Ronaldo ghi bàn thứ 1 netizen còn khịa "thần Rùa" hiển linh, đến bàn thứ 2 thì: Hết nước chấm!

Sau khi r?i "Nhà Hát C?a Nh?ng Gi?c M?" ngót 12 n?m, s? tr? l?i c?a Ronaldo trong màu áo Man United hi?n ?ang là ?? tài nóng s?t trên MXH. Vào t?i ngày 11/9 (gi? Vi?t Nam), "Qu? ??" ?ã có cu?c ti?p ?ón ??i th? Newcastle trong khuôn kh? vòng 4 t?i gi?i Ngo?i h?ng Anh. ?ây c?ng là tr?n ??u tr? l?i c?a siêu sao ng??i B? ?ào Nha, hàng tri?u fan c?a MU ??u ?ang vô cùng ph?n khích, hò reo tr??c màn hình.

Không khi?n fan th?t v?ng, Ronaldo ghi bàn giúp Man United m? t? s? ? phút bù gi? cu?i c?a hi?p 1. T? pha khi?n t?o c?a Bruno, Ronaldo ?ã nhanh chóng ch?p th?i c?, sút tung l??i ??i Newcastle. Sau ?ó ít phút ? ??u hi?p 2, Ronaldo ti?p t?c b?t t?c ghi thêm bàn th?ng th? 2 cho "Qu? ??".

C? MXH d??ng nh? d?y sóng, ??c bi?t là các fan MU vì ?ã quá lâu r?i h? m?i ???c th?y c?u th? mang áo s? 7 yêu thích ghi bàn cho Man United.

Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a

Pha làm bàn c?a Ronaldo hi?n ?ang ???c netizen bàn tán xôn xao trên MXH

T?t nhiên, Ronaldo c?ng là m?t trong nh?ng chân sút gây tranh cãi trong lòng bóng. Có ng??i yêu anh vô ?i?u ki?n, c?ng có ng??i ghét anh nh? ghét... ng??i yêu c?. Trên MXH lúc này, phe khen c?ng nh? phe "cà kh?a" c?ng ?ang r?n r?n.

Nh?ng ng??i v? oà vì sung s??ng!

?ây là nh?ng netizen sung s??ng khi th?y Ronaldo ghi bàn:

Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a

??ng V?n Lâm và Qu? Ng?c H?i ph?n khích khi th?y Ronaldo ghi bàn

Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a

MC Mai Ng?c ph?n khích và mong mu?n th?y khán ?ài Vi?t Nam c?ng ?ông ?úc nh? v?y

Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a
Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a
Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a
Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a
Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a
Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a
Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a
Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a


Phe còn l?i tranh th? g?i Ronaldo là... vua ??m, "th?n rùa" c?a MU!

M?c dù là siêu c?u th? n?i ti?ng nh?ng t?t nhiên, Ronaldo v?n không tránh kh?i nh?ng l?i gièm pha c?a c? dân m?ng. ? bàn th?ng ??u tiên, nhi?u ng??i cho là anh... ?n may khi ??m bóng c?n thành. Bên c?nh ?ó, dân tình c?ng tri?u h?i "Th?n Rùa" - linh v?t trong ngo?c kép ???c anti fan gán ghép cho MU khi th??ng có nh?ng pha bóng ?n may. Nh?ng nói gì nói, ? bàn th?ng v?i n??c ch?y "th?n t?c" th? 2 thì không ai dám g?i anh là Kim ?an, Th?n Rùa này n? n?a r?i nhé!

Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a

Ghi bàn thôi nh?ng công nh?n ?o th?t nha "quý dz?"

Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a

Th?y ng??i ta ghi bàn nh?ng không quên cà kh?a m?t tí

Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a

?âu ph?i ai c?ng có skill ??m?

Ronaldo ghi bàn th? 1 netizen còn kh?a

Ngu?n: T?ng h?p

Bình luận

Những tin mới hơn