Một mạnh thường quân tự nhận đã chuyển cho Thuỷ Tiên 98 triệu lên tiếng: Tới ngân hàng sao kê cũng không tin được!

Câu chuy?n ???c netizen bàn tán nhi?u nh?t ? th?i ?i?m hi?n t?i ?ó chính là vi?c v? ch?ng Thu? Tiên và Công Vinh công khai sao kê t? thi?n. Sau khi ???c các m?nh th??ng quân ?ng h? s? ti?n lên ??n 177 t? ??ng ? ??t c?u tr? mi?n Trung l? l?t h?i tháng 10/2020, khán gi? ?ã liên t?c bày t? th?c m?c, yêu c?u c?p v? ch?ng n?i ti?ng ph?i công khai minh b?ch s? ti?n này.

M?i ?ây, m?t ng??i t? nh?n là m?nh th??ng quân, ?ã chuy?n s? ti?n lên ??n 98 tri?u ??ng cho Thu? Tiên vào ??t c?u tr? l? l?t ?ã làm video, nói v? câu chuy?n sao kê ?ang hot trên m?ng. ?? th?c h? c?a m?nh th??ng quân này ra sao ch?a rõ, tuy nhiên, quan ?i?m c?a cô gái này ???c khá nhi?u ng??i ??ng tình.

Clip: Xôn xao m?nh th??ng quân lên ti?ng v? vi?c sao kê c?a Thu? Tiên và Công Vinh

C? th?, m? ??u video, cô gái t? nh?n mình là m?t trong s? nh?ng m?nh th??ng quân ?ã chuy?n ti?n cho Thu? Tiên. Theo cô gái, n?u ?ã g?i là minh b?ch toàn b? s? ti?n t? thi?n, thì ch? có m?t mình Thu? Tiên hay Công Vinh ra ngân hàng sao kê thôi thì c?ng không th? nào chính xác. Cô nàng cho bi?t ?? minh b?ch rõ ràng s? ti?n t? thi?n này c?n ph?i có s? góp m?t c?a 3 bên: ??i di?n ngân hàng, ??i di?n ch? tài kho?n (Công Vinh - Thu? Tiên) và ??i di?n c?a c? quan có th?m quy?n.

M?t m?nh th??ng quân t? nh?n ?ã chuy?n cho Thu? Tiên 98 tri?u lên ti?ng: T?i ngân hàng sao kê c?ng không tin ???c!

Trong video, cô chèn ?nh ch?p màn hình ???c cho là hoá ??n ?ã chuy?n kho?n cho Thu? Tiên

Theo cô, c?n ph?i có 3 bên thì sao kê m?i chính xác, còn n?u ch? có ch? tài kho?n ?i sao kê thì d? x?y ra tình tr?ng không minh b?ch. Cô gái nói rõ: Ví d? nh? mình, mình s? b? nh?ng ngày ti?n vô nhi?u không kêu sao kê, ngày khác mình sao kê. Ngân hàng s? làm theo mình vì "yêu c?u c?a ch? tài kho?n h? s? làm theo".

M?t m?nh th??ng quân t? nh?n ?ã chuy?n cho Thu? Tiên 98 tri?u lên ti?ng: T?i ngân hàng sao kê c?ng không tin ???c! - ?nh minh ho? 2

Thu? Tiên trong ??t c?u tr? mi?n Trung vào n?m 2020

Ngoài ra, cô gái này c?ng bày t? s? th?c m?c v? s? tài kho?n c?a Thu? Tiên. Ban ??u khi chuy?n 2 l?n ti?n (m?t l?n 48 tri?u, l?n sau 50 tri?u), cô ???c bi?t Thu? Tiên ch? nh?n chuy?n qua 1 tài kho?n. Nh?ng thông tin sau này thì cô gái nghe nói là có t?i 3 s? tài kho?n.

? di?n bi?n m?i nh?t, Công Vinh c?ng ?ã thông báo s? t? ch?c bu?i livestream "Mang sao kê ra tr??c công chúng" s? di?n ra t?i ngân hàng Vietcombank vào lúc 14h00 ngày 17/9/2021 t?i. Bu?i livestream này s? có v? ch?ng Công Vinh - Thu? Tiên, phía ngân hàng, báo chí và lu?t s? ?? làm rõ m?i vi?c.

M?t m?nh th??ng quân t? nh?n ?ã chuy?n cho Thu? Tiên 98 tri?u lên ti?ng: T?i ngân hàng sao kê c?ng không tin ???c! - ?nh minh ho? 3

Câu chuy?n sao kê ph?i ??i ??n ngày 17/9 m?i có th? bi?t là h? màn ch?a

Ngu?n: T?ng h?p

Bình luận

Những tin mới hơn