Mê chữ ê kéo dài, dân mạng hí họa "se duyên" chú bộ đội cùng một… cô gái đặc biệt

Tích c?c b?t ch? ?? "siêu d? th??ng", dân m?ng l?i hí hoáy v? tranh các anh b? ??i tay xách nách mang, ?i ch? thay dân v?i phiên b?n "anh ch?ng qu?c dân" trong m?t các n? tú. B? tranh nhanh chóng viral và khi?n netizen thích thú th? nghìn like.

Mê ch? ê kéo dài, dân m?ng hí h?a

Anh "shipper áo lính" không ng?i ?i ch? thay dân, ch?t ??n r?n r?n, hình ?nh gi?n d?, d? th??ng siêu c?p mà v?n "cool" ng?u nha, quan tr?ng nh?t là th?y rõ nét m?t ch? em "dzui dz?" d? gì gi?u gi?m

Mê ch? ê kéo dài, dân m?ng hí h?a

Ng??i ta nói ?ã l? si mê ai là b? qua ch? "quê êêê" luôn nè! Ng??i anh b? ??i c?n l?m lúc này là "Cô Gái Hà Lan không ???ng" nha m?y ch?!

Mê ch? ê kéo dài, dân m?ng hí h?a

Yêu sao các anh b? ??i, c? ??i ôm súng ?âu có rành th?t, rau, nh?ng khi bà con c?n giúp ?? các anh v?n "ch?t ??n" ??u ??u. Không ch? g?o, rau, th?t, cá, trong m?i túi ?? các anh mang t?i bà con còn có c? nh?ng món quà dinh d??ng ??y ?p yêu th??ng ??n t? Cô Gái Hà Lan n?a nha! B?o sao c?p ?ôi "qu?c dân" d?o này ???c dân m?ng "ship" nhi?t tình ghê

Mê ch? ê kéo dài, dân m?ng hí h?a

Mang danh ngh?a "b?n c?a m?i nhà", Cô Gái Hà Lan x?n quá, bi?t pha ?? trò mua vui và...

Mê ch? ê kéo dài, dân m?ng hí h?a

… ni?m ?am mê ?y v?n b?t t?n ngay c? trong nh?ng tháng ngày ??ng hành và chung tay chia s?, cùng c?ng ??ng ch?ng d?ch

Mê ch? ê kéo dài, dân m?ng hí h?a

V?n hy v?ng nh?ng ngày tháng ch?ng d?ch nh?c nh?n s? s?m qua ?i

Mê ch? ê kéo dài, dân m?ng hí h?a

Và ?âu ?ó, nh?ng hình ?nh ??p, nh?ng câu chuy?n ??p v?n còn nh? mãi: Nhân viên y t? làm vi?c v?t v? ngày ?êm, các b?n sinh viên tình nguy?n lên tuy?n ??u ch?ng d?ch, các em nh? ph?i xa ba m? vào khu cách ly

Mê ch? ê kéo dài, dân m?ng hí h?a

?ôi khi nh?ng san s? yêu th??ng dù ch? là h?p s?a nh? c?ng ti?p thêm ??ng l?c tinh th?n giúp lan t?a m?nh m? ?i?u tích c?c, ?? m?i ng??i v?ng tâm chi?n th?ng ??i d?ch

?? lan t?a s? san s?, ti?p s?c ??i ng? y bác s?, b? ??i n?i tuy?n ??u ch?ng d?ch, Cô Gái Hà Lan kh?i x??ng tinh th?n "Dinh d??ng yêu th??ng, chung tay chia s?" ngay t? nh?ng ngày ??u ch?ng d?ch. Nhãn hàng chung tay chia s? cùng chính ph? và c?ng ??ng v?i g?n 30 t? ??ng và 2 tri?u s?n ph?m dinh d??ng ?? gi?m b?t khó kh?n c?a hàng tri?u ng??i trên c? n??c, giúp m?i ng??i t?ng thêm s?c kh?e, t?ng s?c ?? kháng cùng v?ng tâm ch?ng d?ch.

Mê ch? ê kéo dài, dân m?ng hí h?a

Chi?n ??u ch?ng b?nh d?ch là nhi?m v? chung c?a c? n??c ?? ??y "cô vy" ?i th?t xa và #Chungtaychiase s? giúp chúng ta nh?n v? m?t tinh th?n tích c?c và ni?m tin chi?n th?ng ??i d?ch Covid-19. S?a Cô Gái Hà Lan mong mu?n dù là b?t kì cá nhân hay doanh nghi?p, t? ch?c nào c?ng s? cùng nhau, chung tay ?óng góp m?t ph?n nh? nh?m gi?m b?t khó kh?n cho hàng tri?u ng??i tiêu dùng trên kh?p c? n??c.

V?i b? dày 150 n?m kinh nghi?m trong ngành dinh d??ng toàn c?u, Cô Gái Hà Lan t? hào mang ??n ngu?n s?a t? nhiên thu?n khi?t và an toàn h?n chu?n 11 l?n, giúp m?i ng??i t?ng c??ng ?? kháng v??t qua d?ch b?nh.

Bình luận

Những tin mới hơn