Lý do vắc xin Pfizer ít tác dụng phụ hơn

V?c xin c?a Pfizer có li?u l??ng ho?t ch?t th?p h?n nhi?u so v?i Moderna ?? gi?m thi?u tác d?ng ph?.

 

Các nhà khoa h?c hàng ??u c?a hãng d??c ph?m Pfizer ?ã s? d?ng li?u l??ng ho?t ch?t trong v?c xin Covid-19 th?p h?n li?u l??ng trong v?c xin Moderna.

Lý do v?c xin Pfizer ít tác d?ng ph? h?n

?nh minh h?a: Iamexpat

V?c xin Covid-19 c?a Pfizer có 30mcg mRNA, trong khi v?c xin c?a Moderna có 100mcg. Gi?i chuyên môn ?ã suy ?oán r?ng ?ây có th? là m?t lý do khi?n v?c xin c?a Pfizer t?o ra ph?n ?ng kháng th? th?p h?n so v?i Moderna trong các nghiên c?u g?n ?ây.

Philip Dormitzer, Giám ??c khoa h?c c?a Pfizer, gi?i thích, Pfizer và BioNTech ?ã s? d?ng m?c li?u t?i thi?u nh?ng v?n có ???c ph?n ?ng mi?n d?ch m?nh h?n khi nhi?m Covid-19.

Ông Dormitzer nói thêm, li?u cao h?n có th? gây ra nhi?u tác d?ng ph? h?n.

Theo Trung tâm Ki?m soát và Phòng ng?a D?ch b?nh M? (CDC), v?c xin Covid-19 c?a Pfizer và Moderna gây ra các ph?n ?ng ph? t??ng t?. Hai lo?i v?c xin s?n xu?t theo công ngh? mRNA có th? khi?n ng??i ???c tiêm b? ?au cánh tay, m?n ??, ?au c?, m?t m?i, s?t nh?.

Theo CDC, m?t ph?n ?ng ph? c?c hi?m c?a v?c xin mRNA là viêm c? tim có th? kh?c ph?c nhanh chóng.

Các bác s? c?ng ghi nh?n hi?n t??ng “cánh tay Moderna” là m?t v?t phát ban ?? xu?t hi?n sau khi tiêm v?c xin nh?ng s? t? bi?n m?t.

M? ?ã tiêm h?n 214 tri?u li?u Pfizer và 147 tri?u li?u Moderna.

V?c xin Moderna t?ng c??ng kháng th? cao h?n Pfizer

Theo nghiên c?u v?i 1.600 nhân viên y t? B? ???c công b? trên t?p chí Hi?p h?i Y khoa M? vào ngày 30/8, v?c xin Moderna t?o ra l??ng kháng th? g?p ?ôi Pfizer ? th?i ?i?m t? 6 ??n 10 tu?n sau khi tiêm ch?ng.

 

Các tác gi? cho bi?t n?ng ?? mRNA cao h?n trong v?c xin Moderna và kho?ng cách gi?a các li?u dài h?n có th? gi?i thích s? khác bi?t này.

M?t nghiên c?u t? ??i h?c Virginia ??ng trên t?p chí JAMA vào ngày 2/9 nh?n ??nh không có s? khác bi?t v? ph?n ?ng kháng th? gi?a các nhóm tu?i v?i v?c xin Moderna. Trong khi ?ó, ph?n ?ng kháng th? th?p h?n ? nh?ng ng??i t? 50 tu?i tr? lên v?i Pfizer. Các nhà nghiên c?u nói r?ng s? khác bi?t có th? liên quan ??n s? l??ng mRNA trong v?c xin.

Ph?n ?ng kháng th? ch? là m?t khía c?nh c?a h? mi?n d?ch và m?c kháng th? c?n thi?t ?? b?o v? ch?ng l?i Covid-19 ch?a ???c xác ??nh.

Kh? n?ng b?o v? c?a v?c xin c?ng ph? thu?c vào vi?c ph?n ?ng c?a kháng th? có thay ??i theo th?i gian hay không. Nghiên c?u g?n ?ây c?a ??i h?c Oxford cho th?y, trong 4 tháng, v?c xin c?a Pfizer và AstraZeneca t?o ra l??ng kháng th? không ??i. Sau ?ó, n?ng ?? kháng th? t? v?c xin c?a Pfizer ?ã gi?m ?i, trong khi ch? s? này c?a AstraZeneca v?n gi? nguyên.

Theo d? li?u th?c t? ? Canada vào ??u n?m nay, sau m?t li?u, v?c xin c?a Pfizer có hi?u qu? 56% ??i v?i Covid-19 có tri?u ch?ng do bi?n th? Delta gây ra, trong khi ch? s? này c?a Moderna là 72%.

Các y?u t? khác có th? ?nh h??ng ??n k?t qu?, bao g?m vi?c v?c xin Pfizer th??ng ???c tiêm cho ng??i l?n tu?i, ??i t??ng có xu h??ng t?o ra ph?n ?ng mi?n d?ch y?u h?n.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

An Yên (Theo Insider)

Bình luận

Những tin mới hơn