OPPO hợp tác với kiến trúc sư Nhật Bản Kengo Kuma để tạo ra tác phẩm Bamboo (竹) Ring

Ki?n trúc s? Nh?t B?n Kengo Kuma gi?i thi?u tác ph?m ngh? thu?t Bamboo (?) Ring l?y c?m h?ng t? tr?i nghi?m s?n ph?m OPPO t?i Tu?n l? thi?t k? Milan 2021

Theo ?ó, OPPO ?ã h?p tác v?i ki?n trúc s? Nh?t B?n Kengo Kuma ?? t?o ra m?t tác ph?m ngh? thu?t v?i tên g?i Bamboo (?) Ring :|| Weaving a Symphony of Lightness and Form (t?m d?ch: Bamboo(?) Ring :|| B?n giao h??ng c?a S? M?m M?i và C?ng Cáp). Tác ph?m ?a giác quan này th? hi?n tinh th?n “K?t n?i sáng t?o”, b?ng cách k?t h?p Ki?n trúc v?i Âm nh?c, ??i m?i thi?t k?, nâng cao n?ng l?c công ngh? và tr?i nghi?m ng??i dùng ?? mang l?i c?m giác liên k?t th?i gian và không gian. Tác ph?m s? ???c tr?ng bày t?i sân Cortile dei Bagni, Milan trong Tu?n l? thi?t k? Milan (Milan Design Week) cho ??n ngày 19 tháng 9 n?m 2021.

D? án này ?ánh d?u m?t c?t m?c m?i cho s? h?p tác gi?a ki?n trúc s? Kengo Kuma và OPPO. Vào n?m 2019, tác ph?m Bamboo Ring l?n ??u tiên ra m?t t?i L? h?i Thi?t k? London (London Design Festival) –  khai thác s? liên k?t hài hòa gi?a con ng??i và thiên nhiên, ???c khéo léo th? hi?n qua các c?u trúc m?nh nh? nh?ng ch?c ch?n ???c làm b?ng s?i tre và carbon. N?m nay, OPPO nâng c?p s? d?ng công ngh? tiên phong ?? k?t n?i t?t c? các giác quan thông qua các b?n ph?i nh?c c? do ngh? s? v? c?m Nh?t B?n Midori Komachi sáng tác cùng v?i Musicity.

B? c?c tác ph?m d?a trên chu k? c?a các mùa và di chuy?n d?c theo c?u trúc c?a công trình, khuy?n khích du khách ?i d?o xung quanh ?? l?ng nghe nh?ng câu chuy?n âm thanh. Không gian âm thanh ???c thay ??i liên t?c v?i ti?ng ?àn violin c?a ngh? s? Midori t? O Relax – m?t ?ng d?ng ch?m sóc s?c kh?e c?a OPPO, mang ??n nh?ng âm thanh th? giãn c?a thiên nhiên và c?a kh?p các thành ph? trên toàn c?u nh? Reykjavik, B?c Kinh và Tokyo.

OPPO h?p tác v?i ki?n trúc s? Nh?t B?n Kengo Kuma ?? t?o ra tác ph?m Bamboo (?) Ring - ?nh minh ho? 2
Bamboo(?) Ring :|| ???c sáng t?o t? tre, mang phong cách ??c ?áo và g?n g?i v?i thiên nhiên

V?i s? m?nh “Công ngh? vì con ng??i, T? t? vì th? gi?i”, OPPO luôn mong mu?n mang ??n nh?ng s?n ph?m ??i m?i, g?n bó và hoà quy?n v?i cu?c s?ng con ng??i và thiên nhiên. Thông qua l?n h?p tác này cùng Kengo Kuma, OPPO hy v?ng s? v??t qua ranh gi?i sáng t?o và g?n k?t m?i ng??i l?i v?i nhau. 

Tác ph?m Bamboo (?) Ring :||???c sáng t?o nh?m mang ??n m?t tr?i nghi?m ??ng c?p cho khách tham quan và minh h?a s?c m?nh c?a công ngh? nh? m?t ??ng l?c ?? mang ??n các thay ??i tích c?c m?i m?. B?ng cách tích h?p nh?ng công ngh? tiên ti?n ???c phát tri?n b?i Trung tâm thi?t k? OPPO t?i London, nh?ng âm thanh v? c?m li?n m?ch ???c tích h?p v?i ki?n trúc ??c ?áo c?a Kengo Kuma, giúp toàn b? tác ph?m nh? m?t “nh?c c?” kh?ng l?, ?em ??n nh?ng phút giây th? giãn cùng âm nh?c và O Relax.

“Tri?t lý phát tri?n c?a OPPO là l?y con ng??i làm trung tâm, sáng t?o ??i m?i vì con ng??i. Chúng tôi r?t vui m?ng ???c h?p tác m?t l?n n?a v?i Kengo Kuma, ki?n ??trúc s? n?i ti?ng v?i s? k?t h?p ?iêu luy?n gi?a thiên nhiên và v?n hóa. V?i s? h?p tác này, chúng tôi s? dùng công ngh? và ngh? thu?t ?? làm phong phú h?n giá tr? cu?c s?ng th??ng ngày, d?a trên quan ?i?m tri?t lý “Công ngh? là m?t d?ng ngh? thu?t” và s? m?nh th??ng hi?u c?a chúng tôi”.

Jintong Zhu, Giám ??c Trung tâm Thi?t k? OPPO t?i London

C?u trúc d?ng l??i c?a công trình ???c ch? tác t? các vòng làm t? s?i tre và carbon, s? tr? thành m?t nh?c c? kh?ng l? khi âm nh?c truy?n ?i thông qua công ngh? c?u trúc âm thanh ???c nghiên c?u và phát tri?n t? Trung tâm thi?t k? OPPO t?i London. Công ngh? hi?n ??i này bao g?m các ??ng c? Haptic m?i, d?i loa MEMS và b? kích ?i?n ph?i h?p v?i nhau ?? t?o ra âm thanh n?n s?ng ??ng cùng các t?n s? cao h?n giúp ti?ng ngân violin và âm h??ng các nh?c c? gõ ???c vang v?ng t?t h?n gi?a các s?i tre.

?ánh giá bài vi?t này

Bài vi?t có 0 ?ánh giá, th? h?ng là 0/5.

B?n c?m th?y bài vi?t thú v?...

Theo dõi TechTimes trên m?ng xã h?i nhé!

Bình luận

Những tin mới hơn