Nên ăn gì trước và sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Ngoài vi?c u?ng nhi?u n??c, b?n nên ?n các th?c ph?m ch?ng viêm, giúp ng? ngon tr??c và sau khi tiêm.

 

Các lo?i v?c xin Covid-19 ??u ???c th? nghi?m trên nh?ng ng??i ?n theo ch? ?? thông th??ng c?a h?. ?i?u ?ó ??ng ngh?a v?c xin ?ã ???c ch?ng minh có hi?u qu? mà không c?n b?t k? lo?i th?c ph?m ??c bi?t nào.

Tuy nhiên, có m?t s? chi?n l??c ?n u?ng t?t cho c? th? b?n c? tr??c và sau khi tiêm v?c xin.

Nên ?n gì tr??c và sau khi tiêm v?c xin Covid-19

Trái cây, h?t b? sung các lo?i vitamin c?n thi?t. ?nh minh h?a: JBTC

?n ?? ng? ngon

Ngh? ng?i ??y ?? s? giúp h? mi?n d?ch c?a b?n ho?t ??ng h?t kh? n?ng. ?? t?ng ch?t l??ng gi?c ng? c?a b?n tr??c khi tiêm ch?ng, hãy quan tâm t?i b?a t?i.

M?t nghiên c?u công b? trên T?p chí Y h?c Gi?c ng? Lâm sàng cho th?y ?n quá ít ch?t x? (trái cây, rau, ng? c?c nguyên h?t, ??u, h?t) và quá nhi?u ch?t béo bão hòa, ???ng (th?t m?, các s?n ph?m t? s?a, ?? ng?t) có th? d?n ??n ph?c h?i kém h?n, gi?c ng? b? xáo tr?n.

Ng??c l?i, l??ng ch?t x? h?p th? cao h?n d?n ??n gi?c ng? sâu, ch?t l??ng. Trong nghiên c?u, các tình nguy?n viên c?ng nhanh ?i vào gi?c ng? h?n sau khi th??ng th?c b?a ?n do chuyên gia dinh d??ng cung c?p, so v?i nh?ng ng??i t? ch?n b?a ?n cho mình.

N?u b?n mu?n m?t b?a ?n nh? gi?a b?a t?i và tr??c khi ?i ng?, hãy mua trái cây t??i, các lo?i h?t. Nh?ng ?? th?c ?n ???c tiêu hóa ?úng cách, hãy dùng tr??c khi ?i ng? 3 gi?. ??i v?i ?? u?ng, ??m b?o c?t gi?m caffeine ít nh?t 6 gi? tr??c khi ?i ng?. H?n ch? u?ng n??c vào bu?i t?i ?? không ph?i th?c d?y vào gi?a ?êm.

Ch?n th?c ph?m ch?ng viêm

Ch?a có ?? nghiên c?u ?? ch?ng minh r?ng th?c ph?m ho?c ch?t ch?ng viêm nh? vitamin C s? làm cho v?c xin Covid-19 hi?u qu? h?n. Nh?ng nói chung, ?n th?c ph?m giàu dinh d??ng và b? sung vitamin C s? giúp ích cho h? mi?n d?ch.

"M?t ch? ?? ?n u?ng lành m?nh ???c duy trì lâu dài có th? t?ng c??ng ph?n ?ng mi?n d?ch khi tiêm v?c xin, ch?ng l?i các b?nh viêm nhi?m", Ti?n s? Louis Malinow cho hay.

S? d?ng th?c ph?m toàn ph?n và gi?m tiêu th? th?c ph?m ch? bi?n quanh n?m, không ch? khi ch?ng ng?a, s? t?t cho s?c kh?e c?a b?n. Ti?n s? Malinow khuyên: “C?n tránh th?c ph?m ch? bi?n s?n b?i ?ó là nh?ng ch?t ??c nh?t, gây viêm. Hãy t?p trung vào th?c ph?m toàn ph?n nh? các lo?i h?t, cá, trái cây và rau c?”.

 

Nên ?n gì tr??c và sau khi tiêm v?c xin Covid-19 - ?nh minh ho? 2

U?ng n??c ??y ?? giúp ích khi b?n b? s?t nh? sau tiêm v?c xin. ?nh minh h?a: Tasteofhome

Không ?i tiêm v?c xin khi ?ói b?ng

Không c?n nh?n ?n tr??c khi tiêm v?c xin Covid-19 nh? khi ?i làm m?t s? xét nghi?m y khoa. ?i?u này có th? khi?n b?n chóng m?t và d? ng?t x?u. Ti?n s? Malinow cho bi?t: “L?i khuyên c?a tôi là ?n nh?ng món t? làm ? nhà, ch? bi?n càng ít càng t?t, ch?ng h?n nh? s?a chua, trái cây, tr?ng ho?c thanh dinh d??ng”.

U?ng nhi?u n??c

Các bác s? ??ng ý r?ng vi?c cung c?p ?? n??c cho c? th? tr??c và sau khi ch?ng ng?a Covid-19 c?c k? quan tr?ng. Ti?n s? Malinow cho bi?t: “Các c? quan s? ho?t ??ng t?t h?n khi c? th? ???c c?p n??c ??y ??”.

Ng??i ?i tiêm c?ng ???c khuy?n khích tiêu th? các lo?i th?c ph?m nh? trái cây, rau và súp ch?a nhi?u n??c ?? t?ng c??ng h? mi?n d?ch. N?u b?n c?m th?y khó ch?u vì s?t nh? sau tiêm, vi?c bù n??c r?t c?n thi?t.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

An Yên (Theo Health, Eatingwell

Bình luận

Những tin mới hơn