Ngày 10/9 thêm 13.321 ca Covid-19, 12.751 trường hợp khỏi bệnh

Hôm nay, Vi?t Nam ghi nh?n 13.321 ca nhi?m Covid-19 m?i, trong ?ó 15 ca nh?p c?nh và 13.306 ca ghi nh?n trong n??c.

 

Trong s? 13.321 ca Covid-19 m?i có 8.680 tr??ng h?p ???c phát hi?n trong c?ng ??ng. Các ca nhi?m phân b? t?i TP.HCM (7.539), Bình D??ng (3.563), ??ng Nai (823), Long An (321), Tây Ninh (248), Ti?n Giang (156), Kiên Giang (86), Bình Ph??c (58), ??ng Tháp (58), Qu?ng Bình (48), Qu?ng Ngãi (45), C?n Th? (37), Khánh Hòa (34), Bình Thu?n (34), ?à N?ng (30), Hà N?i (29), B?c Liêu (26), ??k L?k (26), An Giang (19), ??k Nông (17)…

Nh? v?y trong 24h gi? qua, s? ca nhi?m ghi nh?n trong n??c t?ng 907 ca. T?i TP.HCM t?ng 1.990 ca, Bình D??ng gi?m 968 ca, ??ng Nai gi?m 57 ca, Long An gi?m 91 ca và Tây Ninh t?ng 87 ca.

Trung bình s? ca nhi?m m?i trong n??c ghi nh?n 7 ngày qua là 12.523 tr??ng h?p. T? ??u d?ch ??n nay, Vi?t Nam có 589.417 ca nhi?m. ??t d?ch th? 4 (t? ngày 27/4 ??n nay), so?? ca nhi?m mo??i ghi nh?n trong n??c la? 585.051 ca, trong ?ó có 348.147 b?nh nhân ?ã ???c công b? kh?i b?nh.

Co? 10/62 ti?nh, thành ph? ?ã qua 14 ngày không ghi nh?n tr??ng h?p nhi?m m?i trong n??c là B?c K?n, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, ?i?n Biên, V?nh Phúc, H?i Phòng.

5 t?nh, thành ph? ghi nh?n s? m?c cao là TP.HCM (286.242), Bình D??ng (149.859), ??ng Nai (32.882), Long An (27.537) và Ti?n Giang (11.430).

S? b?nh nhân ???c công b? kh?i b?nh trong ngày là 12.751 nâng t?ng s? ca ???c ?i?u tr? kh?i là 350.921. Theo th?ng kê s? b?, s? b?nh nhân n?ng ?ang ?i?u tr? là 5.970 ca.

Trong ngày, t?ng h?p s? li?u t? vong do các S? Y t? công b?, Vi?t Nam ghi nh?n 254 ca t? vong. Các ca phân b? t?i TP.HCM (195), Bình D??ng (41), Ti?n Giang (3), ?à N?ng (3), ??ng Nai (3), ??ng Tháp (2), Bình Thu?n (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), C?n Th? (1), Bà R?a - V?ng Tàu (1), Khánh Hòa (1) và Ngh? An (1).

B? Y t? c?ng b? sung 21 ca t? vong t? tr??c t?i Bình D??ng (14), Bình Thu?n (4) và Ngh? An (3). Trung bình s? t? vong ghi nh?n trong 7 ngày qua là 302 ca.

T?ng s? ca t? vong do Covid-19 t?i Vi?t Nam tính ??n nay là 14.745 ca, chi?m t? l? 2,5% so v?i t?ng s? ca m?c và cao h?n 0,4% so v?i t? l? t? vong do Covid-19 trên th? gi?i (2,1%).

Ngày 10/9 thêm 13.321 ca Covid-19, 12.751 tr??ng h?p kh?i b?nh

V? tình hình xét nghi?m, trong 24 gi? qua, Vi?t Nam ?ã th?c hi?n 278.892 xét nghi?m cho 539.875 l??t ng??i. S? l??ng xét nghi?m t? 27/4 ??n nay ?ã th?c hi?n 14.391.605,8 m?u cho 41.975.319 l??t ng??i.

V? tình hình tiêm ch?ng, trong ngày 9/9, có 1.168.812 li?u v?c xin phòng Covid-19 ???c tiêm. Nh? v?y, t?ng s? li?u v?c xin ?ã ???c tiêm là 25.926.688 li?u, trong ?ó tiêm 1 m?i là 21.459.102 li?u, tiêm m?i 2 là 4.467.586 li?u.

 

Hôm nay, B? tr??ng B? Y t? ?i ki?m tra vi?c tiêm v?c xin phòng Covid-19 và xét nghi?m t?i m?t s? c? s? c?a qu?n ??ng ?a, Long Biên. Trong ?ó, ??i di?n ngành y t? l?u ý các ?i?m tiêm ??y nhanh t?c ?? nh?ng ph?i tuân th? ??m b?o an toàn tiêm.

B? Y t? phê duy??t có ?i?u ki??n v?c xin Hayat-Vax (Các ti?u V??ng qu?c ? r??p th?ng nh?t). ?ây là v?c xin th? 7 ???c ???c B? Y t? c?p phép, sau v?c xin AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm, Pfizer, Moderna và Johnson&Johnson.

TP.HCM ?? xu?t 7 chi?n l??c ch?ng d?ch Covid-19 sau ngày 15/9. Các chi?n l??c g?m: 1) Bao ph? v?c xin cho ng??i dân sinh s?ng trên ??a bàn Thành ph?. 2) Giãn cách xã h?i g?n li?n v?i "th? xanh Covid-19". 3) Hi?n th?c hóa thông ?i?p "S?ng kh?e trong môi tr??ng có d?ch". 4) Ch?m sóc và qu?n lý F0 d?a vào c?ng ??ng. 5) Nâng cao hi?u qu? ?i?u tr?, gi?m t? vong do Covid-19. 6) Giám sát d?ch t? ?? s?n sàng ?ng phó khi d?ch bùng phát. 7) Ph?c h?i h? th?ng y t? ?? ?áp ?ng nhu c?u ch?m sóc s?c kh?e ng??i dân.

T? ngày 9/9, Hà N?i b?t ??u tri?n khai tiêm v?c xin Vero Cell cho ng??i dân trên ??a bàn sau khi ti?p nh?n 1 tri?u li?u và th?c hi?n phân b? cho các qu?n, huy?n.

S? v?c xin này ???c dùng tiêm m?i 1 cho các ??i t??ng t? 18 tu?i tr? lên trên ??a bàn thu?c các nhóm ??i t??ng ?u tiên nh?ng ch?a ???c tiêm ch?ng, ??ng th?i tiêm m?i 2 cho nh?ng ng??i ?ã tiêm m?i 1 ?? th?i gian theo quy ??nh.

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn