Một cán bộ y tế Lào Cai tử vong khi đang hỗ trợ chống dịch tại Đồng Nai

Nam k? thu?t viên t? vong ngày 11/9, sau kho?ng 2 tu?n ???c theo dõi, ?i?u tr? t?i b?nh vi?n.

 

S? Y t? Lào Cai v?a có báo cáo v? tr??ng h?p cán b? y t? c?a t?nh t? vong khi ?ang t?ng c??ng ch?ng d?ch Covid-19 ? ??ng Nai.

Theo ?ó, ngày 20/8, th?c hi?n l?i kêu g?i c?a B? Y t?, t?nh Lào Cai c? ?oàn công tác th? 3 g?m 40 cán b? y t? lên ???ng h? tr? t?nh ??ng Nai phòng, ch?ng d?ch Covid-19. Trong ?ó, có k? thu?t viên L.V.Q (nam gi?i, sinh n?m 1986), công tác t?i B?nh vi?n ?a khoa huy?n V?n Bàn.

?oàn Lào Cai cùng các ??n v? y t? ??a ph??ng tham gia ch?ng d?ch t?i ??a bàn huy?n Nh?n Tr?ch, t?nh ??ng Nai.

Ngày 28/8, k? thu?t viên L.V.Q xu?t hi?n m?t m?i, sau ?ó hôn mê sâu; chuy?n ??n c?p c?u, ?i?u tr? t?i B?nh vi?n ?a khoa t?nh ??ng Nai.

Trong quá trình ?i?u tr?, anh Q ???c các y bác s? c?a b?nh vi?n t?n tình c?u ch?a. Tuy nhiên, do tình tr?ng n?ng, ??n 6h35’ ngày 11/9, nam k? thu?t viên t? vong. Xét nghi?m cho th?y, b?nh nhân âm tính v?i SARS-CoV-2.

Ngay trong ngày 11/9, S? Y t? Lào Cai ?ã ph?i h?p v?i S? Y t? ??ng Nai, UBND huy?n V?n Bàn b? trí ?oàn ?ón k? thu?t viên L.V.Q v? ??a ph??ng. Lãnh ??o UBND t?nh Lào Cai, S? Y t? và UBND huy?n V?n Bàn c?ng ?ã ??n th?m h?i, ??ng viên gia ?ình anh Q t?i huy?n V?n Bàn.

Trao ??i v?i VietNamNet, ??i di?n Công ?oàn Y t? Vi?t Nam cho bi?t, tr??ng h?p k? thu?t viên trên không t? vong do lây nhi?m Covid-19 trong quá trình th?c hi?n nhi?m v? nên không ?? xu?t ???c vi?c công nh?n li?t s?.

 

Phía Công ?oàn s? cùng B? Y t? s?m lên Lào Cai ??ng viên, chia s? s? m?t mát cùng gia ?ình. Ngoài ph?n h? tr? theo ch? ?? quy ??nh, Công ?oàn Y t? Vi?t Nam c?ng ?ã kêu g?i các ??n v? khác có h? tr? thêm cho gia ?ình anh Q.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Qu?nh Anh

Bình luận

Những tin mới hơn