Hội đồng tư vấn kết luận chính thức việc tiêm trộn 2 vắc xin Moderna và Pfizer

T?i 8/9, B? Y t? có thông cáo chính th?c v? v?n ?? s? d?ng k?t h?p 2 lo?i v?c xin phòng Covid-19 khác nhau sau cu?c h?p v?i H?i ??ng t? v?n chuyên môn.

 

Theo ?ó, trong tr??ng h?p b?t kh? kháng khi ngu?n cung v?c xin Covid-19 m?i 1 ?ã tiêm không ?? ?? tiêm m?i 2, có th? s? d?ng v?c xin khác tiêm m?i 2. C? th?:

- N?u tiêm m?i 1 v?c xin do AstraZeneca s?n xu?t thì có th? tiêm m?i 2 b?ng v?c xin do Pfizer ho?c Moderna s?n xu?t.

- N?u tiêm m?i 1 v?c xin do Moderna s?n xu?t thì có th? tiêm m?i 2 b?ng v?c xin do Pfizer s?n xu?t và ng??c l?i.

Khuy?n cáo trên ???c ??a ra sau cu?c h?p H?i ??ng t? v?n chuyên môn v? s? d?ng v?c xin c?a B? Y t? sáng 8/9.

Theo B? Y t?, ?? th?c hi?n Chi?n l??c v?c xin phòng Covid-19, ??n nay, Vi?t Nam ?ã ti?p nh?n nhi?u lo?i v?c xin ???c s?n xu?t theo các công ngh? khác nhau nh? công ngh? vector (AstraZeneca s?n xu?t ho?c Sputnik V), công ngh? mRNA (do Pfizer, Moderna s?n xu?t), công ngh? b?t ho?t (v?c xin do Sinopharm s?n xu?t).

Bên c?nh ?ó, các nhà s?n xu?t c?ng ?ang nghiên c?u phát tri?n m?t s? lo?i v?c xin b?ng nh?ng công ngh? khác nhau.

Th?i gian qua, do tình hình khan hi?m v?c xin nói chung, nhi?u qu?c gia ?ã nghiên c?u và s? d?ng các li?u trình tiêm k?t h?p 2 lo?i v?c xin cùng công ngh? ho?c khác công ngh? s?n xu?t, c?n c? theo lo?i v?c xin s?n có t?i t?ng th?i ?i?m, nh? tiêm v?c xin véc t? virus v?i v?c xin mRNA, ho?c tiêm 2 lo?i v?c xin mRNA c?a các nhà s?n xu?t khác nhau...

 

Khuy?n cáo tiêm chéo các lo?i v?c xin c?a B? Y t? xu?t phát t? tình hình th?c t?, nhu c?u s? d?ng v?c xin ?? t?ng ?? bao ph?, tiêm s?m và ?úng l?ch, ph?c v? phòng ch?ng d?ch.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn