Lý do phản ứng phụ sau 2 mũi vắc xin Covid-19 có thể khác nhau

Nhi?u ng??i hoàn toàn kh?e m?nh sau khi tiêm m?i 1 nh?ng m?t m?i, s?t sau m?i th? 2.

 

Ph?n ?ng sau tiêm v?c xin Covid-19 ho?c b?t k? lo?i v?c xin nào có th? h?i khó ch?u. N?u b?n thu?c nhóm nh?y c?m, tác d?ng ph? còn t?i t? h?n, khi?n b?n m?t m?i, không th? làm vi?c trong m?t ho?c hai ngày.

Vi?c tiêm ?? 2 m?i v?c xin là ?i?u c?n thi?t ?? ??m b?o c? th? ???c b?o v? ??y ?? ch?ng l?i m?m b?nh do virus gây ra.

Lý do ph?n ?ng ph? sau 2 m?i v?c xin Covid-19 có th? khác nhau

?nh minh h?a

Li?u ??u tiên c?a v?c xin kích ho?t các ph?n ?ng viêm c?n thi?t và b?t ??u xây d?ng kháng th?. V?i li?u th? hai, các t? bào nh? b?t ??u ho?t ??ng ?? thu th?p kháng th? t?ng c??ng cao h?n. Do ?ó, h? mi?n d?ch có th? m?nh m? h?n và d?n ??n các ph?n ?ng d? d?i.

?ây là lý do li?u th? hai có th? gây ra nhi?u tác d?ng ph? h?n so v?i l?n ??u tiên, m?c dù li?u l??ng gi?ng h?t nhau.

V?i m?t s? lo?i v?c xin Covid-19, li?u th? hai thúc ??y ph?n ?ng kép. H? mi?n d?ch ?ã có s?n m?t s? kháng th? và li?u v?c xin m?i yêu c?u t?o ra nhi?u kháng th? h?n. Do ?ó, các tác d?ng ph? s? t?ng lên. Lo?i ph?n ?ng này có nhi?u kh? n?ng x?y ra v?i v?c xin phát tri?n theo công ngh? mRNA.

Tuy nhiên, h? mi?n d?ch c?a m?i ng??i không ho?t ??ng theo cùng m?t cách. Do ?ó, c??ng ?? và m?c ?? n?ng nh? tác d?ng ph? ? 2 l?n c?a m?i ng??i s? không gi?ng nhau. 

C?u trúc gene và thay ??i n?i ti?t t? c?ng d? làm bùng phát ph?n ?ng. ?ây là nguyên nhân ph? n? có xu h??ng g?p ph?i các tác d?ng ph? n?ng h?n nam gi?i. H? c?ng có th? b? thay ??i chu k? kinh nguy?t, ?au b?ng và bu?n nôn.

Các tác d?ng ph? v?i v?c xin có xu h??ng gi?ng nh? b?nh cúm, có kh? n?ng t??ng t? nhau sau 2 m?i. Tuy nhiên, các tác d?ng ph? ? l?n 2 có th? n?ng h?n và khác v? c??ng ??.

 

?au t?i ch? tiêm, ?au nh?c, c?ng kh?p, s?t nh? là nh?ng tri?u ch?ng ???c d? ?oán sau khi tiêm m?i v?c xin ??u tiên. ?ó là nh?ng d?u hi?u ??u tiên c?a ch?ng viêm cùng v?i s? m?t m?i, u? o?i và khó ch?u.

Nhi?u ng??i ?ã c?m th?y ki?t s?c và mu?n ngh? m?t vài ngày sau khi tiêm li?u th? 2. M?t s? ít cho bi?t h? b? bu?n nôn, nôn, nh?c ??u và ?n l?nh.

C?n l?u ý r?ng các ph?n ?ng d? ?ng và ph?n v? có th? t?n công m?t ng??i b?t c? lúc nào sau m?i 1 hay m?i 2.

Tác d?ng ph? c?a v?c xin có th? gây khó ch?u khi?n b?n c?n ngh? ng?i b?t k? b?n có kh?e m?nh hay có kh? n?ng ch?u ?au ra sao. M?c dù b?n có th? ti?p t?c làm vi?c, nh?ng c?n tránh b?t c? ?i?u gì gây thêm áp l?c cho h? mi?n d?ch ho?c khi?n b?n m?t m?i. H?n ch? các ho?t ??ng ho?c công vi?c chi?m nhi?u th?i gian ho?c ?òi h?i b?n c?n dùng nhi?u s?c. 

Tr??c khi ?i tiêm, b?n hãy c? g?ng ?n u?ng, ng? ?? gi?c. Sau khi tiêm, c?n u?ng nhi?u n??c và ?n th?c ph?m b? sung ch?t dinh d??ng cho c? th?.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

An Yên (Theo Times of India)

Bình luận

Những tin mới hơn