Loạt chi tiết "toang toác" của cặp đôi thị phi Cindy Lư - Đạt G, người trong cuộc sao còn chưa lên tiếng?

T?ng công khai h?n hò trên m?ng xã h?i, Cindy L? và ??t G là c?p ?ôi liên t?c nh?n ???c s? chú ý c?a ?ông ??o netizen. V? c? Hoài Lâm ?ã dành nh?ng l?i khen "có cánh" ??n ??t G khi cho r?ng anh là m?t ng??i ?àn ông t?t, luôn h?t lòng yêu th??ng 2 cô con gái nh? c?a mình.

Lo?t chi ti?t

Cindy L? và ??t G ?ã có kho?ng th?i gian "m?n n?ng" bên nhau

V?y nh?ng, vào ngày 11/9 g?n ?ây, sau m?t kho?ng th?i gian c? hai im h?i l?ng ti?ng, c?ng ??ng m?ng b?t ng? phát hi?n ra Cindy L? và ??t G ?ã unfollow nhau trên Instagram. Nam ca s? ?ã chính th?c hu? theo dõi Cindy L? trên m?ng xã h?i. V? ph?n Cindy L?, c?ng không tìm th?y tài kho?n ??t G trong list b?n bè ???c cô nàng quan tâm.

Lo?t chi ti?t

C?p ?ôi ?ã chính th?c unfollow nhau trên m?ng xã h?i

Thêm m?t chi ti?t n?a khi?n netizen bàn tán xôn xao v? vi?c c? hai ?ang r?n n?t tình c?m, b?ng ch?ng là c? Cindy L? và ??t G ??u có ??ng thái vô cùng khó hi?u khi ??ng m?t b?c ?nh b?u tr?i vào cùng m?t th?i ?i?m. Li?u có tâm s? gì không?

Lo?t chi ti?t
Lo?t chi ti?t

Cindy L? và ??t G ??ng lo?t ??ng m?t b?c ?nh b?u tr?i

Ch?a d?ng l?i ? ?ó, m?i ?ây, Cindy L? ?ã có ??ng thái m?i nh?t khi nêu lên quan ?i?m c?a mình v? tình c?. C? th?, m?t c? dân m?ng ?ã chia s? chuy?n tình c?m c?a mình v?i Cindy L? r?ng, b?n thân không quên ???c ng??i yêu c?, m?c dù ?ã chia tay ???c m?t kho?ng th?i gian và ??i ph??ng ?ã có tình m?i. D??ng nh? ?ã "gãi ?úng ch? ng?a", bà m? 2 con l?p t?c ??a ra l?i khuyên cho ??i ph??ng r?ng ?i?u khi?n cô gái kia v?n v??ng nh?t chính là k? ni?m, ?ôi khi c?n ph?i s?ng lí trí lên và ??ng phá v? giá tr? c?a b?n thân m?t có d? dàng.

Lo?t chi ti?t

V? c? Hoài Lâm ?ã nêu lên quan ?i?m khi có ng??i h?i v? tình c?

"N?u sau này còn n?, thì ch?c ch?n s? g?p l?i. H?t n? r?i, mu?n cãi s? nh? nào c?ng không ???c" - Cindy L? chia s?.

Lo?t chi ti?t

Cindy L? cho r?ng ?ôi khi c?n ph?i s?ng lí trí và ??ng phá v? giá tr? c?a b?n thân

Tuy nhiên, nghi v?n c?p ?ôi Cindy L? - ??t G tr?c tr?c tình c?m ch? m?i là suy ?oán t? c?ng ??ng m?ng, c? hai v?n ch?a lên ti?ng xác nh?n v? vi?c này.

Ngu?n: IGNV

Bình luận

Những tin mới hơn