ý, ?ây là thu?c kháng virus d?ng tiêm truy?n, c?n ch? ??nh c?a bác s? d?a trên tình tr?ng t?ng b?nh nhân.

M?t lo?i thu?c ??c tr? Covid-19 khác c?ng ???c B? Y t? ??a vào phác ?? tri?u tr? là Molnupiravir, d?ng viên do các chuyên gia c?a hãng d??c ph?m M? và công ty c?a ??c nghiên c?u. Thu?c Molnupiravir ?ã hoàn t?t 2 giai ?o?n th? nghi?m lâm sàng, ??t hi?u qu? 100% ??i v?i t?t c? b?nh nhân Covid-19. Sau 5 ngày, t?i l??ng virus c?a các b?nh nhân này xu?ng th?p ??n ng??ng không lây lan.

Hai lo?i thu?c ?i?u tr? Covid-19 ???c ??a vào phác ?? - ?nh minh ho? 2
Thu?c Molnupiravir  cho các b?nh nhân nh?, v?a ?i?u tr? t?i nhà

Hi?n nghiên c?u th? nghi?m lâm sàng giai ?o?n 3 ??i v?i 1.850 b?nh nhân trên toàn c?u s? d?ng thu?c Molnupiravir s?p hoàn t?t và d? ki?n k?t qu? s? ???c công b? ngay sau ?ó. N?u thành công, Merck s? xin c?p phép s? d?ng kh?n c?p và ??a ra th? tr??ng lo?i thu?c này trong 2-3 tháng t?i.

Theo New York Times, Molnupiravir ???c nghiên c?u d?a trên thu?c g?c ch?ng l?i virus cúm, có tác d?ng ?c ch? s? sao chép c?a các virus RNA, trong ?ó có SARS-CoV-2, khi?n virus không nhân lên và b? ?ào th?i r?t nhanh, giúp b?nh nhân kh?i b?nh. ??c bi?t, thu?c có r?t ít tác d?ng ph?. ?ây là lo?i thu?c d? dàng ???c s? d?ng qua ???ng u?ng, dùng ?i?u tr? giai ?o?n ??u c?a b?nh.

H?ng Loan

Bình luận

Những tin mới hơn