Kon Tum: 4 tháng mất hơn 50 ha rừng

Trong 4 tháng ??u n?m trên ??a bàn t?nh x?y ra h?n 80 v? vi ph?m lâm nghi?p…

Kon Tum: 4 tháng m?t h?n 50 ha r?ng

V? phá r?ng x?y ra t?i xã Ia T?ng (H.Sa Th?y, Kon Tum)??C NH?T

Ngày 4.5, S? NN-PTNT t?nh Kon Tum cho bi?t trong 4 tháng ??u n?m trên ??a bàn t?nh x?y ra h?n 80 v? vi ph?m lâm nghi?p, gây thi?t h?i h?n 224 m3 g? v?i h?n 50 ha r?ng.

Trong ?ó, ch? riêng tháng 4, l?c l??ng ch?c n?ng ?ã phát hi?n g?n 30 v? vi ph?m lâm lu?t v?i s? l??ng h?n 31 m3 g? và 16 ha r?ng b? phá.

C?ng trong tháng 4, trên ??a bàn t?nh Kon Tum x?y ra v? cháy h?n 16 ha r?ng t?i xã ??k Tr?m, H.??k Tô, thu?c lâm ph?n qu?n lý c?a Công ty TNHH MTV lâm nghi?p ??k Tô.

Hi?n v? vi?c v?n ?ang ???c c? quan ch?c n?ng làm rõ .

 Từ khóa: vi phạm

Bình luận