Nhiều quả đồi tại Lâm Đồng bị biến dạng nghiêm trọng

Nguyên nhân do hàng lo?t ?i?m san g?t, khai thác ??t ??i t?i ?ây ngang nhiên ho?t ??ng, b?t ch?p l?nh c?m. Nhi?u ng??i ?ang mua bán di?n tích ??t ??i ?? san l?p r?i bán.

Xã M? ??c, huy?n ?? Teh, d?c t?nh l? 725 nh? m?t công tr??ng san g?t ??i. H?n 11h, xe múc, xe ben, xe t?i ho?t ??ng liên t?c. Nh?ng qu? ??i cao kho?ng 15m nhanh chóng b? san ph?ng. Không khó ?? ti?p c?n nhi?u ng??i chào bán ??t ??i hay còn g?i là môi gi?i ??t.

Nhi?u qu? ??i t?i Lâm ??ng b? bi?n d?ng nghiêm tr?ng

M?t ng??i t? cho là ph? trách toàn b? vi?c san g?t t?i nhi?u khu ??i, ??ng th?i s? lo các gi?y t?, ch?y các th? t?c liên quan t?i ??a ph??ng. Qua gi?i thi?u c?a ng??i này, không ch? 1 qu? ??i, mà nhi?u khu v?c ??i khác có th? mua. M?i th? t?c còn l?i s? có ng??i lo. Có nh?ng khu v?c ??i có th? san g?t ???c, khu v?c nào trong quy ho?ch s? không làm ???c.

Nh?ng khu ??i ???c bán sang tay sau ?ó s? ???c san g?t, ?? khai thác ??t ho?c c?i t?o m?t b?ng ?? bán ??t. Nhi?u ng??i dân cho bi?t ho?t ??ng san g?t c? ngày l?n ?êm và di?n ra t?p n?p kho?ng 3 n?m tr? l?i ?ây.

Nhi?u qu? ??i t?i Lâm ??ng b? bi?n d?ng nghiêm tr?ng - ?nh minh ho? 2

Tháng 9/2019, UBND t?nh Lâm ??ng ?ã có ch? ??o các huy?n th? t?ng c??ng công tác b?o v? môi tr??ng, t?ng c??ng giám sát ??i v?i ho?t ??ng san g?t, c?i t?o m?t b?ng ?? s?n xu?t nông nghi?p. ??ng th?i, Ch? t?ch UBND huy?n ph?i ch?u trách nhi?m tr??c Ch? t?ch UBND t?nh n?u ?? các t? ch?c, h? gia ?ình, cá nhân san g?t, c?i t?o m?t b?ng sai quy ??nh.

Chính quy?n xã ? ?ây cho bi?t có bi?t v? ho?t ??ng này, tuy nhiên, m?c ?ích là… c?i t?o ??t, b?o v? môi tr??ng.

UBND t?nh Lâm ??ng ?ã nhi?u l?n c?nh báo: ho?t ??ng san g?t, c?i t?o m?t b?ng ?? s?n xu?t nông nghi?p t?i m?t s? ??a ph??ng gây ra s?t l? ??t, l?n chi?m ??t, sông, su?i, ao, h?, phá v? c?nh quan môi tr??ng xung quanh, gây ô nhi?m môi tr??ng.

Bình luận

Những tin mới hơn