Phân 3 tầng điều trị bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19 sau 5 ổ dịch ở Đồng Nai

Do là tr??ng h?p ??c thù, C?c qu?n lý Khám ch?a b?nh ?ang ph?i h?p v?i Vi?n S?c kho? tâm th?n Trung ??ng xây d?ng h??ng d?n ?i?u tr? b?nh Covid-19 ??i v?i b?nh nhân tâm th?n.

 

Sáng ngày 9/9, T? công tác ??c bi?t c?a B? Y t? ?ã h?p tr?c tuy?n v?i B?nh vi?n Tâm th?n Trung ??ng 2 (TP. Biên Hòa, ??ng Nai), Vi?n Pháp y tâm th?n Trung ??ng Biên Hòa và các bên liên quan v? công tác phòng ch?ng d?ch Covid-19.

Theo báo cáo c?a B?nh vi?n Tâm th?n Trung ??ng 2, tính t? các ca b?nh ??u tiên phát hi?n t?i Khoa B1 vào ngày 26/8 t?i h?t ngày 8/9, b?nh vi?n ?ã ghi nh?n 5 ? d?ch t?i 5 Khoa v?i t?ng s? 223 ca m?c. Trong ?ó, ?a s? là b?nh nhân ?ang ?i?u tr?, ngoài ra có 6 nhân viên y t? lây nhi?m khi th?c hi?n nhi?m v?. 1 b?nh nhân trong s? này ?ã t? vong.

Hi?n toàn b? 5 Khoa có d?ch ?ã cách ly y t?, các Khoa còn l?i t?m th?i an toàn. B?nh vi?n ph?i h?p cùng CDC t?nh ??ng Nai kh? khu?n t?ng phòng b?nh nhân; b? trí cho t?t c? F0 vào phòng cách ly riêng. B?nh nhân thu?c di?n F1 ??u cách ly t?i Khoa. Nhân viên y t? c?a 5 Khoa bùng phát d?ch cách ly t?i khu riêng bi?t v?i phòng b?nh nhân, ??m b?o duy trì ho?t ??ng khám ch?a b?nh.

Ngoài ra, B?nh vi?n Tâm th?n Trung ??ng 2 ti?p t?c ph?i h?p v?i CDC t?nh ??ng Nai xét nghi?m PCR cho toàn th? nhân viên, b?nh nhân, ng??i nhà b?nh nhân; tiêm v?c xin cho ng??i b?nh tâm th?n ?ang n?m ?i?u tr? n?i trú t?i ?ây.

Tr??c m?t, b?nh vi?n ?? ngh? B? Y t? c?p m?t s? m?t hàng hi?n mua s?m r?t khó kh?n do h?n ch? ?i l?i nh?: qu?n áo phòng h? c?p I, II, III; kh?u trang N95; dung d?ch sát khu?n; g?ng tay; Monitor, máy X-quang di ??ng, ?i?n tim…??ng th?i, cho phép b?nh vi?n thành l?p Trung tâm thu dung ?i?u tr? b?nh nhân tâm th?n m?c Covid-19 và ?i?u ??ng nhân l?c ?ang h? tr? ? TP.HCM tr? v?,…

Phân 3 t?ng ?i?u tr? b?nh nhân tâm th?n m?c Covid-19 sau 5 ? d?ch ? ??ng Nai
T? công tác ??c bi?t c?a B? Y t? ?ã h?p tr?c tuy?n v?i B?nh vi?n Tâm th?n Trung ??ng 2 (TP. Biên Hòa, ??ng Nai), Vi?n Pháp y tâm th?n Trung ??ng Biên Hòa sáng 9/9 - ?nh: H?ng Phúc

T?i Vi?n Pháp y tâm th?n Trung ??ng Biên Hòa, sau 14 ngày th?c hi?n giãn cách tuy?t ??i, ??n v? ?ã khu trú ???c d?ch, các Khoa ch?a có d?ch an toàn.

Trong s? 90 ca Covid-19 ghi nh?n t?i ?ây, có 1 b?nh nhân n?ng, chuy?n B?nh vi?n ??ng Nai ?i?u tr?, 4 ca là nhân viên y t? ?ã ph?c h?i g?n nh? hoàn toàn. 85 b?nh nhân còn l?i ?ã h?t s?t, ch? có 2-3 ng??i ph?i th? oxy ng?t quãng. Sau th?i gian ?i?u tr?, t?i nay có 22 tr??ng h?p âm tính SARS-CoV-2 ít nh?t 1 l?n.

Theo các chuyên gia, tình hình d?ch Covid-19 t?i Vi?n Pháp y tâm th?n Trung ??ng Biên Hòa ?ã c? b?n ???c kh?ng ch?, trong khi t?i B?nh vi?n Tâm th?n Trung ??ng 2 v?n di?n bi?n ph?c t?p.

Do ??i t??ng b?nh nhân ??c bi?t và ??c thù, T? công tác B? Y t? ?? ngh? 2 b?nh vi?n ph?i phát huy “4 t?i ch?”. B? Y t?, S? Y t? ??ng Nai s? ?i?u ph?i và cùng Trung tâm H?i s?c tích c?c - B?nh vi?n Ph?i Trung ??ng t?i ??ng Nai h? tr? v? chuyên môn cho 2 b?nh vi?n.

 

T?i bu?i h?p, các thành viên T? công tác là chuyên gia v? d?ch t?, qu?n lý môi tr??ng, ki?m soát nhi?m khu?n, ?i?u tr?, qu?n lý ch?t l??ng…. ?ã ch? ra các công vi?c c? th? ?? ?ng phó v?i d?ch b?nh.

Theo PGS.TS L??ng Ng?c Khuê, T? tr??ng T? công tác, m?c tiêu hi?n t?i là ng?n ch?n, ??y lùi, d?p d?ch, không ?? lây ra trong b?nh vi?n, nhân viên y t? và c?ng ??ng, gi?m thi?u t? vong. T? công tác ?? ngh? các b?nh vi?n v? s? ??, phân màu nguy c? trong ??n v?; xây d?ng k? ho?ch chi ti?t ?ng phó v?i tình hu?ng t? 200-500 b?nh nhân.

??ng th?i, xây d?ng Trung tâm ?i?u tr? b?nh nhân tâm th?n v?i 3 t?ng ?i?u tr?, trong ?ó B? Y t? c?ng s? có nh?ng h??ng d?n v? sàng l?c b?nh nhân ?? phân t?ng, chuy?n tuy?n và ?i?u tr? hi?u qu?.

C?c qu?n lý Khám ch?a b?nh ?ang ph?i h?p v?i Vi?n S?c kho? tâm th?n Trung ??ng xây d?ng h??ng d?n ?i?u tr? b?nh Covid-19 ??i v?i b?nh nhân tâm th?n.

T? công tác c?ng yêu c?u B?nh vi?n Tâm th?n Trung ??ng 2 và Vi?n Pháp y tâm th?n Trung ??ng ph?i bình t?nh, t? ch?c qu?n lý và ?i?u hành h?p lý ?? ch?ng d?ch hi?u qu?. Ngay trong tu?n này, B? Y t? ?? ngh? C?c y t? d? phòng, S? Y t? t?nh ??ng Nai ph?i b? trí tiêm v?c xin cho các b?nh nhân t?i 2 ??n v? này.

H?ng Phúc - Nguy?n Liên

Bình luận

Những tin mới hơn