Lý do giới khoa học chưa lo ngại với biến thể tương đồng chủng Delta

Bi?n th? Mu có nh?ng ?i?m t??ng ??ng v?i ch?ng virus Delta, nh?ng ch?a cho th?y có nguy c? gây ra m?i ?e d?a l?n.

 

Tháng tr??c, 7 ng??i cao tu?i t?i m?t vi?n d??ng lão ? B? qua ??i do nhi?m Covid-19 dù ?ã tiêm v?c xin ??y ??. T?t c? ??u nhi?m bi?n th? mang tên Mu.

S? bùng phát ?ã ??t ra câu h?i li?u Mu có gây ra m?i ?e d?a l?n h?n các bi?n th? khác, bao g?m c? Delta hay không. Nh?ng theo các nhà khoa h?c, cho ??n nay, ch?a có c?n c? ?? kh?ng ??nh nguy c? trên.

Lý do gi?i khoa h?c ch?a lo ng?i v?i bi?n th? t??ng ??ng ch?ng Delta

?nh minh h?a: Thewellnesspeople

Mu mang các ??t bi?n có kh? n?ng tránh ???c v?c xin nh?ng ?ang d?n ít ph? bi?n h?n so v?i các bi?n th? khác. ?ó là m?t d?u hi?u cho th?y Mu s? không tr? thành bi?n th? th?ng tr?.

Trên toàn c?u, các ca nhi?m Mu d??ng nh? ?ã ??t ??nh vào gi?a tháng 7, khi chúng chi?m 0,6% t?ng s? ca Covid-19. Hi?n nay, chúng ch? chi?m 0,1% s? ca m?c m?i.

Bi?n th? Mu có ? nhi?u n?i nh?ng không chi?m nhi?u ca

Trong s? 48 qu?c gia có ca nhi?m bi?n th? Mu trong n?m nay, có 10 qu?c gia phát hi?n Mu vào tháng tr??c. Bi?n th? này ph? bi?n nh?t ? Colombia, n?i ghi nh?n tr??ng h?p ??u tiên trên th? gi?i vào tháng 1.

M?, Mexico và m?t s? qu?c gia châu Âu (B?, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Anh) ?ã xu?t hi?n các tr??ng h?p nhi?m Mu trong 4 tu?n qua.

Tuy nhiên, m?t bi?n th? phân tán nhi?u n?i không ??ng ngh?a s? lan r?ng trên toàn c?u. ? M?, các ca nhi?m Mu có ? h?u h?t các ti?u bang nh?ng ch? chi?m d??i 0,2% t?ng s? b?nh nhân Covid-19 trong tháng 8.

Ti?n s? Anthony Fauci, c? v?n y t? hàng ??u c?a T?ng th?ng M?, cho bi?t: "Chúng tôi v?n ?ang theo dõi sát bi?n th? Mu nh?ng không coi ?ó là m?i ?e d?a vào lúc này".

Bi?n th? Mu không lây lan nh? Delta

 

Vào tháng 8, T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) ?ánh giá Mu là m?t "bi?n th? c?n quan tâm". ?ó là d?ng bi?n th? có th? gây ra s? lây lan ho?c có nh?ng thay ??i di truy?n tác ??ng t?i cách th?c ho?t ??ng c?a virus. Vào th?i ?i?m này, các nhà khoa h?c c?a WHO lo ng?i vì Mu ?ã lây lan nhanh chóng ? Nam M? k? t? tháng 5.  

Nh?ng k? t? ?ó, t? l? ph? bi?n c?a Mu ? Nam M? ?ã gi?m xu?ng. ??nh ?i?m là vào gi?a tháng 7, bi?n th? trên chi?m kho?ng 5% tr??ng h?p nhi?m Covid-19 m?i ? Nam M?. Hi?n t?i, ch? s? còn kho?ng 3%.

Các nhà khoa h?c Colombia ??c tính Mu có kh? n?ng lây truy?n cao h?n 1,2 l?n so v?i ch?ng virus g?c. Trong khi ?ó, Delta có kh? n?ng truy?n nhi?m nhi?u g?p ?ôi ch?ng g?c. 

Tuy nhiên, các nhà khoa h?c v?n ?ang theo dõi ch?t ch? Mu vì kh? n?ng ch?ng l?i h? mi?n d?ch c?a c? th?.

Bà Maria van Kerkhove, Tr??ng nhóm k? thu?t c?a WHO v? Covid-19, gi?i thích, Mu ???c quan tâm do có s? k?t h?p c?a các ??t bi?n.

Nh?ng ??t bi?n này có th? làm cho Mu ch?ng l?i các kháng th? có ???c nh? v?c xin ho?c mi?n d?ch t? nhiên sau khi kh?i Covid-19.

Tuy nhiên, các nhà nghiên c?u Italy ?ã tìm th?y b?ng ch?ng kh?ng ??nh v?c xin Pfizer v?n vô hi?u hóa bi?n th? Mu. H? k?t lu?n Mu không ph?i là m?i quan tâm v? hi?u qu? c?a v?c xin.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

An Yên (Theo Insider)

Bình luận

Những tin mới hơn