Lưu ý khi dùng thuốc hạ sốt paracetamol cho bệnh nhân Covid-19 tại nhà

Trong m?t s? tr??ng h?p, dùng li?u paracetamol cao h?n khuy?n cáo s? có nguy c? ng? ??c paracetamol d?n t?i viêm gan, t?ng men gan,…

 

Tôi là F0 t? ?i?u tr? t?i nhà, do g?p ph?i tình tr?ng s?t cao kéo dài nên th??ng u?ng 2 viên paracetamol/l?n. Xin h?i bác s?, s? d?ng thu?c v?i li?u th? nào là ?úng quy ??nh? Tr??ng h?p quá li?u, tôi có g?p h? l?y nào v? s?c kh?e hay không? (Ph??ng Tuy?n, 23 tu?i, TP.HCM).

Tr? l?i VietNamNet, TS.BS V? Minh ?i?n, Phó giám ??c Trung tâm phòng ch?ng d?ch b?nh và Tiêm ch?ng v?c xin, B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng cho bi?t, các khuy?n cáo c?a B? Y t? ?ã nêu rõ, n?u b?nh nhân Covid-19 s?t trên 38,5 ??, có th? dùng paracetamol li?u 10-15mg/kg cân n?ng ?? h? s?t. Kho?ng cách gi?a 2 l?n u?ng t? 4-6 ti?ng.

Ví d?, n?u cân n?ng c?a b?n kho?ng 50kg thì u?ng 1 viên nén paracetamol hàm l??ng 500mg/l?n. N?u cân n?ng cao h?n, kho?ng 70-80kg, có th? u?ng 2 viên paracetamol 500mg/l?n. L?u ý, m?t ngày không nên u?ng quá 4 viên.

??i v?i tr? em s?t trên 38,5 ??, có th? cho bé u?ng paracetamol d?ng gói b?t ho?c c?m pha h?n d?ch u?ng, hàm l??ng 80mg, 100mg, 150mg ho?c 250mg. Nguyên t?c c?ng là 10-15mg/kg/l?n. Kho?ng cách gi?a 2 l?n u?ng t? 4-6 ti?ng, ngày dùng không quá 4 l?n.

Theo bác s? ?i?n, biên ?? gi?a li?u ?i?u tr? ??n li?u ??c c?a thu?c paracetamol khá r?ng, nên ng??i c? ??a bình th??ng ph?i dùng li?u r?t cao m?i có th? x?y ra ng? ??c. Tr??ng h?p s? su?t ch?ng li?u, kho?ng cách gi?a 2 li?u dày h?n không ?áng k? so v?i khuy?n cáo s? không quá nguy hi?m.

Tuy nhiên, n?u b?n có ti?n s? b?nh gan (nh? viêm gan m?n tính ti?n tri?n) ho?c c? ??a m?n c?m v?i paracetamol, dùng li?u cao h?n khuy?n cáo s? có nguy c? ng? ??c paracetamol d?n t?i viêm gan, t?ng men gan,…

Bác s? khuy?n cáo, b?nh nhân Covid-19 khi dùng thu?c t? ?i?u tr? t?i nhà c?n tuân th? theo li?u ?ã ???c h??ng d?n.

Bên c?nh s? d?ng paracetamol, ng??i b?nh nên áp d?ng thêm nh?ng bi?n pháp c? h?c giúp h? nhi?t, nh? lau mát c? th? b?ng n??c ?m, l?y kh?n ?m ch??m, u?ng bù n??c và ?i?n gi?i, n?i l?ng qu?n áo,… “Vi?c k?t h?p nhi?u bi?n pháp bên c?nh u?ng thu?c s? giúp h? s?t hi?u qu?”, bác s? ?i?n nh?n m?nh.

 

Thông th??ng, tình tr?ng s?t do m?c Covid-19 ch? kéo dài t? 1-3 ngày. Khi s?t kéo dài quá lâu, b?n có th? ?ã b? b?i nhi?m vi khu?n, b?i nhi?m n?m ho?c m?c các b?nh lý khác kèm theo Covid-19.

“N?u dùng thu?c paracetamol và áp d?ng t?t c? các bi?n pháp h? s?t nh? ?ã khuy?n cáo nh?ng v?n s?t dai d?ng, b?nh nhân c?n liên h? ngay v?i l?c l??ng y t? ?? ???c th?m khám và ch?m sóc y t? k?p th?i, không nên ti?p t?c t? ?i?u tr?”, bác s? l?u ý.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Qu?nh Anh

Bình luận

Những tin mới hơn