Nữ đại gia Quận 7 dùng từ ngữ cay nghiệt để đáp trả khi netizen hỏi vụ từ thiện, tiếp nối những phát ngôn chối tai trên MXH

Ch?a bao gi? t? thi?n và nh?ng câu chuy?n xung quanh l?i tr? nên nh?y c?m ??n v?y. S? minh b?ch trong v?n ?? quyên góp t? thi?n ???c c? dân m?ng quan tâm sát sao và ?em ra m? x? liên t?c.

M?i ?ây ?oàn Di B?ng ?ã ??ng l?i ?o?n comment qua l?i gi?a mình và m?t dân m?ng liên quan ??n chuy?n t? thi?n khi?n nhi?u ng??i chú ý.

N? ??i gia Qu?n 7 dùng t? ng? cay nghi?t ?? ?áp tr? khi netizen h?i v? t? thi?n, ti?p n?i nh?ng phát ngôn ch?i tai trên MXH

?o?n comment ???c ?oàn Di B?ng chia s?

C? th?, n? ??i gia Qu?n 7 nh?n ???c câu h?i t? m?t netizen: "Sao không th?y bà này t? thi?n nh??". K?t qu?, Di B?ng ?ã dành câu tr? l?i gay g?t cho ng??i này: "T?i *** (t? dùng ?? ch? ng??i khi?m th? ? m?c ?? n?ng n?, cay nghi?t) nên không th?y á". Kèm theo ?o?n bình lu?n, n? ??i gia còn ghi caption: "R?i ch? tr? l?i v?y em sáng m?t ra ch?a?".

Bên c?nh vi?c ???c netizen ??ng tình vì tính cách th?ng th?n, ?oàn Di B?ng c?ng nh?n v? ý ki?n trái chi?u sau bình lu?n này. B?i l? bi?t r?ng MXH là n?i ?? gi?i trí, ch?ng ai vui v? gì khi su?t ngày b? th?c m?c chuy?n t? thi?n nh?ng vi?c n? ??i gia Qu?n 7 dùng nh?ng t? ng? n?ng n? ?? nói ng??i khác c?ng không hay ho hay ?áng c? v? chút nào.

N?u theo dõi n? ??i gia, vi?c ?oàn Di B?ng dùng nh?ng t? ng? gay g?t ?ã không còn xa l? gì. Cách ?ây không lâu cô lên sóng m?t video m?ng antifan sa s? khi?n nhi?u ng??i chú ý. Trong video, ?oàn Di B?ng gay g?t nói cô không nh?n antifan n?a, m?c m? gì ph?i nh?n hoài ?? ng??i ta leo lên ??u n? ??i gia ng?i, th?m chí còn x?ng "tao" v?i antifan.

N? ??i gia Qu?n 7 dùng t? ng? cay nghi?t ?? ?áp tr? khi netizen h?i v? t? thi?n, ti?p n?i nh?ng phát ngôn ch?i tai trên MXH - ?nh minh ho? 2

?oàn Di B?ng

V? vi?c t? thi?n c?a ?oàn Di B?ng, v? ch?ng n? ??i gia ?ã thông báo s? tri?n khai d? án xây chung c? cho nh?ng ng??i vô gia c?, ng??i nghèo ? mi?n phí trong th?i gian t?i. Cô c?ng t? ch?i nh?n ?ng h? hay quyên góp cho d? án này, mu?n t? b? ti?n th?c hi?n.

N? ??i gia Qu?n 7 dùng t? ng? cay nghi?t ?? ?áp tr? khi netizen h?i v? t? thi?n, ti?p n?i nh?ng phát ngôn ch?i tai trên MXH - ?nh minh ho? 3

V? ch?ng ?oàn Di B?ng

Tr??c ?ó, Nguy?n Qu?c V? - ông xã ?oàn Di B?ng c?ng lên ti?ng v? chuy?n làm t? thi?n khi nh?n bình lu?n và tin nh?n c?a dân m?ng:

"T? thi?n không ph?i ngh?a v? c?a ng??i giàu.

C? h? ? ?âu có s? h??ng th? là y nh? r?ng n?i ?ó có nh?ng thành ph?n vào b?o 't? thi?n ?i'. T? mua nhà, mua xe, ?ám c??i, sanh con cho ??n cái vi?c c?n con nh? mua ?? cho con chó mình nuôi ?n c?ng vào h?i '?ã t? thi?n ch?a?'. ?ó ?âu ph?i nhi?m v? c?a chúng tôi? Chúng tôi có làm các b?n ?, có h?t ?ó, h?u h?t chúng ta ??u 1 ?ôi l?n làm t? thi?n trong ??i. Nh?ng cho dù chúng tôi không làm thì c?ng không có t?i.

M?i ngày tôi nh?n r?t nhi?u tin nh?n XIN TI?N t? nh?ng ng??i ?ang ? cái tu?i r?t kho? m?nh. Tôi ngh? ? tu?i h? tôi ?ã c?c bi?t bao nhiêu ?? làm ra ??ng ti?n còn h? thì ch? vi?c th?nh th?i nh?n vài ba ch? là có ti?n. N?u tôi cho thì tôi b?y quá. Tóm l?i, ti?n là c?a chúng tôi, chúng tôi c?c l?m m?i làm ra nên chúng tôi có quy?n cho hay không cho, ??ng ép".

?nh: T?ng h?p

Bình luận

Những tin mới hơn