Hồi kết vụ kiện Apple – Epic Games: “Lose – Lose” toàn tập

Trong phán quy?t m?i nh?t c?a toà án v? v? ki?n gi?a Apple và Epic Games, “Táo Khuy?t” b? bu?c ph?i nh??ng b?.

H?i tháng 8/2020, Epic Games, cha ?? c?a Fortnite, ?ã kh?i ki?n Apple khi cho r?ng công ty này vi ph?m lu?t ch?ng ??c quy?n thông qua vi?c c?m các nhà phát tri?n tri?n ?ng d?ng s? d?ng ph??ng th?c thanh toán riêng.

H?i k?t v? ki?n Apple – Epic Games: “Lose – Lose” toàn t?p
“Apple” ?ã chính th?c thua ki?n

M?i ?ây, th?m phán Yvonne Gonzalez-Rogers ?ã ??a ra phán quy?t c?a mình trong v? ki?n này. Theo ?ó, ch?ng ai dành chi?n th?ng tuy?t ??i, th?m chí còn b? ?nh h??ng khá n?ng n? trong các quy?t ??nh kinh doanh v? sau.

Ph?n thua dành cho “Táo Khuy?t”…

Theo ?ó, toà yêu c?u Apple d? b? các h?n ch? ??i v?i các ph??ng th?c thanh toán bên trong các ?ng d?ng ???c phân ph?i trên App Store. Ngoài ra, Apple c?ng không ???c phép ng?n c?m các nhà phát tri?n h??ng ng??i dùng s? d?ng các ph??ng th?c thanh toán thay th?.

Tr??c v? ki?n, quy ??nh c?a App Store b?t bu?c các công ty phát tri?n ?ng d?ng ph?i s? d?ng ph??ng th?c thanh toán c?a Apple bên trong ?ng d?ng. Sau ?ó “?n chia” theo t? l? 30-70. Hành ??ng này ?ã khi?n nhi?u l?p trình viên ph?n ?ng d? d?i, d?n ??n v? ki?n gi?a Apple và Epic Games vào tháng 8/2020.

V?i phán quy?t v?a ???c ??a ra, l?p trình viên s? có quy?n s? d?ng các ph??ng th?c thanh toán riêng. L?nh này s? có hi?u l?c sau 90 ngày.

Tuy nhiên, toà án c?ng ??a ra k?t lu?n không th? quy k?t Apple là m?t nhà ??c quy?n, do các b?ng ch?ng c?a Epic Games ??a ra ch?a ?? tính thuy?t ph?c. Phán quy?t vi?t: “M?c dù Apple chi?m th? ph?n lên ??n h?n 55% và t? su?t l?i nhu?n cao, nh?ng nh?ng y?u t? này không cho th?y hành vi ??c quy?n. Thành công không ph?i là b?t h?p pháp”.

H?i k?t v? ki?n Apple – Epic Games: “Lose – Lose” toàn t?p - ?nh minh ho? 2
Tuy nhiên Epic Games c?ng ph?i th?c hi?n ?óng ph?t m?t kho?n không h? nh?

… nh?ng ph?n th?ng c?ng không v? tay Epic Games

V? phía Epic Games, hãng này c?ng ph?i b?i th??ng cho Apple thi?t h?i b?ng 30% trong s? 12,167 tri?u USD doanh thu mà Epic Games thu ???c t? ng??i dùng trong ?ng d?ng Fortnite trên iOS thông qua tùy ch?n thanh toán tr?c ti?p t? tháng 8/2020 ??n tháng 10/2020.

Thêm vào ?ó là 30% c?a b?t k? kho?n doanh thu nào mà Epic Games thu ???c t? ngày 1/11/2020 cho ??n th?i ?i?m toà ??a ra phán quy?t, t?t nhiên là kèm c? ti?n lãi. ?ây là h?u qu? t? vi?c Epic Games t? ý thêm ph??ng th?c thanh toán riêng vào game Fortnite h?i tháng 8/2020, vi ph?m ?i?u kho?n l?p trình viên c?a Apple.

?ánh giá bài vi?t này

Bài vi?t có 0 ?ánh giá, th? h?ng là 0/5.

B?n c?m th?y bài vi?t thú v?...

Theo dõi TechTimes trên m?ng xã h?i nhé!

 Từ khóa: phán quyết

Bình luận

Những tin mới hơn