Lý do không nên xoa bóp bắp tay mới tiêm vắc xin Covid-19

?au nh?c t?i ch? tiêm là ph?n ?ng xu?t hi?n khá ph? bi?n nh?ng m?i ng??i không nên xoa bóp khu v?c ?ó. 

 

Tiêm v?c xin Covid-19 là m?t trong nh?ng chìa khóa chính ?? b?o v? m?i ng??i trong ??i d?ch. Dù l?a ch?n b?t k? lo?i v?c xin, b?n c?ng c?n tuân th? các h??ng d?n ?? t?i ?a hóa kh? n?ng sinh mi?n d?ch, gi?m tác d?ng ph?.

Các chuyên gia khuy?n cáo ng??i dân không nên quá c?ng th?ng tr??c ho?c sau khi tiêm v?c xin, tránh s? d?ng nhi?u thu?c gi?m ?au. Ngoài ra, ng??i ?ã tiêm v?c xin tránh chà xát vào v?t tiêm ?? không gây áp l?c lên khu v?c này.

Lý do không nên xoa bóp b?p tay m?i tiêm v?c xin Covid-19

?nh minh h?a

Nguyên nhân gây ra ?au nh?c t?i ch? tiêm

Sau khi ch?ng ng?a v?c xin, ch? tiêm b? ?au nh?c, c?ng c? là tác d?ng ph? ph? bi?n. Tình tr?ng ?ó có th? kéo dài trong nhi?u ngày, khi?n tay c? ??ng khó kh?n.

?au nh?c cánh tay là ph?n ?ng s?m cho th?y c? th? nh?n bi?t v?c xin. Khi b?n tiêm v?c xin, c? th? s? coi ?ó là m?t ch?n th??ng, gi?ng nh? b? ch?y máu ho?c ??t tay và g?i các t? bào mi?n d?ch ??n cánh tay.

Là m?t ph?n c?a quá trình trên, các t? bào mi?n d?ch c?ng gây ra ch?ng viêm. Nh? v?y, b?n s? ???c b?o v? khi ti?p xúc l?i v?i m?m b?nh ?ó. Các chuyên gia g?i ?ây là kh? n?ng gây ph?n ?ng c?a v?c xin. M?t s? kích ?ng ? cánh tay c?ng xu?t phát t? vi?c c? ph?n ?ng v?i m?t l??ng nh? ch?t l?ng v?c xin ???c tiêm.

Ngoài ?au nh?c, m?t s? ng??i còn b? m?n ??, s?ng t?y g?n v?t tiêm.

Chà xát t?i ch? tiêm có gây kích ?ng không?

M?t s? ph?n ?ng c?c b? v?i v?c xin nh? c?ng ho?c s?ng t?i ch? tiêm có th? khá ?au. M?c dù xoa bóp nh? có v? ?em l?i c?m giác d? ch?u nh?ng các chuyên gia khuyên b?n không nên làm nh? v?y. H? nh?n ??nh, hành ??ng ?ó s? làm gi?m tác d?ng c?a v?c xin.

 

M?t trong nh?ng lý do chính là là v?c xin Covid-19 ???c tiêm ? b?p tay. Xoa bóp t?i ?i?m tiêm có th? khi?n cho thu?c không ng?m. Hành ??ng nh? v?y c?ng có th? d?n ??n các tác d?ng ph? không mong mu?n, gây viêm nhi?m, ?au m?i. 

Các bác s? ?? ngh? tránh xoa bóp ch? tiêm trong vòng vài gi? sau khi ch?ng ng?a b?i khi ?ó v?c xin ??t ??n n?ng ?? cao nh?t.

L?i ích c?a vi?c xoa bóp tr??c khi tiêm

N?u t?ng tiêm b?t k? lo?i v?c xin nào, b?n s? th?y m?t s? nhân viên y t? nh? nhàng xoa bóp da tr??c khi tiêm. ?ây là ph??ng pháp th?c hành lâm sàng ???c áp d?ng r?ng rãi trên toàn th? gi?i, làm m?m và th? giãn các c? ? tay, giúp v?c xin hi?u qu? h?n.

Tuy nhiên, có nghiên c?u phát hi?n thao tác nh? v?y l?i làm ch?m quá trình h?p thu m?t s? lo?i v?c xin.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

An Yên (Theo Times of India)

Bình luận

Những tin mới hơn