Nhiều bệnh nhân Covid-19 cao tuổi, có bệnh nền ở Đà Nẵng được xuất viện

Ngày 7/9, bác s? Lê Thành Phúc, Giám ??c B?nh vi?n Ph?i cho bi?t, có 9 b?nh nhân Covid-19 v?a ???c công b? kh?i b?nh. Trong s? này có nhi?u ca b?nh Covid-19 có b?nh n?n kèm theo, tr??c ?ó ?ã có di?n bi?n n?ng.

 

Trong s? 9 ca ???c công b? kh?i b?nh có b?nh nhân N.C (86 tu?i, ? t? 7, thôn An Ngãi Tây, xã Hòa S?n, huy?n Hòa Vang, ?à N?ng) vào vi?n ?i?u tr? Covid-19 v?i b?nh kèm theo là u ác tuy?n ti?n li?t.

Ca b?nh T.T.M (92 tu?i, ? ph??ng Hòa Thu?n ?ông, qu?n H?i Châu), vào vi?n ngày 21/8 v?i b?nh lý kèm theo là ?ái tháo ???ng không ph? thu?c insuline và t?ng huy?t áp.

Nhi?u b?nh nhân Covid-19 cao tu?i, có b?nh n?n ? ?à N?ng ???c xu?t vi?n
9 ng??i ???c ra vi?n t?i B?nh vi?n Ph?i ?à N?ng sáng 7/9

Quá trình ?i?u tr?, hai b?nh nhân ???c th? ôxy, d?ch truy?n – bù ?i?n gi?i, h? huy?t áp, s? d?ng kháng sinh, thu?c ch?ng ?ông, kháng viêm, PPI (nhóm thu?c ?c ch? b?m Proton, tác d?ng gi?m ti?t acid d? dày, h? tr? kháng sinh tiêu di?t Hp, giúp d? dày mau h?i ph?c viêm, loét).

Tr??ng h?p khác là ca b?nh N.N.H (? t? 38, ph??ng Hòa Th? ?ông, qu?n C?m L?, 53 tu?i), vào vi?n ?i?u tr? 21/8, ?ã ph?i nh? ??n thi?t b? th? oxy dòng cao.

C?ng trong s? 9 tr??ng h?p ra vi?n, nhóm di?n bi?n n?ng, có m?t ca ???c chuy?n vi?n t? Qu?ng Nam ra ?i?u tr? t?i ?ây.

Nhi?u b?nh nhân Covid-19 cao tu?i, có b?nh n?n ? ?à N?ng ???c xu?t vi?n - ?nh minh ho? 2
Các b?nh nhân cao tu?i ???c xu?t vi?n sáng 7/9
Nhi?u b?nh nhân Covid-19 cao tu?i, có b?nh n?n ? ?à N?ng ???c xu?t vi?n - ?nh minh ho? 3
Bác s? Phan ?ình Hoàng (khoa N?i 4, B?nh vi?n Ph?i ?à N?ng) và b?nh nhân 92 tu?i ra vi?n sáng 7/9
 

“Các ??ng nghi?p ? Qu?ng Nam ?ã chuy?n vi?n và B?nh vi?n Ph?i chúng tôi ti?p nh?n 2 b?nh nhân n?ng. M?t trong hai ng??i ?ã t? vong” – ??i di?n B?nh vi?n Ph?i ?à N?ng cho bi?t.

Tr??ng h?p còn l?i là ca b?nh N.T.M (23 tu?i, ? Qu? Long, Qu? S?n, Qu?ng Nam) vào vi?n ngày 13/8, b? h?i ch?ng bão cytokine, ?ã ph?i qua 3 l?n l?c.

Trong quá trình ?i?u tr?, ng??i b?nh ?ã ???c th? Oxy dòng cao, dùng kháng sinh ph? r?ng ph?i h?p... Sau ?ó kh?i b?nh. B?nh nhân ???c xe c?p x?u 115 ??a th?ng v? Qu? Long, Qu? S?n.

Trong 9 b?nh nhân xu?t vi?n sáng nay, có ca b?nh c? gia ?ình 16 thành viên (? liên c? g?n nhau) thì có ??n 10 ng??i nhi?m virus SARS-CoV-2, tr? thành b?nh Covid 19.

???c bi?t, hôm qua 6/9, t?i B?nh vi?n Ph?i c?ng có m?t ca b?nh n?ng kh?i b?nh, ra vi?n. ?ó là m?t tr??ng h?p b?nh nhân n?, 68 tu?i, ?ã suy th?n 10 n?m nay…

??i di?n B?nh vi?n Ph?i ?à N?ng cho bi?t, t? l? t? vong c?a b?nh nhân Covid-19 t?i TP ?à N?ng v?n ? m?c < 1% (c? n??c là 2,5%).

S? li?u c?a Ban ch? ??o phòng, ch?ng Covid-19 thành ph? cho bi?t, tính t? ??u mùa d?ch n?m nay (v?i ca kh?i phát và công b? vào chi?u 3/5), ?à N?ng có 45 ca t? vong (trên t?ng s? 4.651 ca, s? li?u tính ??n chi?u ngày 6/9).

Công Sáng

Bình luận

Những tin mới hơn