Ra mắt bộ đôi sản phẩm Mộc Châu Milk bổ sung sữa non

Tháng 9/2021, Công ty CP Gi?ng bò s?a M?c Châu (M?c Châu Milk) cho ra m?t b? ?ôi S?a dinh d??ng và S?a chua dinh d??ng b? sung s?a non MC Colos, cùng 17 vitamin và khoáng ch?t thi?t y?u, c?n thi?t cho s? phát tri?n c?a tr?.

 

Nh?m mang l?i nh?ng s?n ph?m dinh d??ng t?t ??n v?i ng??i tiêu dùng, M?c Châu Milk ?ã nghiên c?u và cho ra m?t b? ?ôi s?n ph?m S?a dinh d??ng và S?a chua dinh d??ng b? sung s?a non MC Colos, ?áp ?ng t?i ?u nhu c?u dinh d??ng cho tr?.

Ra m?t b? ?ôi s?n ph?m M?c Châu Milk b? sung s?a non
 B? ?ôi s?n ph?m S?a dinh d??ng và S?a chua dinh d??ng MC Colos k?t h?p ngu?n s?a t??i t? nhiên mát lành cùng d??ng ch?t s?a non quý giá, b? sung thêm các vitamin và khoáng ch?t thi?t y?u

B? ?ôi s?n ph?m dinh d??ng m?i c?a M?c Châu Milk ???c làm t? ngu?n s?a t??i nguyên ch?t th?m ng?t thu?n khi?t t? th?o nguyên M?c Châu, b? sung s?a non cùng các vi ch?t thi?t y?u, c?n thi?t cho s? phát tri?n c?a tr?.

Theo các chuyên gia, nâng cao s?c ?? kháng, mi?n d?ch t? nhiên c?a c? th? là vi?c r?t quan tr?ng, nh?t là trong th?i ?i?m d?ch b?nh nh? hi?n nay. Vi?c xây d?ng kh? n?ng mi?n d?ch cho c? th? là m?t quá trình lâu dài. Trong ?ó, dinh d??ng ?óng vai trò quan tr?ng ??i v?i nâng cao s?c ?? kháng, t?ng c??ng mi?n d?ch cho c? th?, giúp phòng b?nh hi?u qu? h?n.

Nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c cho th?y, s?a non b? d??ng và ch?a nhi?u ch?t dinh d??ng h?n các lo?i s?a thông th??ng. S?a non giàu vitamin, khoáng ch?t, ch?t béo, carbohydrate, protein (lactoferrin) h? tr? ch?ng l?i b?nh t?t; ??ng th?i ch?a hormone t?ng tr??ng và enzym tiêu hóa có kh? n?ng h? tr? thúc ??y mi?n d?ch, ch?ng nhi?m trùng và c?i thi?n s?c kh?e ???ng ru?t. ??c bi?t, trong s?a non có ch?a các kháng th? immunoglobulin, ???c h? th?ng mi?n d?ch s? d?ng ?? ch?ng l?i vi khu?n, virus.

Theo ??i di?n M?c Châu Milk, s?a dinh d??ng và S?a chua dinh d??ng MC Colos có ?u ?i?m b? sung hàm l??ng s?a non v??t tr?i (s?n ph?m S?a dinh d??ng MC Colos là 195 mg/100ml, s?n ph?m S?a chua dinh d??ng MC Colos là 190 mg/100gr), ??ng th?i b? sung nh?ng vitamin và khoáng ch?t quan tr?ng nh?: Vitamin A b?o v? m?t và t?ng c??ng s?c ?? kháng c?a c? th?; Vitamin D và canxi giúp hình thành và duy trì h? x??ng, r?ng v?ng ch?c; các nguyên t? vi l??ng nh? k?m, magie, phospho, selen… t? ?ó h? tr? t?ng c??ng s?c ?? kháng, h? th?ng mi?n d?ch t? nhiên.

Ra m?t b? ?ôi s?n ph?m M?c Châu Milk b? sung s?a non - ?nh minh ho? 2
S?n ph?m m?i c?a M?c Châu Milk ?ã ???c phân ph?i r?ng rãi t?i h? th?ng c?a hàng gi?i thi?u s?n ph?m M?c Châu Milk và các ??i lý, t?p hóa trên toàn qu?c
 

Bên c?nh y?u t? công ngh?, quy trình s?n xu?t khép kín nghiêm ng?t cùng ngu?n s?a t??i s?ch t? th?o nguyên M?c Châu - n?i có ?i?u ki?n khí h?u, th? nh??ng phù h?p v?i ch?n nuôi bò s?a và có truy?n th?ng ch?n nuôi lâu ??i ?ã giúp b? ?ôi s?n ph?m S?a dinh d??ng MC Colos mang h??ng v? t??i ngon t? nhiên.

??i di?n doanh nghi?p cho bi?t, thay vì s? d?ng s?a b?t hoàn nguyên nh? m?t s? dòng s?n ph?m trên th? tr??ng, M?c Châu Milk t?n d?ng l?i th? ngu?n nguyên li?u s?a t??i nguyên ch?t, mát lành ?? làm nên b? ?ôi s?n ph?m S?a dinh d??ng và S?a chua dinh d??ng b? sung s?a non MC Colos th?m ngon và b? d??ng.

Ra m?t b? ?ôi s?n ph?m M?c Châu Milk b? sung s?a non - ?nh minh ho? 3
S?a chua dinh d??ng MC Colos m?i th?m ngon, giàu dinh d??ng, h? tr? tr? t?ng c??ng ?? kháng

V?i ch?t l??ng s?a t??i ?ã ???c kh?ng ??nh h?n 62 n?m qua, cùng chi?n l??c phát tri?n s?n ph?m m?i có s? ??u t? nghiên c?u k? càng, b? ?ôi s?n ph?m m?i c?a M?c Châu Milk ???c k? v?ng ti?p t?c chinh ph?c ng??i tiêu dùng Vi?t.

T? ngày 1/9/2021, b? ?ôi s?n ph?m S?a dinh d??ng và S?a chua dinh d??ng b? sung s?a non MC Colos ???c phân ph?i r?ng rãi t?i h? th?ng c?a hàng gi?i thi?u s?n ph?m M?c Châu Milk, các ??i lý, t?p hóa, c?a hàng ti?n l?i và h? th?ng siêu th? trên toàn qu?c.

Xem thêm thông tin chi ti?t t?i: https://mcmilk.com.vn/

Th? ??nh

Bình luận

Những tin mới hơn