‘Người quản gia’ phục vụ F0 chẳng khoác đồ bảo hộ

T?i Trung ta?m Ho??i su??c tích cu??c ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19 TP.HCM do B?nh vi?n Trung u?o?ng Hue?? ph? trách, nh?ng robot thay y bác s? làm nhi?m v? v?n chuy?n th?c ?n, thu?c men ??n t?ng phòng b?nh.

 

?ây là sáng ch? c?a ThS Huy?nh Phu?c Minh, Ph? trách qu?n lý Hành chính - T? ch?c c?a Trung tâm.

ThS Minh cho bi?t, robot ???c ch? t?o t? 2 b? ph?n chính là xe ôtô ?? ch?i c?a tr? em (có l?p chip ?i?u khi?n) và thùng ch?a 4 ng?n nh? ?? ??ng thu?c men, ?? ?n, n??c u?ng. Y bác s? s? ?i?u khi?n robot t? xa qua máy tính b?ng, có màn hình camera k?t n?i internet.

Khu v?c ho?t ??ng c?a robot ?a ph?n là vùng “thoát h?i s?c” hay còn g?i là “vùng vàng”, n?i ?i?u tr? b?nh nhân Covid-19 t?ng nguy k?ch ?ã h?i ph?c, có th? t? ?n u?ng. ?? “?ánh th?c” t?ng ng??i b?nh, khi ??n n?i c?n giao ??, robot s? t? ??ng phát ra âm thanh quen thu?c: “Tâm An ph?c v? b?n ? ?ây, xin vui lòng m? c?a”.

T? camera k?t n?i, ng??i ?i?u khi?n có th? theo dõi hành trình di chuy?n c?a robot và n?m tình hình b?nh nhân.

‘Ng??i qu?n gia’ ph?c v? F0 ch?ng khoác ?? b?o h?
Robot ?i ??n t?ng gi??ng b?nh ?? "giao" th?c ?n cho b?nh nhân 

Anh Minh chia s?, B?nh vi?n Trung ??ng Hu? ?ã v?n chuy?n 3 robot t? Hu? vào TP.HCM trong ??t t?ng c??ng này. Do s? l??ng b?nh nhân ?ông, y bác s? nhi?u th?i ?i?m ph?i làm vi?c g?p 2-3 l?n công su?t. Nh? robot, h? gi?m ???c r?t nhi?u áp l?c công vi?c c?ng nh? nguy c? lây nhi?m.

“Trong th?i gian t?i, khi d?ch h?n ch? h?n, chúng tôi s? ti?p t?c nghiên c?u và ch? t?o thêm nh?ng robot có nhi?u c?i ti?n v? c? m?u mã l?n ch?c n?ng, ?áp ?ng vi?c ph?c v? ng??i b?nh Covid-19”, ThS Hu?nh Phúc Minh cho hay.

B?nh nhân T? V?n L?i (62 tu?i, ? qu?n 3, TP.HCM) chia s?: “Chúng tôi g?i chú robot ?ó là “qu?n gia ph?c v?”, là “ng??i ??a c?m” ??n g?n F0 mà không ng?n ng?i virus SARS-CoV-2. C?m ??a ??n lúc nào c?ng nóng h?i, còn “ng??i qu?n gia” này thì ?i h?t ??u gi??ng này t?i ?uôi gi??ng n?, ??a c?m cho t?ng ng??i b?nh”.

 

Video: Robot v?n chuy?n th?c ?n, thu?c men ??n các bu?ng b?nh

>>> Xem thêm tình hình d?ch Covid-19 t?i TP.HCM m?i nh?t

Qu?nh Anh

Bình luận

Những tin mới hơn