Hòn đảo ‘không Covid-19’ vẫn có quy định đeo khẩu trang

Hi?n không có ca nhi?m Covid-19 nh?ng ??o Tasmania v?n ra quy ??nh ng??i dân ph?i ?eo kh?u trang khi tham gia các s? ki?n l?n.

 

Các quan ch?c ??o Tasmania (Australia) v?a thông báo quy ??nh b?t bu?c ?eo kh?u trang không phân bi?t ?ã tiêm v?c xin Covid-19 hay ch?a. Theo ?ó, ng??i dân ph?i ?eo kh?u trang khi ?i xem các tr?n ??u th? thao, s? ki?n âm nh?c quy mô…

Quy ??nh s? áp d?ng t? 0h sáng 18/9 v?i t?t c? các s? ki?n có s? tham gia c?a 1.000 ng??i tr? lên dù di?n ra trong nhà hay ngoài tr?i.

Hòn ??o ‘không Covid-19’ v?n có quy ??nh ?eo kh?u trang

Các fan t?i xem m?t tr?n ??u th? thao trên sân v?n ??ng ??i h?c Tasmania. ?nh: AFL

Peter Gutwein, th? hi?n c?a bang Tasmania, cho bi?t ?ây là m?t bi?n pháp thông th??ng ?? ng?n ch?n s? lây lan c?a Covid-19 n?u m?t ng??i b? nhi?m b?nh có m?t t?i các s? ki?n mà vi?c áp d?ng giãn cách không h? ??n gi?n.

Mark Veitch, Giám ??c Y t? Công c?ng c?a Tasmania, cho bi?t yêu c?u ?eo kh?u trang ?ã giúp cho ông và nh?ng ng??i khác phê duy?t cho nh?ng s? ki?n này ph?n nào yên tâm. B?i ?ây là m?t b??c gi?m thi?u nguy c? khi s? l??ng l?n ng??i t? t?p. Do ?ó, c? quan ch?c n?ng c?a Tasmania có th? t? tin cho phép nh?ng s? ki?n nh? v?y ti?p t?c ???c t? ch?c.

“Chúng tôi mu?n t? nay, các s? ki?n ???c di?n ra khi chúng tôi t?ng t? l? tiêm ch?ng. Chúng tôi mu?n có th? th?c hi?n ?i?u ?ó trong m?t môi tr??ng ngày càng r?i ro”, ông Veitch nói.

Trong khi ?ó, t?i M?, h?u h?t các ti?u bang không có quy ??nh b?t bu?c ?eo kh?u trang, k? c? ??i v?i các s? ki?n l?n ngoài tr?i.

Không ca nhi?m Covid-19

 

Bang Tasmania, v?i dân s? h?n 540.000 ng??i, ?ã ghi nh?n 235 tr??ng h?p m?c Covid-19 và 13 ca t? vong k? t? khi b?t ??u ??i d?ch. T? l? lây nhi?m c?a hòn ??o này ít h?n 1/10 so v?i bang New South Wales.

Tasmania, n?m ngoài kh?i b? bi?n phía ?ông nam c?a Australia, có t? l? tiêm ch?ng cao th? 2 ? Australia. 47,8% dân s? trên ??o ?ã tiêm ?? 2 m?i.

Trong khi ?ó, t? l? trung bình c?a c? Australia là 32,6%.

Hi?n Tasmania v?n ?óng c?a v?i m?t s? ti?u bang c?a Australia, bao g?m New South Wales, Victoria và Lãnh th? Th? ?ô Australia, nh?ng m? c?a giao thông v?i ph?n còn l?i c?a ??t n??c.

An Yên (Theo Insider)

Bình luận

Những tin mới hơn