Lâm Đồng: Xử lý 2 đối tượng hành hung nữ lao công

Chi?u 4/5, anh P.H.T (39 tu?i, trú t?i Ph??ng 3, ?à L?t) cùng v? là C.T.H (39 tu?i) ?ã ???c tri?u t?p ??n Công an Ph??ng 3 ?? làm rõ hành vi hành hung n? nhân viên Công ty v? sinh Môi tr??ng ?à L?t.

Lâm ??ng: X? lý 2 ??i t??ng hành hung n? lao công

Anh P.H.T cùng v? là ch? C.T.H làm vi?c v?i Công an Ph??ng 3, ?à L?t

Tr??c ?ó, vào lúc 6 gi? ngày 3/5, ch? C.T.H ?ã ?em 3 b?ch rác b? vào thùng ??ng rác và 1 b?ch ? ngoài thùng rác ? ??u ???ng 3 Tháng 4, g?n công ty mình làm. Khi ?ó, ch? H.T.H là nhân viên Công ty V? sinh Môi tr??ng ?à L?t ?ã nh?c nh? ch? C.T.H không ???c b? rác khi ch?a ??n gi? quy ??nh là t? 17 ??n 19 gi? hàng ngày.

Tuy nhiên, nhân viên b?o v? c?a Công ty là N.?.P ?ã ra ng?n c?n và ?á, dúi ng??i ch? H.T.H. Cùng lúc ?ó, anh P.H.T là ch?ng ch? C.T.H c?ng ?i ??n và dúi 2 cái vào l?ng ch? H.T.H.

Trên c? s? ?ó, Công an Ph??ng 3 ?ã yêu c?u ??i di?n công ty do ch? C.T.H cam k?t ch? cho nhân viên ?? rác ?úng gi? quy ??nh và ??m b?o v? sinh môi tr??ng. ??ng th?i, c?ng c? h? s? ??i v?i anh N.?.P và anh P.H.T ?? x? ph?t vì hành vi hành hung ng??i khác.

Cùng ngày 4/5, UBND Ph??ng 3 c?ng ?ã ra quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính v?i s? ti?n 1.500.000 ??ng ??i v?i ch? C.T.H do ?ã th?c hi?n hành vi ?? rác không ?úng quy ??nh.

 Từ khóa: triệu tập

Bình luận

Những tin mới hơn