Mỹ tặng tiền, đồ ăn cho những người đi tiêm vắc xin Covid-19

Các công ty, quan ch?c y t? công c?ng M? ??t m?c tiêu thu hút s? quan tâm ??n v?c xin c?a ng??i dân.

 

Mi?n phí bia, n?i và bánh. Trái phi?u ti?t ki?m. Ti?n mua xe ??a hình. Nhi?u n?i trên kh?p n??c M? ?ang ??a ra các bi?n pháp khuy?n khích ?? c? g?ng ti?p thêm s?c m?nh cho chi?n d?ch tiêm ch?ng ?ang ch?m l?i c?a qu?c gia.

Thành ph? Detroit t?ng 50 USD cho nh?ng ng??i ??a ng??i khác ??n các ?i?m tiêm ch?ng. T? ngày 2/5, các nhân viên xã h?i s? ??n gõ c?a m?i nhà trong thành ph? ?? giúp ng??i dân ??ng ký chích ng?a.

M? t?ng ti?n, ?? ?n cho nh?ng ng??i ?i tiêm v?c xin Covid-19

Jennifer Lira tiêm v?c xin Pfizer vào tháng 3 ? bang Houston

Các quan ch?c y t? công c?ng cho bi?t nh?ng n? l?c này nh?m ti?p c?n nh?ng ng??i ch?a tiêm ch?ng vì do d?, g?p khó kh?n khi ??t l?ch h?n ho?c ??n ?i?m tiêm ch?ng.

Nhu c?u v? v?c xin b?t ??u gi?m ? M? - ?i?u mà các quan ch?c y t? công c?ng d? ?oán s? x?y ra. H?u h?t ng??i M? l?n tu?i ?ã ???c tiêm phòng ??y ??, n? l?c thu hút m?i ng??i ?i tiêm ch?ng ?ang chuy?n sang m?t giai ?o?n m?i.

Trên toàn n??c M?, 82% ng??i trên 65 tu?i và h?n m?t n?a s? ng??i tr??ng thành ?ã ???c tiêm ít nh?t m?t li?u v?c xin. S? l??ng ng??i ?i tiêm ??t m?c cao vào gi?a tháng 4, trung bình 3,2 tri?u m?i m?i ngày. Con s? này ?ã gi?m xu?ng còn 2,5 tri?u m?i vào tu?n tr??c.

Nhu c?u v?c xin ?ã gi?m m?nh ? vùng r?ng núi hi?m tr? ? phía ?ông b?c bang Washington. 76% c? dân ? h?t Pend Oreille v?n ch?a ???c tiêm phòng. Ch? s? này ? h?t Stevens là 80% trong khi trung bình ti?u bang là 59%.

Ngày 28/4, ch? có 35 ng??i ??t l?ch h?n tiêm v?c xin ? 3 h?t thu?c bang Washington. Tr??c ?ó, m?i ngày có t?i 500 cu?c h?n.

M? t?ng ti?n, ?? ?n cho nh?ng ng??i ?i tiêm v?c xin Covid-19 - ?nh minh ho? 2

 

Ng??i ?i tiêm ch?ng t?i m?t s? n?i ? M? ???c t?ng quà bánh. ?nh minh h?a: Whatson

C? quan y t? ?ã ti?n hành qu?ng cáo trên báo, phát thanh, truy?n hình, bi?n qu?ng cáo và g?i thông tin kèm hóa ??n ?i?n n??c.

Gi?i ch?c Chicago có k? ho?ch thi?t l?p ??a ?i?m tiêm ch?ng t?i các l? h?i. H? c?ng ?ang th?a thu?n v?i các c?a hàng c?t tóc, ti?m s?n s?a móng tay ?? lên các d?ch v? mi?n phí. 

M?t s? công ty thông báo nhân viên có th? ngh? trong gi? làm ?? ?i tiêm phòng.

T?i Houston, Elissa Hanc, 31 tu?i, làm vi?c cho m?t trong nh?ng công ty ?ó. Cô tiêm v?c xin Johnson & Johnson m?t m?i vào ngày 6/4. Sau ?ó, cô c?m th?y s?t và ?au nh?c vào ngày hôm sau. Cô ???c ngh? phép có l??ng.

Bang West Virginia t?ng trái phi?u ti?t ki?m 100 USD cho nh?ng ng??i tr? tu?i ?i tiêm.

Hãng Krispy Kreme t?ng bánh mi?n phí m?i ngày cho b?t k? ai có gi?y ch?ng nh?n ?ã ???c tiêm phòng. ? Cleveland, m?t r?p chi?u phim cung c?p b?p rang b? mi?n phí cho ??i t??ng trên. M?t s? nhà máy bia trên kh?p n??c M? t?ng ?? u?ng cho m?i ng??i ?ã tiêm v?c xin.

? Alaska, m?t h? th?ng phòng khám ?ã ??a ra các ph?n th??ng nh? vé máy bay, ti?n mua xe ??a hình và 500 USD mua nhiên li?u ho?c hàng tiêu dùng.

An Yên (Theo CBC)

Bình luận

Những tin mới hơn