Ngày 11/9 thêm 11.932 ca Covid-19, số khỏi bệnh cao hơn số mắc mới

Ngày 11/9, B? Y t? công b? 11.932 ca Covid-19, gi?m 1.379 b?nh nhân so v?i hôm qua. Hi?n t?ng s? ng??i m?c Covid-19 trong c? n??c là 601.349 tr??ng h?p.

 

H? th?ng Qu?c gia qu?n lý ca b?nh Covid-19 t? 17h ngày 10/9 ??n 17h ngày 11/9 ghi nh?n thêm 11.932 tr??ng h?p t?i 36 t?nh, thành ph? (gi?m 1.379 ca so v?i hôm qua). Trong ?ó, có 11.927 b?nh nhân do lây nhi?m trong n??c và 5 ca nh?p c?nh.

TP.HCM là ??a ph??ng có s? ng??i m?c Covid-19 nhi?u nh?t c? n??c ngày 11/9 v?i 5.629 b?nh nhân, gi?m t?i 1.910 ca so v?i ngày 10/9. Bình D??ng ??ng th? hai v?i 3.971 b?nh nhân, t?ng 408 ca. ??ng Nai ??ng th? ba v?i 960 tr??ng h?p, t?ng 137 ca.

M?t s? t?nh thành khác ghi nh?n s? ca d??ng tính cao hôm nay g?m: Long An (337), Kiên Giang (165), Ti?n Giang (147), Tây Ninh (137), An Giang (107), Khánh Hòa (46), C?n Th? (46), Qu?ng Bình (38), Hà N?i (35), ??ng Tháp (34), Bà R?a - V?ng Tàu (32), Qu?ng Ngãi (32), Bình Ph??c (31), Bình Thu?n (31),…

Nh? v?y, ??n nay, n??c ta ?ã phát hi?n t?ng s? 601.349 b?nh nhân Covid-19, x?p th? 49/222 qu?c gia và vùng lãnh th?. Riêng ??t d?ch th? t? (t? ngày 27/4), Vi?t Nam có thêm 596.980 ca do lây nhi?m trong n??c.

1 tu?n qua, trung bình m?i ngày, c? n??c ghi nh?n 12.867 b?nh nhân Covid-19.

12/62 t?nh, thành ph? ?ã qua 14 ngày không có tr??ng h?p nhi?m m?i trong n??c: B?c K?n, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, ?i?n Biên, V?nh Phúc, H?i Phòng, H?i D??ng, Hà Nam.

5 t?nh, thành ph? không xu?t hi?n ca lây nhi?m th? phát trên ??a bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Th?, Kon Tum, Qu?ng Ninh, Lào Cai.

5 t?nh, thành ph? ghi nh?n s? m?c cao nh?t ??t d?ch th? t? là TP.HCM (291.871), Bình D??ng (153.830), ??ng Nai (33.842), Long An (27.874), Ti?n Giang (11.577).

V? tình hình ?i?u tr?, ngày 11/9 có 12.541 b?nh nhân Covid-19 ???c công b? kh?i b?nh, nâng t?ng s? ?ã ch?a kh?i lên 363.462 tr??ng h?p, chi?m 60,4% t?ng s? ca nhi?m.

C? n??c hi?n có 6.232 ca Covid-19 n?ng, trong ?ó: th? oxy qua m?t n?: 3.948, th? oxy dòng cao HFNC: 1.167, th? máy không xâm l?n: 147, th? máy xâm l?n: 941, ECMO: 29.

Trong ngày, t?ng h?p s? li?u do các S? Y t? công b? hôm nay ghi nh?n 217 b?nh nhân Covid-19 t? vong t?i 13 t?nh, thành ph?. C? th?: TP.HCM (188), Bình D??ng (10), Ti?n Giang (2), ??ng Nai (4), Kiên Giang (3), Bình Thu?n (2), ?à N?ng (2), Gia Lai (1), C?n Th? (1), Ninh Thu?n (1), Khánh Hòa (1), Ngh? An (1), V?nh Long (1).

Bên c?nh ?ó, B? Y t? b? sung 56 ca t? vong t?i ??ng Nai t? th?i gian tr??c. Nh? v?y, ngày 11/9 có t?ng s? 274 tr??ng h?p ???c công b? t? vong.

T?i nay, c? n??c ?ã có 15.018 ng??i m?c Covid-19 t? vong, chi?m t? l? 2,5% trên t?ng ca nhi?m (cao h?n 0,4% so v?i t? l? t? vong do Covid-19 trung bình trên th? gi?i).

 

Ngày 11/9 thêm 11.932 ca Covid-19, s? kh?i b?nh cao h?n s? m?c m?i

Trong 24 gi? qua, các ??a ph??ng th?c hi?n 220.191 xét nghi?m m?u ??n và m?u g?p cho 490.604 l??t ng??i. S? xét nghi?m ?ã th?c hi?n t? 27/4 ??n nay là 14.611.799 m?u cho 42.465.923 l??t ng??i.

V? tình hình tiêm ch?ng, theo s? li?u th?ng kê t? Ch??ng trình Tiêm ch?ng m? r?ng qu?c gia, trong ngày hôm qua (10/9) có 1.175.698 li?u v?c xin phòng Covid-19 ???c tiêm, riêng Hà N?i trên 360.000 li?u. Nh? v?y, c? n??c ?ã th?c hi?n tiêm t?ng c?ng 27.108.588 lie??u va??c xin. Trong ?ó, có 22.367.824 li?u tiêm m?i 1 và 4.740.764 li?u tiêm m?i 2.

Báo cáo t?i cu?c h?p Ban Ch? ??o Qu?c gia phòng ch?ng d?ch Covid-19 sáng 11/9, B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Thanh Long thông tin, Vi?t Nam ?ã nh?n h?n 34 tri?u li?u v?c xin, th?c hi?n tiêm ???c trên 27 tri?u li?u cho ng??i dân t? 18 tu?i tr? lên.

T? l? tiêm ít nh?t 1 m?i t?i các t?nh thành tâm d?ch là: TP.HCM 100%; Bình D??ng 82%; ??ng Nai 60%; Long An 100%; Hà N?i 77%. Riêng s? m?i 2 ?ã tiêm t?i TP.HCM là 896.835 li?u (13%) và Hà N?i là 555.481 li?u (10%).

D? ki?n t? nay ??n cu?i n?m 2021, Vi?t Nam s? nh?n thêm kho?ng 103,4 tri?u li?u v?c xin Covid-19. B? Y t? ?ang ?àm phán và trao ??i v?i các ??n v? ?? cung ?ng v?c xin cho n?m 2022 d?a trên nguyên t?c ??m b?o tiêm ?? toàn b? dân s? t? 5 tu?i tr? lên; th?c hi?n tiêm nh?c l?i theo h??ng d?n c?a T? ch?c Y t? th? gi?i (WHO).

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn