Khen thưởng Công an Đà Lạt bắt gọn nhóm móc túi du khách

Ông Tr?n V?n Hi?p, Ch? t?ch UBND t?nh Lâm ??ng ?ã bi?u d??ng, t?ng th??ng 20 tri?u ??ng cho Công an TP ?à L?t v? thành tích b?t gi? các ??i t??ng tr?m c?p, móc túi khách du l?ch trong d?p l? 30-4 v?a qua.

T?i ?ây, ông Tr?n V?n Hi?p ghi nh?n và bi?u d??ng thành tích xu?t s?c c?a Công an TP ?à L?t và l?c l??ng CSHS (Công an TP ?à L?t).

Nh?ng v? án ???c công an tri?t phá ?ã t?o ni?m tin cho du khách và ng??i dân; qua ?ó, góp ph?n ??m b?o an ninh tr?t t?.

Khen th??ng Công an ?à L?t b?t g?n nhóm móc túi du khách

Ông Tr?n V?n Hi?p, Ch? t?ch UBND t?nh Lâm ??ng khen th??ng ??i CSHS Công an TP ?à L?t

Ngoài b?ng khen, ông Tr?n V?n Hi?p thay m?t UBND t?nh Lâm ??ng th??ng ??ng viên 20 tri?u ??ng cho ??i CSHS, Công an TP ?à L?t.

C?ng trong d?p này, ??i tá Tr?n Minh Ti?n, Giám ??c Công an t?nh Lâm ??ng, ?ã t?ng gi?y khen cho 2 cá nhân là ??i úy Tr?n V?n H?i, Phó ??i tr??ng ??i CSHS; ??i úy Tr?n Duy Thanh, trinh sát ??i CSHS, (Công an TP ?à L?t) vì có thành tích ??t xu?t trong ??u tranh phòng ch?ng t?i ph?m, ?c bi?t trong v? tóm g?n nhóm “n? quái” chuyên móc túi khách du l?ch v?a qua.

Khen th??ng Công an ?à L?t b?t g?n nhóm móc túi du khách - ?nh minh ho? 2

??i tá Tr?n Minh Ti?n, Giám ??c Công an t?nh Lâm ??ng, trao gi?y khen cho 2 cá nhân có thành tích ??t xu?t trong ??u tranh phòng ch?ng t?i ph?m.

Nh? Báo Ng??i Lao ??ng ?ã ph?n ánh, trong các bu?i t?i 30-4 và 1-5, l?i d?ng du khách ??n khu v?c ch? ?êm ?à L?t vui ch?i, mua s?m nh?n nh?p, nhóm “n? quái” do Ph?m Th? H?u (32 tu?i, ng? TP Buôn Ma Thu?t, ??k L?k) c?m ??u, móc túi l?y tr?m ít nh?t 15 ?i?n tho?i di ??ng c?a khách du l?ch.

B?ng các bi?n pháp nghi?p v?, các trinh sát ??i CSHS Công an TP ?à L?t ?ã b?t g?n nhóm này g?m (3 n?, 1 nam); ngoài H?u có Ph?m Kim Vân (31 tu?i), Tr??ng Th? H?i (31 tu?i) và Lê Vi V? (31 tu?i, cùng ng? huy?n Bù Gia M?p, Bình Ph??c).

Khen th??ng Công an ?à L?t b?t g?n nhóm móc túi du khách - ?nh minh ho? 3

L?c l??ng Công an TP ?à L?t nhanh chóng tóm g?n nhóm “n? quái” móc túi khách du l?ch.

Khen th??ng Công an ?à L?t b?t g?n nhóm móc túi du khách - ?nh minh ho? 4

1 trong 4 ??i t??ng chuyên móc túi khách du l?ch làm vi?c t?i c? quan công an.

Bình luận

Những tin mới hơn