Hơn 24 vạn trẻ em Mỹ mắc Covid-19, hàng ngàn trẻ em Israel bị triệu chứng kéo dài

Tr? em chi?m t?i 22,2% dân s? M? và 28,9% s? ca m?c Covid-19 ? M? trong tu?n tr??c là tr? em. Hi?n ?ang có t?i 2.200 tr? em ?ang ???c ?i?u tr? Covid-19 trong các b?nh vi?n ? M? và các bang có s? b?nh nhân Covid-19 nh? tu?i cao nh?t bao g?m Texas, Ohio và Florida.

Theo H?c vi?n Nhi khoa và Hi?p h?i b?nh vi?n nhi M?, s? ca m?c Covid-19 ? tr? em ? M? ?ã t?ng ?áng k? mùa Hè v?a qua và riêng tháng 8 ?ã ghi nh?n 1 tri?u tr??ng h?p. Trong khi ?ó, h?n 1,2 tri?u tr? em ?ã m?c Covid-19 k? t? khi b?t ??u quay tr? l?i tr??ng h?c vào cu?i tháng 7.

Các hi?p h?i y khoa ? M? cho bi?t tình tr?ng nhi?m b?nh nguy c?p do Covid-19 không ph? bi?n ? tr? nh? nh?ng c?ng nh?n m?nh s? c?n thi?t ph?i thu th?p d? li?u v? các h?u qu? lâu dài c?a d?ch b?nh ??i v?i l?a tu?i này.

Trong khi ?ó, t? l? t? vong m?i ngày do Covid-19 ? M? hi?n ?ang ? m?c trung bình 1.200 ca, cao h?n 6 l?n so v?i 2 tháng tr??c ?ây. Riêng trong ngày th? Sáu tu?n tr??c, M? ?ã ghi nh?n 1.860 ca t? vong do Covid-19, m?c cao nh?t trong vòng 7 tháng.

Trong khi ?ó, theo k?t qu? m?t cu?c kh?o sát do B? Y t? Israel công b? vào hôm qua (13/9), có t?i hàng nghìn tr? em c?a n??c này ?ã ???c ?i?u tr? kh?i Covid-19 nh?ng b? các tri?u ch?ng kéo dài.

Theo ?ó, các nhà nghiên c?u ?ã ti?n hành ?i?u tra các di ch?ng sau c?p tính c?a b?nh Covid-19 (PASC), trong t?ng s? g?n 14 nghìn ph? huynh có con ? ?? tu?i t? 3 - 18 ?ã ???c ?i?u tr? kh?i Covid-19, h? phát hi?n ra r?ng 11,2% tr? em ? ?? tu?i này b? các tri?u ch?ng kéo dài sau khi h?i ph?c Covid-19.

Các tri?u ch?ng này s? t?ng theo ?? tu?i c?a tr?. C? th?, 1,8% tr? em t? 3 - 6 tu?i có các tri?u ch?ng kéo dài 6 tháng sau khi h?i ph?c, trong khi ? ?? tu?i 12 - 18 là 4,6%.

Cu?c kh?o sát c?ng cho th?y, có t?i h?n 1/3 tr? em sau khi h?i ph?c Covid-19 ?ã b? các di ch?ng liên quan th?n kinh, ho?c nh?n th?c, ch?ng h?n nh? r?i lo?n gi?c ng?, ng? không ngon gi?c ho?c khó t?p trung..., so v?i giai ?o?n tr??c khi b? nhi?m b?nh./.

Bình luận

Những tin mới hơn