Người dân ‘tố’ quản lý F0 bất cập, Chủ tịch UBND quận nói gì?

Ch? t?ch UBND qu?n Bình Th?nh, TP.HCM ?ã nh?n ???c ch?t v?n c?a ng??i dân v? vi?c qu?n lý ch?a t?t ng??i m?c Covid-19 t?i nhà, c? th? là ?? “F0 v?n ?i nh?n nh? ngoài ???ng”.

 

Qu?n lý ng??i ?i?u tr? Covid-19 t?i nhà 

Ch??ng trình “Dân h?i – Thành ph? tr? l?i” t?i 8/9 ?ã gi?i ?áp nhi?u th?c m?c c?a ng??i dân ? qu?n Bình Th?nh và qu?n 7, TP.HCM. Các câu h?i ph?n l?n xoay quanh v?n ?? v?c xin, gói h? tr? và F0 ?i?u tr? t?i nhà.

M?t ??c gi? ? ???ng ?i?n Biên Ph?, ph??ng 15, qu?n Bình Th?nh nêu v?n ??: “Tôi th?y ? qu?n Bình Th?nh vi?c qu?n lý F0 ?i?u tr? t?i nhà có nhi?u b?t c?p và thi?u trách nhi?m. F0 v?n ?i nh?n nh? ngoài ???ng”.

Ng??i dân khác, tên Hòa, c?ng chia s?: “? h?m 222/34 ???ng Bùi ?ình Túy, Bình Th?nh ?ã ít nh?t 2 gia ?ình có nhi?u ng??i b? nhi?m Covid-19 nh?ng không th?y ph??ng xu?ng dán thông báo. Tôi ?ã liên h? v?i ph??ng nh?ng ph??ng làm ng?, c?ng ch?a th?y ai xu?ng xét nghi?m hay ?i ch? h?”.

Ng??i dân ‘t?’ qu?n lý F0 b?t c?p, Ch? t?ch UBND qu?n nói gì?
 Ông Hoàng Minh Tu?n Anh, Ch? t?ch UBND Qu?n 7 và ông ?inh Kh?c Huy, Ch? t?ch UBND qu?n Bình Th?nh (trái)

V? v?n ?? này, ông ?inh Kh?c Huy, Ch? t?ch UBND qu?n Bình Th?nh, cho bi?t, qu?n lý F0 có hai hình th?c. ?ó là F0 ?ang ?i?u tr? ? khu cách ly t?p trung và F0 ???c ?i?u tr?, ch?m sóc t?i nhà.

??i v?i F0 t?i nhà, có tr??ng h?p ng??i dân ?ã xét nghi?m và t?i th?i ?i?m ?ó ng??i ta ?ã test nhanh âm tính. T?c là F0 nh?ng thu?c d?ng ?i?u tr? t??ng ??i kh?i.

“Bà con lo l?ng ? ch? th?y ng??i ?ó b? nhi?m Covid-19, l?i ?i t?i ?i lui. Th?c ra, m?t s? tr??ng h?p, ng??i ta ?ã h?t b?nh r?i nh?ng v?n hi?u nhà ?ó ?ang có F0. Hi?n nay, v? phía qu?n, trong công tác qu?n lý F0, chúng tôi ?ã giao cho c?nh sát khu v?c. H? s? qu?n lý tr?c ti?p F0 b?i qu?n lý con ng??i thì c?nh sát khu v?c làm r?t t?t”, ông Huy chia s?.

Ông Huy c?ng nói thêm, khi phát hi?n ca nhi?m, l?c l??ng ch?c n?ng s? th?c hi?n công tác tuyên truy?n, v?n ??ng F0 ? nhà và phát gói thu?c theo h??ng d?n c?a S? Y t? TP.HCM. ??ng th?i c?nh sát khu v?c s? ghi nh?n và ki?m tra, giám sát. “Công vi?c qu?n lý F0 hi?n nay t??ng ??i ?n”, ông Huy kh?ng ??nh.

