Sai lệch, mất thông tin tiêm vắc xin, người dân cần liên hệ cơ quan nào?

Theo c? quan ch?c n?ng, nh?ng ng??i b? sai l?ch thông tin v? tiêm v?c xin phòng Covid-19 có th? g?i ph?n ánh qua C?ng thông tin tiêm ch?ng Covid-19 ho?c qua ???ng dây nóng 19009095.

 

C?ng thông tin tiêm ch?ng Covid-19 là n?i cho phép ng??i dân, t? ch?c ??ng ký tiêm, tra c?u ch?ng nh?n tiêm, ??ng ký c? s? tiêm ch?ng và công khai thông tin v? s? l??ng v?c xin, phân b? v?c xin, s? l??ng ??i t??ng ??ng ký, ?ã tiêm, k?t qu? tiêm ch?ng.

Trong khi ?ó, s? S?c kh?e ?i?n t? là m?t ?ng d?ng trên di ??ng dành cho ng??i dân k?t n?i tr?c ti?p v?i h? th?ng h? s? s?c kh?e cá nhân c?a B? Y t?. Tình tr?ng tiêm v?c xin c?a m?i ng??i s? ???c c?p nh?t lên ?ng d?ng này, bao g?m thông tin cá nhân c?a ng??i dân, s? m?i v?c xin ?ã tiêm và mã QR ?? ng??i dân s? d?ng khi ???c nhân viên y t? yêu c?u.

Ng??i ?ã tiêm v?c xin m?i m?t s? nh?n gi?y ch?ng nh?n màu vàng. Ng??i ?ã tiêm ?? hai m?i s? nh?n gi?y ch?ng nh?n màu xanh. Ng??i ch?a tiêm m?i nào thì ghi nh?n "ch?a tiêm v?c xin ".

Sai l?ch, m?t thông tin tiêm v?c xin, ng??i dân c?n liên h? c? quan nào?
S? S?c kh?e ?i?n t?. ?nh: VietNamNet

Tuy nhiên hi?n nay, nhi?u ng??i ph?n ánh thông tin trên C?ng thông tin tiêm ch?ng Covid-19 ?ã b? sai l?ch. Có tr??ng h?p ch?a tiêm l?i có xác nh?n ?ã tiêm ho?c ng??c l?i. Ng??i t?ng có xác nh?n ?ã tiêm v?c xin nay l?i m?t xác nh?n.

T?i ?ng d?ng S? S?c kh?e ?i?n t?, nhi?u tình hu?ng t??ng t? c?ng ?ã x?y ra khi có nh?ng ng??i ?ã tiêm ch?ng 2 m?i v?c xin nh?ng do khâu c?p nh?t thông tin, ph?n m?m ch? báo m?i tiêm 1 m?i, th?m chí là ch?a tiêm.

?i?u này khi?n nhi?u ng??i dân lo l?ng b?i s?p t?i TP.HCM s? thí ?i?m n?i l?ng ph?c h?i kinh t? d?a trên nguyên t?c an toàn, linh ho?t theo k?t qu? phòng ch?ng d?ch. Tiêu chí ?ánh giá an toàn d?a trên th? xanh, th? vàng c?n c? trên k?t qu? tiêm v?c xin.

V? v?n ?? này, theo C?c Công ngh? thông tin B? Y t?, nh?ng ng??i có sai l?ch thông tin c?n liên h? ??n S? Y t? ??a ph??ng.

Nh?ng sai l?ch hi?n nay không ph?i do ph?n m?m, mà do nh?m khi nh?p thông tin gi?a danh sách ??ng ký tiêm và danh sách ?ã tiêm ho?c do khâu nh?p d? li?u ?ã tiêm c?a c? s? tiêm ch?ng b? ch?m.

V?i nhóm F0 ?ã kh?i, B? Y t? ch?a có h??ng d?n coi là "th? xanh" ho?c "th? vàng". Hi?n B? Y t? d? th?o h??ng d?n này, khi ban hành h??ng d?n coi nh?ng ng??i F0 ?ã kh?i t??ng ???ng tiêm 1 m?i hay 2 m?i v?c xin s? có hi?n th? t??ng ???ng trên S? S?c kh?e ?i?n t?/C?ng thông tin tiêm ch?ng Covid-19.

