Kịch bản cuộc đời khi kết hôn vì bị giục

23 tu?i. M? h?i: "T?i sao ch?a có b?n trai h? con?". B?n nói r?ng cu?c s?ng c?a mình ch? v?a m?i b?t ??u, b?n c?n m?t công vi?c ?n ??nh tr??c ?ã, c??i khà khà r?i thôi. M? gi?c: "C?ng ??n tu?i ki?m ng??i yêu d?n r?i ??y!".

25 tu?i. H?u h?t b?n bè ?ã ?n ??nh cu?c s?ng và m?t s? ng??i ?ã tính ??n chuy?n c??i xin. Cô, dì, chú, bác ai c?ng mu?n có công trong vi?c gi?i thi?u cho b?n m?t ng??i ???c h? ?ánh giá là t?t. M? b?n c?ng không mu?n ??i thêm n?a, ngày nào c?ng nói: "C??i s?m, ?? s?m, m? còn trông cháu h? vài n?m cho hai v? ch?ng t?p trung làm vi?c. Già thêm tí n?a, mu?n trông c?ng không trông n?i ?âu".

27 tu?i. Các trang m?ng xã h?i b?t ??u xu?t hi?n hình ?nh nh?ng b?c ?nh em bé v?a sinh, ch?n tháng, sinh nh?t m?t tu?i. B?n c?ng ?ã g?p ???c m?t ng??i thông qua mai m?i, nhìn qua c?ng t? t?, gia c?nh ?àng hoàng, ngo?i hình khá, tính cách ch?a tìm hi?u nhi?u nh?ng thông qua vài bu?i h?n hò c?ng có th? ?ánh giá là ?n. Tuy không ???c nh? ý mu?n nh?ng thôi "có còn h?n không" - h? hàng nói.

28 tu?i. Cu?i cùng b?n c?ng k?t hôn. T?i ?ám c??i, b?n m?c m?t chi?c váy c??i màu tr?ng, là cô gái ??p nh?t, h?nh phúc nh?t. D??i ánh ?èn m? m?ng, b?n nh? ??n nh?ng gì mình ?ã t?ng t??ng t??ng tr??c ?ây. B?n ??ng c?nh ng??i ?àn ông m?c b? vest ?en, th?t n? ch?nh t?, c?m bó hoa c??i ?i v? phía b?n. ?ó là ng??i mình yêu th??ng. Nh?ng nh?ng ti?ng reo hò ?ã kéo b?n v? th?c t?i, th?t không may, ng??i ?ang ??ng c?nh b?n l?i không ph?i chàng trai ?ã t?ng xu?t hi?n trong nh?ng gi?c m? ?y.

K?ch b?n cu?c ??i khi k?t hôn vì b? gi?c

??ng trong l? ???ng, ch? trì hôn l? h?i: "Dù giàu hay nghèo, dù ?m ?au hay kho? m?nh, con v?n nguy?n ý ? bên nhau mãi mãi ch??". Chú r? và b?n ??ng thanh nói: "Con nguy?n ý". Hôm ?ó, b?n ?ã tr? thành ng??i có ch?ng, tr? thành m?t ng??i v?. T?m bi?t th?i con gái t? do, bay nh?y mà b?t ??u x?n tay h?c d?n nhà, n?u n??ng. Tuy ? nhà 28 n?m nh?ng s? l?n b?n giúp m? d?n nhà ch? ???c ??m trên ??u ngón tay mà thôi.

29 tu?i. B?n mang thai, b? công vi?c b?n dành 2 n?m ?? c? g?ng leo lên v? trí ?ó, ? nhà ?? d??ng thai nh? nh?ng gì m? ch?ng mu?n. Ngày th??ng, ch?ng ?i làm s?m, t?i v? mu?n. Khi ?m nghén khó ch?u không có ai bên c?nh. Trong quá trình khám thai, anh ?y ?ã ?i cùng b?n vài l?n. Sau ?ó, anh ?y c?m th?y b?c b?i vì vi?c x?p hàng t?n quá nhi?u th?i gian, nên t? ?ó b?n ch? ?i m?t mình. ?ôi khi m? ch?ng s? sang n?u cho b?n m?t vài món ?n c?ng không quên nói m?t câu: "C? mà ?n ??y, t?t c? vì ??a cháu trong b?ng". ??n ngày sinh, b?n khóc và la hét, anh ta ng?ng ??u lên, cau mày nói: "?au thì c?ng ph?i ch?u ?i".

30 tu?i. ?ây có l? s? là n?m v?t v? nh?t trong cu?c ??i c?a b?n. Con m?i ti?ng d?y m?t l?n. S?a b?t không ?? dinh d??ng cho nên m? c?ng ph?i theo con d?y ?? cho con bú. ??n 2 gi? sáng, ??a bé l?i qu?y khóc, b?n t?nh d?y nh? ng??i m?t h?n, m?t nh?m t?t vì thi?u ng? nh?ng v?n v?ch áo cho con bú. Ngo?nh l?i không th?y ch?ng n?m trên gi??ng. T? ngày em bé v? nhà, anh ta th?y con khóc ?n ào quá nên chuy?n sang phòng khách ng?. B?n b? m? ch?ng b?t ? trong phòng 1 tháng ?? kiêng c?, không ???c b??c xu?ng ??t, không ???c t?m r?a, c?a phòng ?óng kín mít không cho gió vào. M? ch?ng s? cháu n?i ?ói nên r?t ?? ý ??n b?a ?n c?a b?n, m?i ngày ??u cho b?n u?ng vô s? các lo?i canh và các món ?n t?m b? khác ?? có nhi?u s?a h?n.

33 tu?i. Khi con l?n h?n m?t chút, cu?i cùng b?n ?ã có th? th? giãn h?n. Ba n?m nuôi con, ch?a bao gi? ???c ng? yên, ?n u?ng c?ng ch? vì t?t cho con. ??ng tr??c g??ng, b?n không th? nh?n ra ng??i ph? n? có n??c da ?en, nh?n nhúm và mái tóc bù xù ?ó l?i là mình. B?n m? ?i?n tho?i lên và mu?n mua m?t cái gì ?ó cho chính mình. Trong 3 n?m qua, t?t c? nh?ng ??n hàng c?a b?n ??u là ?? cho con.

Th? nh?ng vì h?n 3 n?m không ?i làm, nên ti?n ti?t ki?m b?n ?ã tiêu g?n h?t. Vì v?y, b?n nói v?i ch?ng cho b?n m??n m?t kho?n ti?n. Anh ta ch?a k?p nghe h?t câu ?ã t?c gi?n: "T?i sao l?i c?n ti?n, không ph?i ti?n tôi ??u ??a hàng tháng ?ó sao?". B?n c?ng t?c gi?n, v?a nói v?a khóc v? nh?ng kho?n c?n tiêu khi nuôi m?t ??a tr? v?i m?c chi tiêu 5 tri?u 1 tháng, h?i anh ta xem có bi?t giá c?a m?t h?p s?a b?t hay không, m?i tháng t?n bao nhiêu h?p, bao nhiêu b?ch b?m, ch?a k? qu?n áo và chi phí sinh ho?t c?a c? gia ?ình. Anh ta nghe nh? không nghe, ánh m?t khinh th??ng, dè b?u và ??y s? ch? gi?u, nói: "Không ph?i cô c?n ti?n mà nói nhi?u sao, c? ? nhà ch?i thôi mà v?n tiêu c? ??ng ti?n. Vô d?ng!".

K?ch b?n cu?c ??i khi k?t hôn vì b? gi?c - ?nh minh ho? 2

35 tu?i. Con ?ã ?i nhà tr?, b?n ?ã tìm ???c m?t công vi?c, ch?ng ???c th?ng ch?c, m?i th? ?ang ti?n tri?n theo m?t chi?u h??ng t?t. Tuy nhiên, b?n phát hi?n th?y mùi n??c hoa l? trên c? áo ch?ng. B?n ch? anh ta v? và g?ng h?i mùi ??y là c?a ai, b?n g?i anh ta là ?? vô liêm s?, không bi?t ngh? cho v? con. Anh ta nói r?ng cô ta hi?n lành, ít nói và ??c bi?t không x?u xí nh? b?n. B?n nh? ??n l?n ??u tiên g?p m?t, anh ta khen b?n xinh ??p, ?n nói nh? nhàng, r?t thích h?p tr? thành m?t ng??i v? t?t. Cu?i cùng thì m?i chuy?n ph?i nh? hai bên b? m? thuy?t ph?c r?ng ?àn ông tr?ng hoa ?ã là b?n tính, quan tr?ng là cu?c s?ng c?a con cái. Vì con, b?n ch?u ??ng.

40 tu?i. B?n b?ng nhìn ??i m?t cách c?i m?, tho?i mái h?n. Cái b?ng c?a ch?ng b?n ngày càng b?, ngáy càng to h?n, th?i gian ? nhà c?ng ít h?n, nh?ng ch? c?n không ?nh h??ng x?u ??n cu?c s?ng c?a b?n thì m?i chuy?n ??u ?n. Lúc này, b?n ch? ch?m sóc con cái b?ng c? trái tim mà thôi.

45 tu?i. Con ?ã vào c?p 3, ?ang trong th?i k? n?i lo?n, nói chuy?n c?ng n?ng l?i h?n. Con mu?n ???c t? do, ??c l?p. B?n c?m c?c s?a và ??a hoa qu? c?t s?n, mu?n ??n g?n nh?ng không dám ??n g?n. B?n càng t? ra quan tâm, mu?n ch?m sóc, nó l?i càng t?c gi?n h?n. ??a con b?n dành c? ph?n ba cu?c ??i ?? nuôi d??ng sao b?ng tr? nên khác l?. Nh?ng ??a tr? này là hy v?ng cu?i cùng trong cu?c s?ng gia ?ình c?a b?n. Cu?c s?ng c?a con b?n, b?n không mu?n nó l?p l?i vòng tu?n hoàn gi?ng mình.

47 tu?i. Con ?ã ?i ??n thành ph? khác h?c ??i h?c. Khi b?n nh?, b?n g?i ?i?n nh?ng c?ng ch? h?i "hôm nay ?n gì", "có v?n ?? gì không" r?i cúp máy. B?n nhìn vào màn hình ?i?n tho?i t?i om và nhìn bóng ng??i ch?ng ?ang quay l?ng v?i mình, n?m xu?ng mà ch?ng mu?n suy ngh? thêm gì n?a c?.

50 tu?i. S?c kho? c?a b?n không còn t?t n?a. Con cái c?ng b?n r?n chuy?n ki?m vi?c làm. Khi g?i ?i?n, b?n k? v? con chó hàng xóm ?? m?t l?a xinh l?m, cô gái nhà bên c?nh ?ã k?t hôn, ngôi nhà ??u xóm chu?n b? phá d? và phàn nàn v? nh?ng cái t?t b?n, không ch?u gi?t c?a ông ch?ng nh? th??ng l?. ??a con nghe và b?o s? v? vào d?p l? t?i. Cúp máy, quay ng??i ??nh ?i vào phòng thì th?y ông ch?ng l?m b?m chuy?n lúc nào c?ng nói x?u anh ta v?i con. T?m l?ng v?a quen thu?c, v?a xa l? ?y ?ã không còn v?ng chãi nh? x?a, thân hình m?p m?p và mái tóc ?ã b?c màu. B?n nh?n ra r?ng hai ng??i ?ã già ?i.

K?ch b?n cu?c ??i khi k?t hôn vì b? gi?c - ?nh minh ho? 3

55 tu?i. Sau khi nh?n ra ki?m ti?n th?t khó, con b?n b?c b?i, chán n?n g?i ?i?n b?o mu?n v? quê. B?n không ng?n c?n n?a, b?n nói con r?ng hãy làm ?i?u mình mu?n, dù con ? ?âu thì v?n có m?t mái ?m ?? tr? v?. Có l? nh?ng l?i ?ó ?ã an ?i và tr? thành ??ng l?c cho nó. D?n d?n, công vi?c c?ng ?ã ?i ?úng h??ng và phát tri?n t?t h?n. B?n r?t vui. Nh?ng ??i l?i, công vi?c c?a con ngày càng nhi?u và không th? v? nhà th??ng xuyên n?a. Vì v?y, b?n và ch?ng ng?i trên gh? sofa, hai ng??i cùng canh gi? ngôi nhà, ch? ??i ??a tr? m?i n?m ch? có th? tr? v? nhà vào d?p T?t.

60 tu?i. Con c?a b?n ?ã k?t hôn. Cô dâu là m?t cô gái xinh ??p, da tr?ng, mái tóc ?en dài, khi c??i có má lúm r?t ?áng yêu. Th?m chí b?n còn t??ng r?ng ?ã nhìn th?y b?n thân mình khi còn tr?. B?n hy v?ng r?ng cô ?y s? mãi mãi d?u dàng ???c nh? v?y. Con trai và con dâu d?n ra ? riêng. Ch?ng ?ã ngh? h?u, ông ?y dành th?i gian ng?i ?ánh c? t??ng v?i hàng xóm nhi?u h?n ? nhà, còn b?n không bi?t nên làm gì, ch? th? th?n ng?i nh? l?i r?ng: Trong 30 n?m dài ??ng ??ng v?a qua, t?t c? nh?ng gì b?n còn l?i trên ??i là ch?ng và con cái.

62 tu?i. Cháu c?a b?n chào ??i. Con cái thi?u kinh nghi?m và b?n r?n làm vi?c, chúng mu?n b?n trông cháu giúp. M? ch?ng b?n ngày tr??c ch?ng giúp ?? nhi?u nh?ng l?i nh? v? c?a con trai khi?n b?n không th? t? ch?i. Cu?c s?ng c?a b?n l?i tr? v? nh?ng n?m tháng t?nh gi?c theo ??a tr?, nh?ng bây gi? có l? s? nh? nhàng h?n khi ?ã có th? cho cháu bú bình r?i.

65 tu?i. ??a tr? ?ã ???c g?i ?i h?c nên b?n không c?n ph?i trông cháu. Tuy nhiên, b?n hoàn toàn già nua, tóc b?c, và không th? khiêu v? cùng nh?ng bà b?n ngoài qu?ng tr??ng ???c n?a r?i.

70 tu?i. B?n n?m trên gi??ng b?nh. B?n không nhìn rõ nh?ng ng??i xung quanh, ch? nghe h? nói b?n là m?t ng??i con gái t?t, ng??i v? t?t, ng??i m? t?t.

K?ch b?n cu?c ??i khi k?t hôn vì b? gi?c - ?nh minh ho? 4

B?n t? h?i mình có ph?i ??a con gái t?t hay không? Ch?ng ph?i b?n ch? mu?n b? m? yên lòng, thôi c?n nh?n mà th?n nhiên c??i m?t ng??i sau 4 tháng làm quen?

Là v? t?t? B?n không ngh? ng??i ch?ng ?ã ?i tr??c c?a b?n ngh? nh? v?y.

Bà m? t?t? Có ph?i b?n bi?t r?ng cu?c s?ng c?a mình không th? s?a ???c n?a nên ??t áp l?c lên con cái?

B?n có ph?i là ng??i t?t n?a hay không? Bây gi?, th? hi?n ra tr??c m?t b?n là bóng dáng m?t thi?u niên m?c áo ??ng ph?c, chi?c váy tr?ng b?n m?c trong l?n h?n hò ??u tiên n?m 17 tu?i, ti?ng c??i c?a b?n bè khi cùng k? nh?ng chuy?n tình v? v?n. Lúc này, nhi?u hình ?nh xu?t hi?n, tr?n l?n vào nhau, tim ??p d? d?i r?i chân tay l?nh d?n ?i. Tr??c khi ý th?c bi?n m?t, b?n ch? có ?? th?i gian ?? ngh? v? câu h?i cu?i cùng: Tôi có th? tr? thành m?t ng??i t?t hay không?

Khi t?nh d?y, b?n ?ang ? tu?i 23. M? b?n h?i: "T?i sao ch?a có b?n trai h? con?", b?n s? ?áp r?ng: "Cu?c s?ng c?a con v?a b?t ??u mà m?. Con ph?i có công vi?c ?n ??nh, ki?m ???c th?t nhi?u ti?n, cho b? m? m?t cu?c s?ng th?t t?t. R?i lúc ?ó, con có th? s? g?p ???c ng??i phù h?p v?i mình nh?t và có m?t cu?c s?ng h?nh phúc".

?nh minh h?a

Bình luận

Những tin mới hơn