Lâm Đồng: Công an Cát Tiên phá thành công vụ trộm cắp tài sản táo tợn

Chi?u 4/5, Th??ng tá Tr?n ??c An – Tr??ng Công an huy?n Cát Tiên cho bi?t, c? quan c?nh sát ?i?u tra Công an huy?n ph?i h?p v?i Công an huy?n Cái Bè, t?nh Ti?n Giang và Công an các t?nh Bình Ph??c, ??ng Nai, Gia Lai, Bình ??nh ?ã b?t ???c ??i t??ng trong chuyên án truy xét bí s? TX0321TC, b? Công an Cát Tiên kh?i t? v? t?i tr?m c?p tài s?n trên ??a bàn huy?n.

Lâm ??ng: Công an Cát Tiên phá thành công v? tr?m c?p tài s?n táo t?n

??i t??ng b? b?t gi? t?i t?nh Ti?n Giang

Tr??c ?ó, vào ngày 15/3/2021, c? quan c?nh sát ?i?u tra Công an huy?n Cát Tiên ti?p nh?n ??n trình báo c?a bà Ph?m Th? H?ng Thu (32 tu?i, trú t?i xã Gia Vi?n, huy?n Cát Tiên) v? vi?c b? m?t ng??i nam gi?i l?i d?ng lúc s? h?, ch? trong vòng vài giây ?ã lén lút tr?m s? ti?n 210.556.000 ??ng ?? trong c?p xe ô tô khi bà d?ng xe ? l? ???ng vào qu?y mua trái cây t?i T? dân ph? 6, th? tr?n Cát Tiên mà không rút chìa khoá ra kh?i xe.

Theo trình báo, s? ti?n này bà Thu v?a rút ra t? m?t ngân hàng trên ??a bàn huy?n Cát Tiên.

Sau khi ti?p nh?n ??n trình báo, xác ??nh v? vi?c có tính ch?t nghiêm tr?ng; ??c bi?t, ??i t??ng gây án ngay gi?a ban ngày, ? n?i ?ông ng??i qua l?i, th? ?o?n vô cùng táo t?n, li?u l?nh và chuyên nghi?p, Công an huy?n Cát Tiên ?ã nhanh chóng thành l?p chuyên án ?? kh?n tr??ng truy xét, phá án.

C?n c? các tài li?u, ch?ng c? thu th?p ???c, c? quan c?nh sát ?i?u tra Công an huy?n Cát Tiên ?ã ra quy?t ??nh kh?i t? v? án hình s? “tr?m c?p tài s?n” và ti?n hành xác l?p chuyên án truy xét bí s? TX0321TC.

D??i d? ch? ??o c?a Th??ng tá Tr?n ??c An – Tr??ng Công an huy?n, các l?c l??ng có liên quan c?a Công an huy?n ?ã ti?n hành trích xu?t h? th?ng camera an ninh và ?ã xác ??nh ???c ??i t??ng nghi v?n có liên quan trong v? tr?m c?p tài s?n nêu trên.

Công an huy?n Cát Tiên ?ã ph?i h?p v?i Công an huy?n ?? T?h, ?? Huoai, Công an t?nh Bình Ph??c, ??ng Nai và m?t s? ngân hàng t?i huy?n ?? T?h, TP B?o L?c, Bình Ph??c ?? rà soát toàn b? camera an ninh, xác ??nh h??ng di chuy?n, c?ng nh? nh?ng m?i quan h? c?a ??i t??ng

??ng th?i, kh?n tr??ng phong t?a tài kho?n c?a các ??i t??ng có liên quan và truy thu ???c s? ti?n 69.400.000? ??ng là ti?n tang v?t c?a v? án vào ngày 15/3/2021.

Tuy nhiên, khi xác ??nh ???c nhân thân ??i t??ng thì tên ng??i th?c hi?n chuy?n ti?n l?i không ph?i là ??i t??ng gây án. B?i vì, ??i t??ng ?ã dùng CMND, b?ng lái xe gi? c?a m?t ng??i khác. Ban chuyên án l?i ti?p t?c to? ra các h??ng ?? xác ??nh nhân thân, l?i l?ch th?c s?.

Liên t?c h?n 18 ngày ?êm, ???c s? ph?i h?p ch?t ch? c?a Công an th? xã Ajun Ba, Ch? Sê (t?nh Gia Lai), Công an t?nh Ti?n Giang, ??n ngày 2/5, ??i t??ng ?ã b? b?t gi? khi v?a ti?p t?c gây ra v? tr?m c?p tài s?n v?i th? ?o?n t??ng t? t?i ??a bàn t?nh Ti?n Giang.

?i?u tra, xác ??nh ??i t??ng tên Hu?nh Minh V? (42 tu?i, tên g?i khác là “V? Ph??ng”; th??ng trú t?i TP Quy Nh?n, t?nh Bình ??nh). Qua ??u tranh t?i Công an huy?n Cái Bè (t?nh Ti?n Giang), b?ng các tài li?u, ch?ng c?, ??i t??ng V? ?ã khai nh?n chính mình là ng??i ?ã gây ra v? tr?m c?p tài s?n vào ngày 15/03/2021 t?i huy?n Cát Tiên và nhi?u v? khác trên ??a bàn t?nh.

Hi?n nay, Công an huy?n Cát Tiên ?ang ti?p t?c ph?i h?p Công an huy?n Cái Bè ??u tranh làm rõ và m? r?ng v? án.

Hu?nh Minh V? c?ng ?ang b? c? quan c?nh sát ?i?u tra Công an huy?n Cái Bè, kh?i t? v? án, kh?i t? b? can và ra l?nh t?m giam ?? ?i?u tra v? t?i tr?m c?p tài s?n.

Qua v? vi?c nêu trên, Công an huy?n Cát Tiên khuy?n cáo ng??i dân khi ??n các ??a ?i?m giao d?ch ?? rút ho?c g?i ti?n ph?i nâng cao ý th?c b?o qu?n tài s?n. Khi mang theo trong ng??i s? ti?n l?n c?n ph?i có thêm ng??i ?i cùng.

Khi d?ng xe mô tô, ??u xe ô tô mà ?? tài s?n trong xe ph?i khóa c?n th?n, ?? xe ? n?i th??ng xuyên quan sát ???c, tránh t?o các ?i?u ki?n thu?n l?i ?? ??i t??ng gây án.

Bình luận

Những tin mới hơn