Sai l?ch, m?t thông tin tiêm v?c xin, ng??i dân c?n liên h? c? quan nào? - ?nh minh ho? 2
Ng??i dân tiêm v?c xin ? Hà N?i. ?nh: Ph?m H?i
 

T??ng t?, ??i di?n Trung tâm Công ngh? phòng, ch?ng Covid-19 Qu?c gia, B? TT&TT chia s?: “Th?i ?i?m ra m?t n?n t?ng tiêm ch?ng, ?ã có h?n 2 tri?u li?u v?c xin phòng Covid-19 ???c tiêm và thông tin ch? ???c l?u trên gi?y t?. ??i ng? phát tri?n n?n t?ng ?ã ph?i có giai ?o?n “nh?p ?u?i”, ?? c?p nh?t 2 tri?u li?u này lên h? th?ng.

Bên c?nh ?ó, n?n t?ng tiêm ch?ng c?ng ch?a ???c m?t s? c? s? tiêm tri?n khai m?t cách ??ng b? và ?úng quy trình. C? th?, t?i m?t s? n?i, sau khi tri?n khai tiêm theo quy trình c?, ??n cu?i ngày, cán b? tiêm ch?ng m?i c?p nh?t d? li?u tiêm lên n?n t?ng, ?i?u này d?n ??n r?i ro có th? sai l?ch v? d? li?u.

C?ng theo ??i di?n Trung tâm, v?i tr??ng h?p b? sai thông tin (s? l??ng m?i tiêm, thông tin cá nhân: tên, n?m sinh…), ng??i dân có th? g?i thông tin qua ch?c n?ng ph?n ánh tiêm ch?ng trên C?ng thông tin tiêm ch?ng Covid-19 qu?c gia ho?c qua ???ng dây nóng 19009095.

M?t v?n ?? n?a là khi ng??i dân cài ???c app, c?p nh?t thông tin b? báo l?i ho?c ng??i dùng cài app nh?ng không ??ng ký ho?c ??ng nh?p ???c tài kho?n.

??i di?n Trung tâm cho bi?t, hi?n Hà N?i ?ang ??y m?nh chi?n d?ch tiêm ch?ng và xét nghi?m di?n r?ng nên l??ng truy c?p t?ng ??t bi?n, d?n ??n ngh?n h? th?ng t?m th?i. Trung tâm Công ngh? phòng, ch?ng Covid-19 qu?c gia hi?n ?ang ph?i h?p v?i Viettel n? l?c kh?c ph?c, x? lý l?i, và d? ki?n t? ngày 13/9, h? th?ng s? ho?t ??ng ?n ??nh h?n.

T?i TP.HCM, tình tr?ng sai l?ch thông tin c?ng xu?t hi?n nhi?u. Theo Trung tâm Ki?m soát d?ch b?nh TP.HCM (HCDC), cu?i tháng 8, Trung tâm ?ã tri?n khai kênh ti?p nh?n thông tin tiêm ch?ng v?c xin phòng Covid-19 c?a ng??i dân TP ?? th?c hi?n ?i?u ch?nh trên S? S?c kh?e ?i?n t?.

Tính ??n h?t ngày 10/9 ?ã có h?n 350.000 l??t g?i thông tin ?i?u ch?nh. HCDC ?ang ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan x? lý và ?i?u ch?nh thông tin tiêm ch?ng c?a ng??i dân ?ã cung c?p qua kênh ti?p nh?n c?a Trung tâm, khi thông tin ??m b?o tính chính xác và có “Gi?y xác nh?n ?ã tiêm v?c xin Covid-19” ?úng quy ??nh.

Bên c?nh ?ó, trên C?ng thông tin tiêm ch?ng Covid-19 c?ng ?ã cho phép ng??i dân g?i yêu c?u c?p nh?t, ch?nh s?a thông tin liên quan ??n vi?c tiêm ch?ng v?c xin. ?? t?o thu?n l?i và th?ng nh?t trong vi?c ti?p nh?n, ?i?u ch?nh thông tin, HCDC thông báo thay ??i ph??ng th?c ti?p nh?n thông tin ?i?u ch?nh trên S? S?c kh?e ?i?n t?. C? th?, ?óng kênh ti?p nh?n c?a HCDC và th?c hi?n ti?p nh?n thông tin ?i?u ch?nh thông qua C?ng thông tin tiêm ch?ng Covid-19.

>>> Thông tin v? V?c xin Covid-19 m?i nh?t

Ng?c Trang

Bình luận

Những tin mới hơn