Người đàn ông suy gan thận, nhiễm trùng máu sau 3 ngày ăn tiết canh

Ban ??u, b?nh nhân s?t cao, rét run, ?au m?i ng??i, xu?t huy?t d??i da toàn thân. T?i khi nh?p vi?n, ng??i b?nh ?ã ? trong tình tr?ng suy gan th?n, nhi?m trùng máu…

 

Ngày 2/9, ng??i ?àn ông 30 tu?i, ? Lào Cai cùng gia ?ình t? ch?c m? l?n, ?ánh ti?t canh, có r? thêm kho?ng 20 ng??i khác cùng tham gia.

3 ngày sau, anh b?t ??u s?t cao, rét run, ?au m?i ng??i, xu?t huy?t d??i da toàn thân nên ??n B?nh vi?n ?a khoa t?nh Lào Cai khám, sau ?ó ???c chuy?n c?p c?u t?i B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng.

Bác s? Ph?m V?n Phúc, Phó tr??ng khoa H?i s?c tích c?c, B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng cho bi?t, ng??i ?àn ông nh?p vi?n ?êm 5/9 trong tình tr?ng suy gan, suy th?n và có r?i lo?n ?ông máu. K?t qu? xét nghi?m phát hi?n anh còn b? nhi?m trùng máu, tình tr?ng r?t n?ng.

Bác s? ch?n ?oán ng??i b?nh nhi?m liên c?u khu?n l?n do ?n ti?t canh, là nguyên nhân d?n t?i tình tr?ng trên. “B?nh nhân ???c ??a ?i ?i?u tr? k?p th?i, b?nh ch?a bi?n ch?ng t?i não và gây ho?i t?”, bác s? Phúc nói.

Ng??i ?àn ông suy gan th?n, nhi?m trùng máu sau 3 ngày ?n ti?t canh
B?nh nhân ti?p t?c ???c theo dõi sát t?i Khoa H?i s?c tích c?c, B?nh vi?n B?nh nhi?t ??i Trung ??ng - ?nh: ??ng Thanh

Sau m?t ngày ?i?u tr?, hi?n tình tr?ng ng??i b?nh ?n ??nh. B?nh nhân ti?p t?c ???c theo dõi sát t?i Khoa H?i s?c tích c?c b?i v?n có nguy c? tr? n?ng trong th?i gian t?i.

Theo bác s? Phúc, liên c?u khu?n l?n là lo?i vi khu?n gram d??ng, th??ng c? trú ? ???ng hô h?p trên, ví d? m?i, ???ng tiêu hóa và sinh d?c c?a l?n. Vi khu?n này có kh? n?ng gây b?nh cho l?n và ng??i.

B?nh liên c?u l?n lây truy?n qua các t?n th??ng, tr?y x??c trên da c?a nh?ng ng??i gi?t m?, ch? bi?n và ?n th?t l?n b?nh ch?a n?u chín. Ng??i nhi?m liên c?u l?n có th? b? nhi?m trùng, nhi?m ??c tiêu hóa, s?t, xu?t huy?t, viêm màng não. Khi tr? n?ng, b?nh gây s?c nhi?m khu?n, r?i lo?n ?ông máu, suy hô h?p, suy ?a t?ng d?n t?i t? vong.

B?nh tr? n?ng r?t nhanh, ch? vài gi? sau khi có tri?u ch?ng ?au b?ng, bu?n nôn, nôn ho?c n?i các ban trên ng??i. ?i?u tr? b?nh liên c?u l?n c?ng r?t khó kh?n, ng??i b?nh th??ng ph?i n?m ? khoa h?i s?c tích c?c trong vài tu?n. N?u nh?p vi?n khi ?ã n?ng, b?nh nhân có nguy c? b? ho?i t? da, ??u tay, m?t và di ch?ng n?ng trên c? th? nh? ?i?c tai, ngón tay ph?i c?t c?t...

 

B?nh liên c?u l?n xu?t hi?n nhi?u vào d?p T?t do v?n hóa, t?p quán ?n th?t l?n và ti?t canh ? m?t s? vùng mi?n. Nhi?u ng??i dân có quan ni?m l?n c?a nhà nuôi r?t s?ch, không b? nhi?m b?nh nên có th? ?ánh ti?t canh ?? ?n.

“?ây là quan ni?m sai l?m. L?n nuôi s?ch không ??ng ngh?a v?i vi khu?n gây b?nh không t?n t?i trong l?n. Liên c?u khu?n l?n ?ôi khi không gây b?nh trên con v?t, song có th? gây b?nh v?i ng??i có s?c ?? kháng không t?t”, bác s? Phúc nh?n m?nh.

Bác s? khuy?n cáo ng??i dân không nên gi?t m? l?n trong ?i?u ki?n ch?a ??m b?o v? sinh; không ?n th?t l?n s?ng, ch?a chín k? ho?c s? d?ng các món tái, ti?t canh s?ng. Ng??i dân c?ng không nên mua th?t l?n có màu ?? khác th??ng, xu?t huy?t ho?c phù n?.

Th?t l?n nên ???c n?u chín ? trên 70 ?? C. Sau khi ch? bi?n, c?n v? sinh, kh? khu?n tay và các d?ng s?ch s? ?? ??m b?o phòng b?nh.

Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn