Lâm Đồng làm rõ hoạt động ‘dự án’ phân lô xẻ nền

Hàng lo?t cái tên ?ã b? t?nh Lâm ??ng yêu c?u làm rõ ho?t ??ng phân lô x? n?n, không ph?i d? án nh?ng rao bán nh? d? án th??ng m?i gây nh?m t??ng cho khách hàng.

Lâm ??ng làm rõ ho?t ??ng ‘d? án’ phân lô x? n?n

“Cò” ??t chào khách t?i “d? án” ??m B’ri Hill Village, ???ng Lý Thái T?, xã ??m B’ri , TP B?o L?c – ?nh: M.VINH

Ngày 4-5, S? Tài nguyên – môi tr??ng t?nh Lâm ??ng cho bi?t ?ã có v?n b?n g?i ??n v?n phòng ??ng ký ??t ?ai các huy?n Lâm Hà, B?o L?c và TP B?o L?c ?? ki?m tra, xác minh hi?n tr?ng s? d?ng ??t. Làm rõ khu ??t c?a các ch? ??u t? ?ang qu?ng cáo, rao bán là ??t xây d?ng nhà ?, s?n xu?t nông nghi?p hay san g?t ?? làm ???ng giao thông.

??ng th?i, cung c?p các thông tin v? ngu?n g?c ??t ?ai (s? th?a, t? b?n ??, t?ng di?n tích, ng??i s? d?ng ??t, gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t), t?ng s? th?a sau khi tách, chuy?n m?c ?ích s? d?ng t? ??t s?n xu?t nông nghi?p sang ??t ? hay ch?a, quy ho?ch s? d?ng ??t, quy ho?ch xây d?ng, ki?n trúc, c?nh quan t?i các khu v?c…

Các n?i dung ki?m tra nh?m làm rõ ph?n ?nh c?a d? lu?n v? vi?c có hàng lo?t ch? ??u t? phân lô bán n?n nh?ng rao bán nh? d? án th??ng m?i ?ã ???c c?p phép, phân lô x? n?n b?ng cách “hi?n ??t làm ???ng” trên ??t nông nghi?p

Lâm ??ng làm rõ ho?t ??ng ‘d? án’ phân lô x? n?n - ?nh minh ho? 2

T? n?n ??t nông nghi?p, “d? án” b?t ??ng s?n ?ã ???c hình thành chào bán nh? d? án th??ng m?i ???c c?p phép – ?nh: M.VINH

Các ch? ??u t? b? nh?c ??n g?m:

T?i Lâm Hà có Mê Linh Garden Hill, xã Mê Linh (Công ty c? ph?n Maicom Vi?t Nam phân ph?i).

T?i huy?n B?o Lâm có Forest Hill, ngã 5 ??m B’ri, L?c Tân (Công ty Phúc Long PNJ làm ch? ??u t?); Sun Valley, xã L?c Qu?ng (Công ty B?S Kh?i H?ng làm ch? ??u t?); d? án Tropicana Garden, xã B’lá (Công ty H?i Phát Land làm ch? ??u t?); Farm Hill ?T 725, xã L?c Ngãi (Công ty TNT Group làm ch? ??u t?)….

T?i TP B?o L?c có d? án Park Hill (qu?c l? 20, xã L?c An, Công ty c? ph?n Phúc Long PNJ làm ch? ??u t?); Golden City (???ng Nguy?n V?n C?, ph??ng L?c Phát, Công ty Era Holdings làm ch? ??u t?); ??m B’ri Ecovill (thôn 14, xã ??m B’ri, Công ty H?ng V??ng Real làm ch? ??u t?).

Pine Valley (???ng Lý Th??ng Ki?t, ph??ng L?c Phát, Công ty B?S Thanh H?ng làm ch? ??u t?). ??m B’ri Hill Village (???ng Lý Thái T?, xã ??m B’ri, Công ty Bee Land ??u t? và phân ph?i bán hàng); B?o L?c Greenwich (Công ty Phú Hoàng Investment làm ch? ??u t?).

70 ??m B’ri (???ng Lý Th??ng Ki?t, ph??ng L?c S?n, Công ty GM Holding làm ch? ??u t?). D? án La Melodie (thôn 14, xã ??m B’ri, Công ty c? ph?n qu?n lý và v?n hành Thông Minh làm ch? ??u t?).

Sun Flower Village (thôn 14, xã ??m B’ri, Công ty B?S Thanh H?ng làm ch? ??u t?). Gem Paradise (ngã 5, xã ??m B’ri, Công ty Red Star làm ch? ??u t?). Rocky Hill Village B?o L?c, Tropicana Garden B?o L?c,…

C? quan ch?c n?ng yêu c?u phòng ??ng ký ??t ?ai các huy?n làm vi?c v?i các ch? ??u t? khác ch?a ???c nêu tên trên ??a bàn (n?u có) v? nh?ng n?i dung ?ã nêu.

Bình luận

Những tin mới hơn