Mổ cứu con của sản phụ mắc Covid-19, từng suy thai ở Đà Nẵng

Các bác s? ? ?à N?ng c?u thành công thai nhi c?a s?n ph? m?c Covid-19, có ti?n s? suy thai m?n tính.

 

Ngày 5/9, Trung tâm Y t? huy?n Hòa Vang (?à N?ng) công b? kh?i b?nh và cho xu?t vi?n 45 ca m?c Covid-19.

Trong ?ó có m? con s?n ph? L.T.M.M (26 tu?i, trú xã Hòa S?n, huy?n Hòa Vang).

Ch? M. là công nhân làm vi?c t?i m?t doanh nghi?p trên ??a bàn ?à N?ng, m?c Covid-19 và ???c ??a vào cách ly, ?i?u tr? t?i Trung tâm Y t? huy?n Hòa Vang.

M? c?u con c?a s?n ph? m?c Covid-19, t?ng suy thai ? ?à N?ng
S?n ph? M. cùng con xu?t vi?n sáng nay

Lúc vào vi?n, ch? M. ?ang mang thai ???c 35 tu?n 6 ngày và có ti?n s? ?ái tháo ???ng t? tu?n 25 c?a thai k?, suy thai m?n tính.

Tr??c tình hình ?ó, t?i 27/8, Trung tâm Y t? Hòa Vang ph?i h?p v?i B?nh vi?n Ph? s?n - Nhi quy?t ??nh can thi?p ph?u thu?t.

Ca m? thành công nh?ng sau sinh tr? không th?. Các bác s? ?ã ti?n hành h?i s?c bóp bóng, ??t n?i khí qu?n th? máy, sau ?ó bé d?n c?i thi?n, có nh?p t? th? hi?u qu?.

M? c?u con c?a s?n ph? m?c Covid-19, t?ng suy thai ? ?à N?ng - ?nh minh ho? 2
Trung tâm Y t? huy?n Hòa Vang công b? kh?i b?nh và cho xu?t vi?n 45 ca m?c Covid-19
 

Theo ch?n ?oán, b?nh chính c?a bé là ng?t s? sinh (bé sinh non 35 tu?n tu?i, cân n?ng 2 kg). Ngoài ra, bé còn b? thi?u ?i, suy thai và nhi?m trùng t? trong b?ng m?. V?a chào ??i, cháu bé ?ã b? h? ???ng huy?t và ph?i nhi?m Covid-19 d?n ??n bi?n ch?ng suy hô h?p.

Sau ?ó, bé ???c n?m cùng phòng m?, h? tr? th? máy không xâm l?n, SpO2, nh?p tim ?n ??nh, ?n s?a m? qua ?ng thông d? dày.

Sau g?n 10 ngày ch?m sóc tích c?c, các ch?c n?ng tr? l?i ch? s? bình th??ng, m? con ch? M. kh?e m?nh, kh?i Covid-19 và ???c cho xu?t vi?n.

H? Giáp

Bình luận

Những tin mới hơn