OPPO kết hợp Kodak ra mắt Find X3 Pro phiên bản “nhiếp ảnh gia”

Không ph?i là m?t thi?t b? flagship m?i, s?n ph?m mà OPPO h?p tác v?i Kodak là m?t chi?c Find X3 Pro phiên b?n ??c bi?t.

Sau thông tin rò r? trên Weibo v? m?t s? h?p tác ??c bi?t v?i Kodak, m?i ?ây, OPPO ?ã chính th?ucs ra m?t phiên b?n ??c bi?t m?i c?a chi?c Find X3 Pro, có tên ??y ?? là “OPPO Find X3 Pro Photographer Edition”, m?t phiên b?n dành riêng cho các “nhi?p ?nh gia” v?i thi?t k? l?y c?i h?ng t? nh?ng máy ?nh Kodak c? ?i?n.

OPPO k?t h?p Kodak ra m?t Find X3 Pro phiên b?n “nhi?p ?nh gia” - ?nh minh ho? 2
Find X3 Pro “Photographer Edition” ?u?c thi?t k? l?y c?m h?ng t? nh?ng chi?c máy ?nh phim c? ?i?n

V? thi?t k?, Find X3 Pro phiên b?n “nhi?p ?nh gia” không h? có s? thay ??i so v?i các phiên b?n tiêu chu?n, khác bi?t duy nh?t t?i t? vi?c hoàn thi?n m?t l?ng ?? m?u máy này có thi?t k? gi?ng nh? m?t máy ?nh th?c th? v?i m?t ph?n kính ???c s?n nhám m? cho c?m giác c?m nh? b? m?t kim lo?i và ph?n da vân màu ?en chi?m quá n?a ph?n d??i máy.

OPPO k?t h?p Kodak ra m?t Find X3 Pro phiên b?n “nhi?p ?nh gia” - ?nh minh ho? 3

Là phiên b?n ??c bi?t nên Find X3 Pro “Photographer Edition” ???c ?óng h?p c?ng vô cùng c?u k?. Toàn b? máy và ph? ki?n ???c ??t trong m?t chi?c h?p c?ng có thi?t k? màu tr?ng ?en t??ng t? ph?n m?t l?ng. N?p c?a h?p ???c hoàn thi?n t? nhôm và ph?n thân h?p c?ng ???c b?c da.

OPPO k?t h?p Kodak ra m?t Find X3 Pro phiên b?n “nhi?p ?nh gia” - ?nh minh ho? 4

Ph? ki?n ?i kèm c?ng ?a d?ng và không thi?u m?t th? gì: c? s?c nhanh SuperVOOC, cáp s?c USB-C, ?p l?ng thi?t k? ?en tr?ng, tai nghe USB-C và m?t chi?c dây ?eo ??m ch?t “nhi?p ?nh”.

C?u hình c?a OPPO Find X3 Pro phiên b?n ??c bi?t l?n này không có quá nhi?u khác bi?t so v?i b?n tiêu chu?n, ngoài dung l??ng RAM ???c nâng lên 16GB và dung l??ng l?u tr? c?ng ??t 512GB.

Là phiên b?n dành cho nhi?p ?nh gia, nh?ng Find X3 Pro l?n này l?i có c?u hình camera không khác gì phiên b?n tiêu chu?n v?i camera chính 50MP và camera góc siêu r?ng 13MP ??u s? d?ng c?m bi?n Sony IMX766, kèm theo ?ó là camera tele 13MP 2X và camera hi?n vi 3MP v?i ?? phóng ??i t?i ?a 60X. Camera selfie ? m?t tr??c n?m trong ph?n n?t ru?i có ?? phân gi?i 32MP.

OPPO k?t h?p Kodak ra m?t Find X3 Pro phiên b?n “nhi?p ?nh gia” - ?nh minh ho? 8
C?m camera c?a Find X3 Pro “Photographer Edition

Hi?n t?i, OPPO ch?a công b? giá bán chính th?c c?a OPPO Find X3 Pro phiên b?n nhi?p ?nh gia. Tuy nhiên, nhi?u ngu?n tin cho r?ng, chi ti?t v? chi?c máy này s? ???c hãng ti?t l? c? th? h?n vào ngày 16/9 t?i s? ki?n mùa thu c?a OPPO.

?ánh giá bài vi?t này

Bài vi?t có 0 ?ánh giá, th? h?ng là 0/5.

B?n c?m th?y bài vi?t thú v?...

Theo dõi TechTimes trên m?ng xã h?i nhé!

 Từ khóa: sản phẩm, thiết bị

Bình luận

Những tin mới hơn