5 tiêu chí ki?m soát d?ch Covid-19

C?ng trong ch??ng trình này, ng??i xem Khánh Nguy?n có h?i: “Tôi ??c báo, th?y qu?n 7 tuyên b? ki?m soát ???c d?ch, xin h?i tiêu chí nào ?? ?ánh giá là ?ã ki?m soát ???c d?ch?”.

V? v?n ?? này, ông Hoàng Minh Tu?n Anh, Ch? t?ch UBND qu?n 7 chia s?: “Công tác phòng ch?ng d?ch Covid-19 và ki?m soát b?nh d?ch trên ??a bàn qu?n 7 nh? báo chí ??ng không hoàn toàn chính xác. Th? nh?t, qu?n 7 không g?i là tuyên b? ki?m soát d?ch. Qu?n 7 ch? báo cáo TP v? k?t qu? ki?m soát d?ch c?a qu?n th?c hi?n theo k? ho?ch c?a TP”.

Theo ông Tu?n Anh, k? ho?ch c?a TP ??t ra cho 22 qu?n, huy?n và TP Th? ??c v? công tác ki?m soát d?ch d?a trên 5 tiêu chí.

Th? nh?t là gi?m t? l? t? vong c?a ng??i m?c Covid-19.

 

Th? 2, không ?? các tr??ng h?p F0 chuy?n n?ng và không ???c ?i?u tr?.

Th? 3 các qu?n, huy?n ph?i kh?n tr??ng xét nghi?m ?? m? r?ng vùng xanh.

Th? 4 các qu?n, huy?n ph?i duy trì và ki?m soát ???c lây nhi?m không ?? lây lan, không ?? phát sinh thêm ? d?ch m?i.

Th? 5 là ng??i dân trên ??a bàn c?a 22 qu?n, huy?n và TP Th? ??c là ph?i ???c tiêm v?c xin m?i 1 trên 70%.

“Qu?n 7 báo cáo k?t qu? v?i TP là qu?n c? b?n ki?m soát ???c tình hình d?ch b?nh trên ??a bàn d?a trên vi?c ??t ???c 5 tiêu chí này”, ông Tu?n Anh nói.

Ch? t?ch UBND qu?n này c?ng chia s? thêm, hi?n nay, t? l? tiêm v?c xin c?a qu?n 7 là 98,99%. Trong vòng 1 tháng qua, qu?n không có ? lây nhi?m m?i. T? l? vùng xanh trên ??a bàn qu?n ??t 68, 69%, t? l? vùng ??, vùng cam gi?m xu?ng còn 25%. V? ch?m sóc s?c kh?e cho F0, qu?n 7 có các tr?m y t? l?u ??ng s? ch?m sóc s?c kh?e cho các F0 t?i nhà, phát thu?c và th?m khám online.

Khi F0 có tri?u ch?ng, ??i y t? l?u ??ng ??n n?i th?m khám, sàng l?c. F0 có hi?n t??ng khó th?, SpO2 d??i 95%... l?p t?c s? ???c chuy?n v? khu cách ly t?p trung c?a qu?n ho?c b?nh vi?n dã chi?n, n?ng h?n s? ???c chuy?n lên các b?nh vi?n tuy?n trên.

“Mô hình này ?ang ???c tri?n khai t?i qu?n 7 r?t hi?u qu?. F0 ???c ch?m sóc t?i nhà r?t t?t. T? l? F0 tr? n?ng trong vòng 1 tháng r?t th?p. T? l? t? vong t?i b?nh vi?n dã chi?n qu?n 7, trong 2 tu?n nay, ch? 1-2 ca/ngày. D?a trên 5 tiêu chí này, qu?n 7 báo cáo v?i TP là c? b?n ki?m soát ???c tình hình d?ch trên ??a bàn qu?n”, ông Tu?n Anh nói thêm.

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i TP.HCM m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn