Kinh nghiệm của Australia trong việc cấp và sử dụng giấy đi đường

Bang New South Wales c?a Australia ?ang ti?n g?n ??n vi?c tr? thành ??a ph??ng áp d?ng l?nh phong t?a lâu nh?t t?i n??c này. L?nh phong t?a hi?n t?i ???c áp d?ng t?i thành ph? Sydney m? r?ng và vùng lân c?n t? ngày 26/6/2021 nh?ng ch?a bi?t ??n khi nào m?i ???c g? b?. Trong khi ?ó, New South Wales là bang ??u tàu, ?óng góp vào kho?ng 1/3 vào GDP c?a Australia. Chính vì v?y, vi?c áp d?ng l?nh phong t?a trong th?i gian dài s? ?nh h??ng không nh? ??n các ho?t ??ng kinh t?. Trong b?i c?nh này, chính quy?n bang New South Wales ?ã c?p gi?y ?i ???ng cho các ??i t??ng ???c ?i l?i trong lúc ?ang áp d?ng l?nh phong t?a ?? h?n ch? ng??i dân ra kh?i nhà mà không ???c phép và gi?m thi?u ?nh h??ng c?a l?nh phong t?a t?i các ho?t ??ng kinh t?.

Nh?ng ai ???c phép ra kh?i nhà?

Theo quy ??nh c?a bang New South Wales, v?i nh?ng khu v?c ?ang áp d?ng l?nh phong t?a thì ng??i dân ???c yêu c?u ? trong nhà. Ng??i dân ch? ???c ra kh?i nhà v?i 6 lý do: th? nh?t là mua th?c ph?m, hàng hóa và d?ch v? trong bán kính 5km tính t? n?i ?; th? 2 là ?i h?c n?u không th? h?c ? nhà; th? 3 là tham d? cu?c ph?ng v?n liên quan ??n công vi?c mà không th? th?c hi?n t?i nhà; th? 4 là t?p th? d?c trong bán kính 5km k? t? nhà; th? 5 là các lý do y t?, ch?m sóc s?c kh?e cho ng??i khác ho?c ?i tiêm vaccine; th? 6 là ?i làm nh?ng công vi?c không th? th?c hi?n t? nhà.

?ây là nh?ng lý do chính ?? ng??i dân s?ng trong các khu v?c ?ang áp d?ng l?nh phong t?a có th? ra kh?i nhà th??ng xuyên. Ngoài ra, ng??i dân c?ng có th? r?i nhà v?i m?t s? lý do ??t xu?t khác nh? hi?n máu; ??n các trung tâm ch?m sóc tr? em; tham d? ?ám c??i, ?ám ma hay l? k? ni?m ???c chính quy?n c?p phép; ch?m sóc ng??i b? ?m ho?c nh?ng ng??i c?n h? tr? kh?n c?p; th?c hi?n ngh?a v? pháp lý, ti?p c?n các d?ch v? xã h?i thi?t y?u nh? vi?c làm, ch?m sóc s?c kh?e tâm th?n, các d?ch v? phòng ch?ng b?o l?c gia ?ình; trong tr??ng h?p kh?n c?p; ?i h?p Qu?c h?i.....

N?u vi ph?m các quy ??nh này, cá nhân có th? b? ph?t lên t?i 2.000 AUD trong khi các c? quan, t? ch?c có th? b? ph?t t?i 10.000 AUD.

Vi?c c?p và s? d?ng gi?y ?i ???ng

M?c dù l?nh phong t?a ???c áp d?ng t? ngày 26/6/2021 nh?ng b?t ??u t? ngày 28/8/2021, chính quy?n bang New South Wales m?i yêu c?u nh?ng ng??i ?i làm trong các khu v?c phong t?a ph?i có gi?y ?i ???ng.

L?nh phong t?a ?ang ???c áp d?ng t?i khu v?c r?ng l?n thu?c thành ph? Sydney m? r?ng và vùng lân c?n. Tuy v?y bên trong khu v?c này có 12 vùng ???c coi là ?i?m nóng d?ch b?nh. ??i t??ng ???c c?p gi?y ?i ???ng là nh?ng ng??i mu?n r?i kh?i ho?c ??n các khu v?c ?i?m nóng ?? làm vi?c. Và ph?m vi ?i l?i d??i 50km tính t? n?i ?.

Ngoài ra nh?ng ng??i ?i xem nhà, chuy?n n?i ? hay ti?n hành các công vi?c s?a ch?a n?i ? m?t cách c?p bách c?ng là nh?ng ??i t??ng ???c c?p gi?y ?i ???ng.

?? có th? áp d?ng chính xác quy ??nh này cho t?ng ??i t??ng c? th? thì m?i ng??i có th? truy c?p vào trang web c?a chính quy?n bang r?i nh?p ??a ch? n?i ? và n?i ??n.

?? ???c c?p gi?y ?i ???ng, ng??i dân s? ph?i truy c?p vào tài kho?n cá nhân trên trang c?a chính quy?n bang New South Wales, r?i khai báo các thông tin v? tên tu?i, ngày tháng n?m sinh, ??a ch? n?i ?, ??a ch? n?i c?n ??n, lý do và th?i gian ?i l?i. Sau ?ó ngay l?p t?c gi?y ?i ???ng s? ???c t?o và ng??i dùng có th? t?i xu?ng ?i?n tho?i. Vi?c gi?y ?i ???ng ???c c?p t? ??ng d?a trên s? trung th?c c?a ng??i dân và các thông tin khai báo và gi?y này s? ???c l?u gi? trên tài kho?n cá nhân trên trang web c?a c? quan qu?n lý nhà n??c.

Trong gi?y ?i ???ng này s? có 1 mã QR và các thông tin nh? ?ã khai báo ?? ng??i s? d?ng có th? t?i xu?ng ?i?n tho?i và s? d?ng trong quá trình di chuy?n. Bang New South Wales, tuy áp ??t l?nh phong t?a trong th?i gian dài song l?i không l?p các ch?t ki?m soát. Thay vào ?ó c?nh sát ch? ti?n hành ki?m tra ng?u nhiên. Và khi ???c c?nh sát h?i, ng??i dân ch? c?n trình mã QR ? trên ?i?n tho?i ?? c?nh sát quét mã và ki?m tra nh?ng thông tin c?n thi?t.

Gi?y ?i ???ng có th?i h?n 2 tu?n nh?ng t? ngày 3/9/2021 gi?y này s? ???c t? ??ng gia h?n ??n ngày 30/9. Tuy nhiên, n?u lý do ?i l?i thay ??i thì ng??i dân s? ph?i xin l?i gi?y ?i ???ng khác.

Bang New South Wales là ??a ph??ng có d?ch Covid-19 bùng phát m?nh m? nh?t t?i Australia v?i s? lây lan r?ng và nhanh c?a bi?n th? Delta. Hàng ngày chính quy?n bang ??u ra thông báo c?p nh?t tình hình d?ch b?nh và d?a trên tình hình d?ch b?nh t?i th?i ?i?m ?ó, chính quy?n bang có th? ban hành các chính sách m?i c?ng nh? ?i?u ch?nh các quy ??nh c? cho phù h?p v?i tình hình m?i. Ng??i dân ???c khuy?n cáo nên theo dõi tin t?c, thông tin trên các trang web c?a c? quan ch?c n?ng ?? c?p nh?t các chính sách.

Bang New South Wales là m?t trong s? 8 bang và vùng lãnh th? c?a Australia. Do n?m trong m?t nhà n??c liên bang nên m?i bang t?i Australia có quy?n t? ch? và t? quy?t v?i nhi?u chính sách, trong ?ó có vi?c ?ng phó v?i Covid-19. C?ng vì v?y mà chính sách c?a các bang không hoàn toàn gi?ng nhau vì ???c các bang ??a ra d?a trên tình hình d?ch b?nh và ?i?u ki?n th?c t? c?a m?i bang. T?i Australia ch?a có mô hình chính sách ?ng phó v?i Covid-19 ???c coi là hoàn h?o khi các chính sách này thay ??i liên t?c và ngay gi?a các bang và vùng lãnh th? c?ng xu?t hi?n không ít ý ki?n trái chi?u, phê phán chính sách c?a nhau./.

Bình luận

Những tin mới hơn