Một bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương dương tính SARS-CoV-2

M?t nam bác s? công tác t?i B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng có k?t qu? d??ng tính v?i SARS-CoV-2.

 

Trao ??i v?i VietNamNet, ông Hoàng ??c H?nh, Phó giám ??c S? Y t? Hà N?i cho bi?t, b?nh nhân là nam bác s? công tác t?i B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng, s?ng t?i Ba ?ình, Hà N?i.

Ông Ph?m Ng?c Th?ch, Giám ??c B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng xác nh?n thêm, nam bác s? công tác t?i khoa H?i s?c c?p c?u. Vài tu?n qua, bác s? này không ti?p xúc v?i b?nh nhân Covid-19 ?i?u tr? t?i vi?n.

T? 22h ngày 28/4 ??n 0h ngày 29/4, nam bác s? ?i hát t?i quán karaoke 54 Chùa Láng, ??ng ?a.

 

Hi?n l?c l??ng ch?c n?ng ?ã to? ??n Ba ?ình và ??ng ?a ?? làm công tác phòng ch?ng d?ch.

Thúy H?nh

Bình luận

Những tin mới hơn