Liên tục “ngụp lặn” trong đồ bảo hộ quá cỡ, nhân viên y tế “chân ngắn” khiến netizen bấn loạn vì quá dễ thương

Nh?ng ngày qua, thông tin v? nhân viên y t? ch?ng d?ch luôn là tiêu ?i?m ?áng chú ý trên kh?p các trang m?ng xã h?i. H? là nh?ng con ng??i can ??m, ??y lòng nhi?t huy?t và h?t mình vì s? an toàn c?a nhân dân. Liên t?c khoác lên mình ?? b?o h? kín t? ??u ??n chân su?t nhi?u gi? ??ng h?, ch?c h?n các nhân viên y t? c?ng có lúc m?t nhoài.

Bên c?nh hình ?nh ??y khó kh?n, gian nan và th? thách xuyên su?t cu?c hành trình ch?ng d?ch Covid-19, các nhân viên y t? còn có nh?ng kho?nh kh?c siêu ?áng yêu khi?n ng??i xem không kh?i "qu?n quéo". C? th? là g?n ?ây, vào ngày 25/8, m?t nhân viên y t? ?ã b?t ng? ??ng t?i ?o?n clip lên trang cá nhân TikTok c?a mình kèm caption: "?i làm nhi?m v? thôi mà t?i ng??i không l?n ???c nh? b? ?? làm em ph?i xách".

N? nhân viên y t? nh? "b?i" trong b? ?? b?o h? (Clip: @hachi261196)

Chuy?n là do b? ?? b?o h? quá r?ng so v?i n? nhân viên y t?, vì nh? con nên không có kích c? phù h?p. V?y nên, cô gái trông r?t kh? s? v?i vi?c di chuy?n cùng ?? b?o h?, c? ?i ???c m?t ?o?n là l?i dùng tay kéo ?? b? chùn xu?ng lên, vì v??ng chân khó ?i l?i.

Liên t?c dùng tay ?? kéo ?? b?o h? khi b? chùn xu?ng, nhân viên y t? trông có v? r?t kh? s?

Nhi?u ng??i t? v? "th?y th??ng" cho n? nhân viên y t? vì ph?i c? g?ng thích ?ng v?i ?? b?o h? quá c?, l?i không th? làm gì ???c. ?a s? ??u c?m th?y dáng v? nh? con c?a b?n nhân viên y t? khi m?c ?? b?o h? r?ng l?i vô cùng d? th??ng, th?m chí còn so sánh hình ?nh này trông có v? gi?ng v?i nh?ng chú chim cánh c?t.

C?ng ??ng m?ng ?ã ?? l?i bình lu?n v? s? d? th??ng "x?u up x?u down" c?a b?n nhân viên y t?:

- D? th??ng ghê!

- Mình nhìn mà không nh?n n?i c??i.

- Nhìn d? th??ng x?u. Chúc các b?n y, bác s?, tình nguy?n viên th?t nhi?u s?c kho?.

- T?i ?? b?o h? r?ng quá ?y, nh?ng b?n c?ng nh? con th?t.

- Tr?i ?i nh? con nít v?y!

- Chim cánh c?t ?áng yêu kìa.

- C?ng d? s?.

- Ch? này cute quá!

Ngu?n: TikTok

Bình luận

Những tin mới hơn