Ngày 14/9 có 10.508 ca Covid-19, thêm 12.683 người khỏi bệnh

Ngày 14/9, B? Y t? công b? 10.508 ca Covid-19, gi?m 672 b?nh nhân so v?i hôm qua. Hi?n t?ng s? ng??i m?c Covid-19 trong c? n??c là 635.055 tr??ng h?p.

 

H? th?ng Qu?c gia qu?n lý ca b?nh Covid-19 t? 17h ngày 13/9 ??n 17h ngày 14/9 ghi nh?n 10.508 tr??ng h?p m?i t?i 33 t?nh, thành ph? (gi?m 672 ca so v?i hôm qua). Trong ?ó, có 10.496 b?nh nhân do lây nhi?m trong n??c và 12 ca nh?p c?nh.

TP.HCM ti?p t?c là ??a ph??ng có s? ng??i m?c Covid-19 nhi?u nh?t c? n??c ngày 14/9 v?i 6.312 b?nh nhân, t?ng 866 ca so v?i ngày 13/9. Bình D??ng ??ng th? hai v?i 2.178 b?nh nhân, gi?m 1.473 ca. ??ng Nai ??ng th? ba v?i 777 tr??ng h?p, t?ng 9 ca.

M?t s? t?nh thành khác ghi nh?n s? ca d??ng tính cao hôm nay g?m: Long An (379), Kiên Giang (157), An Giang (111), Ti?n Giang (102), Tây Ninh (75), Bình Ph??c (54), Khánh Hòa (44), C?n Th? (40), B?c Liêu (34), Bình ??nh (34), ??ng Tháp (32), ??k Nông (26), Hà N?i (21), Qu?ng Nam (14), Bà R?a - V?ng Tàu (14), B?n Tre (13), Th?a Thiên Hu? (11), ?à N?ng (11), ??k L?k (10), Qu?ng Ngãi (9), Cà Mau (8),…

Nh? v?y, ??n nay, n??c ta ?ã phát hi?n t?ng s? 635.055 b?nh nhân Covid-19, x?p th? 47/222 qu?c gia và vùng lãnh th?. Riêng ??t d?ch th? t? (t? ngày 27/4), Vi?t Nam có thêm 630.661 ca do lây nhi?m trong n??c.

7 ngày g?n ?ây, trung bình m?i ngày, c? n??c ghi nh?n 11.918 b?nh nhân Covid-19.

13/62 ti?nh, thành ph? ?ã qua 14 ngày không có tr??ng h?p nhi?m m?i trong n??c: B?c K?n, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, ?i?n Biên, V?nh Phúc, H?i Phòng, H?i D??ng, Hà Nam, Lào Cai.

5 t?nh, thành ph? không xu?t hi?n ca lây nhi?m th? phát trên ??a bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Th?, Kon Tum, Qu?ng Ninh, Ninh Bình.

5 t?nh, thành ph? ghi nh?n s? m?c cao nh?t c? n??c ??t d?ch này là TP.HCM (309787), Bình D??ng (162847), ??ng Nai (36361), Long An (28865), Ti?n Giang (12468).

V? tình hình ?i?u tr?, ngày 14/9 có 12.683 b?nh nhân Covid-19 ???c công b? kh?i b?nh, nâng t?ng s? ?ã ch?a kh?i lên 398.461 tr??ng h?p, chi?m 62,7% s? ca nhi?m.

C? n??c hi?n có 5.933 ca Covid-19 n?ng, trong ?ó th? oxy qua m?t n?: 3.693, th? oxy dòng cao HFNC: 1.164, th? máy không xâm l?n: 132, th? máy xâm l?n: 910, ECMO: 34.

T?ng h?p s? li?u do các S? Y t? công b? trong ngày, toàn qu?c ghi nh?n 276 b?nh nhân Covid-19 t? vong t?i 12 t?nh, thành ph?. C? th?: TP.HCM (199), Bình D??ng (41), ??ng Nai (12), Ti?n Giang (7), Long An (4), Kiên Giang (4), ??ng Tháp (4), Bình Thu?n (2), C?n Th? (1), Qu?ng Bình (1), Bà R?a - V?ng Tàu (1).

T?i nay, c? n??c ?ã có 15.936 ng??i m?c Covid-19 t? vong, chi?m t? l? 2,5% trên t?ng ca nhi?m (cao h?n 0,4% so v?i t? l? t? vong do Covid-19 trung bình trên th? gi?i).

Ngày 14/9 có 10.508 ca Covid-19, thêm 12.683 ng??i kh?i b?nh

 

Trong 24 gi? qua, các ??a ph??ng th?c hi?n 304.993 xét nghi?m m?u ??n và m?u g?p cho 875.317 l??t ng??i. S? xét nghi?m ?ã th?c hi?n t? 27/4 ??n nay là 15.512.897 m?u cho 45.095.067 l??t ng??i.

V? tình hình tiêm ch?ng, theo s? li?u th?ng kê t? Ch??ng trình Tiêm ch?ng m? r?ng qu?c gia, trong ngày hôm qua (13/9) có 1.021.602 li?u v?c xin phòng Covid-19 ???c tiêm. Nh? v?y, c? n??c ?ã th?c hi?n tiêm t?ng c?ng 30.348.920 lie??u va??c xin. Trong ?ó, có 24.727.517 m?i 1 và 5.621.403 m?i 2.

Ngày 14/9, Ch? t?ch UBND TP.HCM Phan V?n Mãi, Tr??ng Ban ch? ??o phòng ch?ng d?ch Covid-19 TP.HCM ?ã ký v?n b?n mua b? sung 200.000 túi thu?c ?i?u tr? F0 không tri?u ch?ng ho?c tri?u ch?ng nh? t?i nhà.

Theo S? Y t? TP.HCM, s? ca F0 d? ki?n trong tháng 9 là 182.408 ca, t??ng ?ng c?n 182.408 túi thu?c (m?i túi g?m 4 lo?i thu?c v?i s? l??ng ?? dùng cho 7 ngày); ??c tính kinh phí mua g?n 54 t? ??ng (kho?ng 295.000 ??ng/túi thu?c).

Hôm nay, S? Y t? Hà N?i cho bi?t v?a ???c Vi?n V? sinh D?ch t? Trung ??ng (B? Y t?) phân b? thêm 418.200 li?u v?c xin Sinopharm.

S? Y t? Hà N?i ?ã c?p s? v?c xin này cho 4 qu?n (Long Biên, ??ng ?a, B?c T? Liêm và Nam T? Liêm) và 9 huy?n/th? xã (Sóc S?n, Qu?c Oai, Th??ng Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, ?ng Hoà, S?n Tây, ?an Ph??ng và Phúc Th?).

 >>> C?p nh?t tình hình Covid-19 m?i nh?t

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn